mi band

Глосарій — №2

Електричний_знак — це чітко окреслена пляма діаметром 1-5 мм сірого або блідо-жовтого кольору, що з’являється на поверхні шкіри людини, яка зазнала дії струму.

Електричний_опір_тіла_людини — це опір струму, котрий проходить по ділянці тіла між двома електродами, прикладеними до поверхні тіла.

Електричний_удар — збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів.

Електричний_шок — своєрідна важка нервово-рефлекторна реакція організму у відповідь на подразнення електричним струмом, що супроводиться глибокими розладами кровообігу, дихання, обміну речовин.

Електричні_опіки — це ушкодження поверхні тіла під дією електричної дуги або великих струмів, що проходять через тіло людини.

Електробезпека — система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.

Електрозахисні_засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними елементами електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

Електрометалізація — проникнення в шкіру частинок металу внаслідок його розбризкування та випаровування під дією струму.

Електроофтальмія — це запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає під впливом потужного потоку ультрафіолетових променів.

Електроприміщення — приміщення або відгороджені, наприклад, сітками частини приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких розміщені електроустановки.

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги.

Електротравматизм — це явище, котре характеризується сукупністю електротравм, котрі виникають та повторюються в аналогічних виробничих, побутових умовах та ситуаціях.

Електроустановки — машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання (разом із спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії.

ЕМП (електромагнітне поле) – особлива форма матерії. Будь-яка електрична заряджена частка оточена електромагнітним полем, що складає з нею єдине ціле.

ЕНЕ, (В/м)2 год — гранично допустиме енергетичне навантаження електричної складової від електромагнітних випромінювань.

ЕНН, (А/м)2 год — гранично допустиме енергетичне навантаження магнітної складової від електромагнітних випромінювань.

Ергономічний_метод — ґрунтується на комплексному вивченні системи «людина — машина — виробниче середовище».

Ерисман_ФФ — Федір Федорович Ерисма́н (справжнє ім’я — Фрідріх Гульдрейх, 24 листопада 1842, Гонтеншвіль, кантон Ааргау, Швейцарія — 13 листопада 1915, Цюріх) — російсько-швейцарський лікар-гігієніст; творець засадничих принципів громадської гігієни і соціально-гігієнічного напряму медицини, піонер гігієни в Росії.

Еритемна_одиниця – рівномірне випромінювання з довжиною хвилі 296,7 нм і густиною потоку 20 мВт/м2 (супроводжується різко вираженим почервонінням шкіри з больовим відчуттям).

Ефект — різниця результату і витрат, приведених до спільної одиниці виміру.

Загальна_вібрація — та, що викликає коливання всього організму.

Займання — початкова стадія горіння під дією джерела запалювання.

Закон — загальноприйнята моральна норма, обов’язкова для виконання.

Закон_України_про_охорону_праці — головний документ законодавства про охорону праці.

Законодавство_України_про_охорону_праці — складається з Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів, котрі регулюють взаємовідносини між різними суб’єктами права у цій сфері.

Закриті_або_внутрішні_електроустановки — установки, захищені будівлею від атмосферного впливу.

Занулення — це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмовідних частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції (ГОСТ 12.1.009-76).

Запалення — це займання, яке супроводжується появою полум’я.

Запобіжні_пристрої — застосовуються для зупинки (відключення) обладнання у ситуаціях коли певний контрольований параметр (зусилля, тиск, температура, переміщення) може з різних причин виходити за встановлені межі, створюючи при цьому аварійну ситуацію.

Засіб_захисту — засіб, застосування якого виключає або знижує дію на одного чи кількох працівників небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів.

Засіб_індивідуального_захисту (ЗІЗ) — засіб, призначений для захисту одного працівника (ГОСТ 12.0.002–80).

Засіб_колективного_захисту — засіб, призначений для одночасного захисту двох і більше працівників (ГОСТ 12.0.002–80).

Захисне_відключення — відключення електроустановки при пошкодженні ізоляції і переході напруги на неструмовідні її елементи.

Захисне_заземлення — це навмисне електричне з’єднання з землею, чи її еквівалентом, металевих неструмовідних частин, які можуть опинитися під напругою.

Зв_Зіверт — одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в системі СІ. Один зіверт дорівнює еквівалентній дозі будь-якого виду випромінювання, поглиненої одним кілограмом біологічної тканини, що створює такий же біологічний ефект, як і поглинена доза в один грей рентгенівського або γ-випромінювань.

Звукове_поле — це простір, в якому поширюються звукові хвилі.

Звуковий_тиск — це різниця між миттєвим значенням повного тиску і середнім тиском, який спостерігається в збурюючому середовищі.

Здоров_я — характеристика якості робочої сили, яка відбиває стан фізичного, розумового й соціального самопочуття. Розрізняють три рівні здоров’я: біологічний, соціальний та особистий.

Зіверт — одиниця виміру еквівалентної дози в системі СИ, 1 Зв = Дж/кг.

ІВ (іонізуюче випромінювання) — випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення в останньому електричних зарядів різних знаків, тобто до іонізації цього середовища.

Імпульсними_шумами вважають шуми у вигляді окремих звукових сигналів тривалістю менше 1 с кожний, що сприймаються людським вухом як окремі удари.

Інсоляція (англ. insolation) — притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні (1 см²) за одиницю часу (1 хвилина).

Інструкція_з_охорони_праці – це нормативний документ, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях.

Інтенсивність_звуку (I) — це середній потік енергії в будь-якій точці середовища за одиницю часу, віднесений до одиниці площі поверхні, нормальної до напрямку розповсюдження хвилі.

Інтенсивність_праці характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини.

mi band