Глосарій — №2

Електричний_знак — це чітко окреслена пляма діаметром 1-5 мм сірого або блідо-жовтого кольору, що з’являється на поверхні шкіри людини, яка зазнала дії струму.

Електричний_опір_тіла_людини — це опір струму, котрий проходить по ділянці тіла між двома електродами, прикладеними до поверхні тіла.

Електричний_удар — збудження живих тканин організму електричним струмом, що супроводжується судомним скороченням м’язів.

Електричний_шок — своєрідна важка нервово-рефлекторна реакція організму у відповідь на подразнення електричним струмом, що супроводиться глибокими розладами кровообігу, дихання, обміну речовин.

Електричні_опіки — це ушкодження поверхні тіла під дією електричної дуги або великих струмів, що проходять через тіло людини.

Електробезпека — система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики.

Електрозахисні_засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними елементами електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

Електрометалізація — проникнення в шкіру частинок металу внаслідок його розбризкування та випаровування під дією струму.

Електроофтальмія — це запалення зовнішніх оболонок очей, що виникає під впливом потужного потоку ультрафіолетових променів.

Електроприміщення — приміщення або відгороджені, наприклад, сітками частини приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких розміщені електроустановки.

Електротравма — це травма, викликана дією електричного струму або електричної дуги.

Електротравматизм — це явище, котре характеризується сукупністю електротравм, котрі виникають та повторюються в аналогічних виробничих, побутових умовах та ситуаціях.

Електроустановки — машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне обладнання (разом із спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інші види енергії.

ЕМП (електромагнітне поле) – особлива форма матерії. Будь-яка електрична заряджена частка оточена електромагнітним полем, що складає з нею єдине ціле.

ЕНЕ, (В/м)2 год — гранично допустиме енергетичне навантаження електричної складової від електромагнітних випромінювань.

ЕНН, (А/м)2 год — гранично допустиме енергетичне навантаження магнітної складової від електромагнітних випромінювань.

Ергономічний_метод — ґрунтується на комплексному вивченні системи «людина — машина — виробниче середовище».

Ерисман_ФФ — Федір Федорович Ерисма́н (справжнє ім’я — Фрідріх Гульдрейх, 24 листопада 1842, Гонтеншвіль, кантон Ааргау, Швейцарія — 13 листопада 1915, Цюріх) — російсько-швейцарський лікар-гігієніст; творець засадничих принципів громадської гігієни і соціально-гігієнічного напряму медицини, піонер гігієни в Росії.

Еритемна_одиниця – рівномірне випромінювання з довжиною хвилі 296,7 нм і густиною потоку 20 мВт/м2 (супроводжується різко вираженим почервонінням шкіри з больовим відчуттям).

Ефект — різниця результату і витрат, приведених до спільної одиниці виміру.

Загальна_вібрація — та, що викликає коливання всього організму.

Займання — початкова стадія горіння під дією джерела запалювання.

Закон — загальноприйнята моральна норма, обов’язкова для виконання.

Закон_України_про_охорону_праці — головний документ законодавства про охорону праці.

Законодавство_України_про_охорону_праці — складається з Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативних актів, котрі регулюють взаємовідносини між різними суб’єктами права у цій сфері.

Закриті_або_внутрішні_електроустановки — установки, захищені будівлею від атмосферного впливу.

Занулення — це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмовідних частин, які можуть опинитися під напругою в результаті пошкодження ізоляції (ГОСТ 12.1.009-76).

Запалення — це займання, яке супроводжується появою полум’я.

Запобіжні_пристрої — застосовуються для зупинки (відключення) обладнання у ситуаціях коли певний контрольований параметр (зусилля, тиск, температура, переміщення) може з різних причин виходити за встановлені межі, створюючи при цьому аварійну ситуацію.

Засіб_захисту — засіб, застосування якого виключає або знижує дію на одного чи кількох працівників небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів.

Засіб_індивідуального_захисту (ЗІЗ) — засіб, призначений для захисту одного працівника (ГОСТ 12.0.002–80).

Засіб_колективного_захисту — засіб, призначений для одночасного захисту двох і більше працівників (ГОСТ 12.0.002–80).

Захисне_відключення — відключення електроустановки при пошкодженні ізоляції і переході напруги на неструмовідні її елементи.

Захисне_заземлення — це навмисне електричне з’єднання з землею, чи її еквівалентом, металевих неструмовідних частин, які можуть опинитися під напругою.

Зв_Зіверт — одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізуючого випромінювання в системі СІ. Один зіверт дорівнює еквівалентній дозі будь-якого виду випромінювання, поглиненої одним кілограмом біологічної тканини, що створює такий же біологічний ефект, як і поглинена доза в один грей рентгенівського або γ-випромінювань.

Звукове_поле — це простір, в якому поширюються звукові хвилі.

Звуковий_тиск — це різниця між миттєвим значенням повного тиску і середнім тиском, який спостерігається в збурюючому середовищі.

Здоров_я — характеристика якості робочої сили, яка відбиває стан фізичного, розумового й соціального самопочуття. Розрізняють три рівні здоров’я: біологічний, соціальний та особистий.

Зіверт — одиниця виміру еквівалентної дози в системі СИ, 1 Зв = Дж/кг.

ІВ (іонізуюче випромінювання) — випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення в останньому електричних зарядів різних знаків, тобто до іонізації цього середовища.

Імпульсними_шумами вважають шуми у вигляді окремих звукових сигналів тривалістю менше 1 с кожний, що сприймаються людським вухом як окремі удари.

Інсоляція (англ. insolation) — притік сонячної радіації (в калоріях) на одиницю площі горизонтальної поверхні (1 см²) за одиницю часу (1 хвилина).

Інструкція_з_охорони_праці – це нормативний документ, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях.

Інтенсивність_звуку (I) — це середній потік енергії в будь-якій точці середовища за одиницю часу, віднесений до одиниці площі поверхні, нормальної до напрямку розповсюдження хвилі.

Інтенсивність_праці характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС