Глосарій

НАука — це динамічна система достовірних, найбільш суттєвих знань про об’єктивні закони розвитку природи, суспільства та мислення

Пізнавальна функція науки — це вияв найбільш суттєвих знань про закони розвитку природи, суспільства і мислення та їх взаємозв’язок

Критична функція науки полягає в оцінці виявлених закономірностей, властивостей, тенденцій з метою підсилення позитивних сторін явищ, процесів і усунення негативних

Практична функція науки полягає у вдосконаленні оточуючого світу, особливо системи матеріального виробництва і суспільних відносин.

Термін — поняття, які мають відтінок спеціального наукового значення, називаються.

Категорії — поняття, які набули широкого змісту і вживаються у різних значеннях з декількома відтінками

Принципи — певні ключові, вихідні положення, перший ступінь систематизації знань.

Постулати — твердження, які приймаються в межах певної наукової теорії за істину, хоч і не можуть бути доведені засобами цієї теорії і тому виконують у ній роль аксіом

Аксіома — це положення, яке приймається без логічних доказів через свою безпосередню переконливість, наочність, безсумнівність

Наукові_закони — це твердження (з використанням принципів, понять і категорій), які відображають необхідні, суттєві, стійкі і повторювані об’єктивні явища та зв’язки у природі, суспільстві і мисленні

Наукова_теорія — найвищий ступінь узагальнення і систематизації знань. Під теорією розуміють систему основних ідей, положень, законів у тій чи іншій галузі знань, яка дає цілісне уявлення про закономірності та класифікацію

Диверсифікація_наук-це поява нових наук на стику раніше відомих або в результаті відокремлення від них.

Інтеграція — це об’єднання наук в нову науку

Фундаментальні_науки направлені на пізнання основ і об’єктивних законів розвитку природи, суспільства та мислення взагалі

Прикладні_науки, розвиваючись на базі фундаментальних, розробляють шляхи і методи застосування та впровадження у практику результатів фундаментальних досліджень

Наукова_діяльність — це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань

Аспірантура — основна форма підготовки науковців, яка функціонує при академічних та науково-дослідних інститутах

Співпошукувач — особа, яка має вищу освіту і значний досвід роботи за спеціальністю та можє самостійно працювати над дисертацією.

Наукове_дослідження — це цілеспрямований процес пізнання, який здійснюється з метою викриття закономірностей зміни об’єктів в залежності від певних умов місця і часу їх функціонування для подальшого використання їх в практичній діяльності

Науковий_напрямок науку або комплекс наук, в сфері яких ведуться дослідження.

Комплексна_проблема — це сукупність проблем, об’єднаних єдиною метою.

Проблема являє собою ряд складних теоретичних та практичних завдань, вирішення яких назріло в суспільстві

Тема є складовою частиною проблеми

Наукові_питання — дрібні наукові завдання, що відносяться до конкретної теми наукового дослідження

Гіпотеза (з грец. — передбачення розв’язку) — спрямовуюча наукова ідея, що потребує подальшої перевірки з точки зору якісних характеристик

Бібліографія (від грец. biblio — книга, grapho — писати) — галузь знання про методи і способи складання показчиків, оглядів друкованих творів, списків

Бібліографічні_джерелаІнформації представляють собою сукупність літературно оформлених робіт, випущених видавництвами або депонованих у закладах науково-технічної інформації

Статистичні_матеріали — відомості про розвиток господарства країни, подані у вигляді таблиць, узагальнених у щорічних статистичних збірниках, що видаються Державним комітетом статистики України

Науково_дослідна_література — це монографії, збірники статей, збірники наукових праць, автореферати дисертацій тощо.

Навчальна_література — це видання з дисциплін, призначені для підготовки спеціалістів у відповідній сфері

Науково_популярна_література — брошури і книги з технологічних питань, призначені для реклами серед широкого кола читачів, насамперед зайнятих у матеріальному виробництві, пояснення технологій

Практичні_посібники — це видання, розраховані на задоволення потреб окремих категорій спеціалістів народного господарства країни в їх повсякденній практичній діяльності

Довідкова_література призначена для різних фактографічних довідок

Науковий_експеримент — перевірка попередніх результатів дослідження способом їх апробації у конкретних економічних умовах або їх моделюванням у лабораторних умовах з використанням ПЕОМ

Апробація включає в себе колективне обговорення виконаного дослідження на науково-технічних нарадах, його рецензування і експертизу, оприлюднення кінцевих результатів у спеціальних журналах, реферативних збірниках, а також у виступах дослідників на науково-практичних конференціях

Інформація — сукупність відомостей (повідомлень, даних), яка визначає міру наших знань про ті чи інші явища, події та їх взаємозв’язки

Науковий_документ — це матеріальний об’єкт, який містить наукову інформацію з певною логічною завершеністю і призначений для її зберігання, передачі і використання.

Обєкт_обстеження — це предмет чи явище дійсності, яке піддається дослідженню з метою пізнання його суті, закономірностей розвитку і подальшого використання результатів пізнання в практиці

Наукова_доповідь– публічне розгорнуте повідомлення по якій-небудь темі дослідження, досить актуальної для певної аудиторії

Стаття– це самостійний добуток, призначений для публікації в періодичній науковій літературі, що містить певну наукову інформацію, отриману в результаті проведених досліджень

Монографія – спеціальне наукове дослідження, присвячене одному питанню. Вона відрізняється від статті більше широкою постановкою проблеми, аргументацією суджень, їхньою доказовістю, посиланням на докази (літературні джерела, показники роботи підприємств і ін.).

Звіт_по_НДР– недрукуємий науково-технічний документ, що містить докладні відомості про сутність, методику й результати виконаної науково-дослідної роботи або окремого її етапу.

Дисертація (від лат. dіssertatіo — розмірковування, дослідження) — кваліфікаційна наукова праця в певній сфері наук, що містить сукупність наукових результатів і положень, висунутих автором для публічного захисту, і, що свідчить про особистий внесок автора в розвиток науки

Обєкт_дослідження — це явище або процес об’єктивної реальності, на який спрямований науковий пошук автора роботи.

Предмет_дослідження являє собою фрагмент об’єкта, що піддається безпосередньому вивченню.

Рубрикація тексту — розбивка його на логічно самостійні складові частини

Винахід —технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності).

Корисна_модель — нове і промислово придатне конструктивне виконання пристрою

Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секрет ну корисну модель) — охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС