Глосарій — №1

Глосарій

UЛ — лінійна напруга, що формується між будь-якими двома фазами електричної мережі.

— фазна напруга, що формується між будь-якою фазою електричної мережі й землею.

WR — радіаційний зважуючий фактор, який показує у скільки разів даний вид випромінювання справляє більш сильну біологічну дію, ніж γ (R) — випромінювання при однаковій поглиненій дозі.

Α-випромінювання — потік позитивно заряджених часток (ядер атомів гелію), що утворюються при розпаді ядер або при ядерних реакціях.

Β-випромінювання — потік негативно заряджених часток (електронів) або позитивних (позитронів), що утворюються при розпаді ядер або нестійких часток.

Γ-випромінювання — це короткохвильове електромагнітне випромінювання (фотонне випромінювання).

Аерація (природна вентиляція) – це організована природна вентиляція приміщення.

Аерозолі — дисперсні системи, що складаються з дрібних твердих або рідких частинок (дисперсна фаза) та дисперсійного газового середовища (напр., повітря) де зависли ці частинки.

Антракоз — професійне захворювання легенів, обумовлене тривалим вдиханням вугільного пилу.

Атестація_робочих_місць_за_умовами_праці — комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища й трудового процесу, соціально-економічних факторів, які впливають на здоров’я і працездатність працівника в процесі трудової діяльності.

Безпека — відсутність неприпустимого ризику, пов’язаного з можливістю ушкодження.

Безпека_виробничого_процесу — здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його тривання в умовах, установлених нормативно-технічною документацією.

Безпека_виробничого_устаткування — здатність устаткування зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій в певних умовах протягом установленого часу.

Безпека_життєдіяльності_БЖД – наука, яка вивчає небезпеки і проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності, в тому числі, і трудової. Вона є більш універсальна дисципліна.

Безпека_праці — стан умов праці, за якого відсутній виробничий травматизм.

Безпека_умов_праці — стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів виключено або дія шкідливих виробничих факторів не перевищує гранично допустимих рівнів.

Бекерель_Бк — одиниця активності (швидкість розпаду) прийняте одне ядерне перетворення в секунду.

Бер — позасистемна одиницею еквівалентної дози є, 1бер = 0,01 Зв.

Біологічна_дія_струму — подразнення та збудження живих тканин організму, а також порушення внутрішніх біологічних процесів, що відбуваються в організмі і котрі тісно пов’язані з його життєвими функціями.

Блокуючі_пристрої — призначені не допускати проникнення людини в небезпечну зону, усувають небезпечний фактор на період перебування людини в небезпечній зоні.

Бронхіальна_астма — хронічне рецидивуюче обструктивне захворювання трахеобронхіального дерева, що характеризується нападами задухи (спазм, набряк слизової, гіперсекркція), і в основі якого лежить генетично детермінована схильність до алергії.

Вавилов_СІ — (Сергій Іванович Вавілов, 12 березня 1891) — радянський фізик, засновник наукової школи фізичної оптики в СРСР, академік (1932) і президент Академії наук СРСР (з 1945), лауреат Сталінської премії. Молодший брат Н. І. Вавилова, російського ученого-генетика.

Важкість_праці — характеристика трудового процесу, що відображає переважно навантаження на опорно-руховий апарат і функціональні системи організму (серцево-судинну, дихальну та ін.), що забезпечують його діяльність.

Вибухом називається надзвичайно швидке хімічне перетворення речовини, яке супроводжується виділенням енергії і утворенням стиснених газів, які здатні виконувати механічну роботу.

Видимість_V — характеризує здатність ока сприймати об’єкт.

Виробництво — простір, в якому відбувається трудова діяльність, де виникає небезпека і де людина зазнає її впливу, куди включається предмет та знаряддя праці, а також навколишнє середовище.

Виробнича_санітарія – це система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу на працівників шкідливих виробничих факторів.

Виробнича_травма — травма, отримана працівником на виробництві та викликана невиконанням вимог безпеки праці.

Виробниче_середовище — середовище, де людина здійснює свою трудову діяльність.

Виробничий_травматизм — сукупність виробничих травм.

Витрати_виробництва — сукупність витрат живої праці й праці, зречевленої в засобах виробництва, на всіх стадіях створення продукції. Розрізняють поточні витрати, що здійснюються неперервно і в процесі виробництва постійно відновлюються, та одноразові — у формі вкладення коштів у виробничі фонди до початку виробництва.

Вібрація — це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи механічних систем.

Віброзахворювання — кваліфікується як комплекс патологічних відхилень, викликаний впливом вібрації на організм людини.

Відділ_охорони_праці та техніки безпеки — функціональний підрозділ організації, який має забезпечувати безпеку та належні умови праці на кожному робочому місці.

Відкриті_або_зовнішні_електроустановки — електроустановки не захищені будівлею від атмосферного впливу.

Відомчий_нормативний_акт — підзаконний нормативний акт (указ, інструкція, нормативний наказ та ін.), що видається в межах компетенції того чи іншого органу виконавчої влади (міністерства, комітету, відомства), який містить вторинні (похідні) норми, що розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані на їх виконання.

Втома — сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психічному стані людини, які з’являються внаслідок напруженої та тривалої діяльності.

Втома – це сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психічному стані людини, які з’являються внаслідок напруженої та тривалої діяльності.

Гальмівні_пристрої — призначені для швидкої зупинки машин, рухомих частин виробничого обладнання, утримання машин на схилах, вантажів у піднятому положенні тощо.

ГДК (гранично допустима концентрація) — показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі, що відповідає максимальній кількості шкідливої речовини в одиниці об’єму або маси, яка при щоденному впливі протягом необмеженого часу не викликає будь-яких змін в організмі людини і несприятливих спадкових змін у потомства, а також не призводить до порушення нормального відтворення основних ланок екологічної системи природного об’єкта.

Гігієна_праці — галузь профілактичної медицини, що вивчає умови та характер праці, її вплив на здоров’я, функціональний стан людини; розробляє наукові основи гігієнічної регламентації факторів виробничого середовища й трудового процесу, практичні заходи, спрямовані на профілактику їх шкідливої і небезпечної дії на працівників.

Горіння – це складний фізико-хімічний процес швидкої взаємодії горючої речовини та окиснювача (кисню), який супроводжується виділенням тепла і світла.

ГОСТ — Государственный общесоюзный стандарт (у зв’язку з тим, що деякі стандарти не перекладали українською мовою, вживається російська абревіатура);

Гострі_отруєння — група захворювань, обумовлена, впливом на організм отрут різного походження. Можуть бути гострими, хронічними, виробничими, харчовими, лікарськими й ін.

ГПЕ (густина потоку енергії), Вт/м2 – це енергетичний показник параметрів для хвильової зони електромагнітного поля у діапазоні 300 МГц – 300 ГГц.

Гр_Грей, або джоуль на кілограм (Дж/кг) — одиниця поглиненої дози опромінення. Грей — поглинена доза випромінювання, це енергія в 1Дж будь-якого іонізуючого випромінювання, яка передана одному кілограму речовини, що опромінюється.

Гуманізація_праці — профілактика перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості.

Гц — Герц (позначається Гц, Hz) походить від імені німецького фізика Генріха Герца, одиниця виміру частоти у системі СІ. Один герц дорівнює одному коливанню (періоду) на секунду.

Данилевський_ВЯ — Данилевський Василь Якович (13.01.1852, м. Харків — 25.02.1939) — відомий вчений-фізіолог, першовідкривач збудників багатьох хвороб людини (кровопаразитів), засновник першого в Російській імперії наукового видання «Физиологический сборник».

ДБ (децибела) – це логарифмічна величина рівня інтенсивності і звукового тиску.

ДБА (еквівалентний рівень шуму) – це нормований параметр для непостійного та імпульсного шуму.

Держнаглядохоронпраці – Державний комітет по нагляду за охороною праці.

Динамічна_робота – це процес скорочення м’язів, пов’язаний з переміщенням тіла чи його окремих частин у просторі.

Діяльність — специфічна, притаманна людині, форма активного ставлення до навколишнього світу.

ДНАОП (Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці) — це документи загальнодержавного користування, дія яких поширюється на всі підприємства, установи, організації народного господарства України незалежно від їх відомчої належності та форми власності.

Довкілля — навколишнє природне середовище (тобто тільки природна частина навколишнього середовища).

Допустимі_мікрокліматичні_умови — поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі на людину можуть викликати зміни теплового стану організму, що швидко минають і нормалізуються та супроводжуються напруженням механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації.

Допустимі_умови_праці — характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

Е (В/м) — напруженість електричної складової електромагнітного поля у діапазоні 50 Гц – 300 МГц.

Економічна_ефективність — результативність економічної діяльності, реалізації економічних програм і заходів, що характеризується відношенням економічного ефекту до витрат ресурсів, які зумовили одержання цього результату.

Економічне_стимулювання — система організаційно-економічних заходів, спрямованих на розвиток господарської діяльності й підвищення її ефективності через забезпечення матеріальної заінтересованості працюючих та колективів підприємств у результатах діяльності.

Економічний_метод — полягає у визначенні економічної шкоди, заподіяної від травматизму, економічної ефективності від витрат на розробку та впровадження заходів на охорону праці.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС