Глосарій — №1

Глосарій

Ринок — це не тільки місце та процес купівлі-продажу, або обміну товару на гроші чи товару на товар, а це і система відносин між продавцем та споживачем.

Споживча вартість — це властивість речі (продукту, послуги) задовольняти яку-небудь людську потребу.

Мінова вартість — здатність товару у визначених кількісних співвідношеннях обмінюватися на інші товари.

Попит — це кількість продукту, який споживачі готові і можуть купувати за певною ціною і на протязі певного часу.

Пропозиція — це кількість товарів, яку продавці готові виробляти і пропонувати для продажу на ринку за конкретними цінами на протязі певного часу.

Ціна — це грошова форма вартості товару.

Собівартість — це виражені у грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції.

Виробнича модель ринкової економіки — передбачає спрямування дії ринкових механізмів на розвиток вітчизняного виробництва.

Монетарисько-посередницька модель ринкової економіки — поширена переважно в країнах, які утворились після розпаду соціалістичної системи, її основним рушієм є одержання «швидких грошей».

Соціально-орієнтована модель ринкової економіки — використовує ринкові механізми для вирішення соціальних потреб суспільства, ставлячи у центр людину та її потреби.

Маркетинг — це діяльність в сфері організації виробництва і збуту продукції, спрямована на виявлення невідомих і незадоволених потреб.

Стратегічне планування — передбачає формування перспективної мети та її кількісних параметрів, розробку планів досягнення цієї мети, контроль за результатами виконання поставлених завдань та коригування діяльності при наявності відхилень.

Стратегічне управління — це розробка та реалізація довготермінової стратегії для здобуття перемоги у конкурентній боротьбі за допомогою стратегічного планування.

Господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Виробниче підприємництво – підприємництво, що спрямоване на здійсненням безпосередніх виробничих функцій, тобто виробництво товарів або надання послуг.

Посередницьке підприємництво – це підприємництво, що спрямоване на надання послуг пов’язаних з просуванням товару на ринок та його передачі від виробника до споживача.

Фінансове підприємництво – це діяльність, при якому об’єктом купівлі-продажу є специфічний товар – гроші, іноземна валюта, цінні папери.

Дилери — це юридичні або фізичні особи, які здійснюють перепродаж товарів від свого імені і за власний рахунок.

Комівояжери — це підприємці-посередники, які не тільки продають, а й доставляють товари покупцям, тобто здійснюють продаж з доставкою.

Аукціон — це прилюдний торг, форма змагання покупців за право придбання товару.

Товарні біржі — спеціалізовані центри з торгівлі масовими товарами.

Фондові біржі — спеціалізовані центри з купівлі-продажу цінних паперів.

Валютні біржі— спеціалізовані центри з купівлі-продажу золота і валюти.

Біржі праці— організаційні утворення для обліку потреб і пропонування робочої сили, сприяння працевлаштуванню з організацією перенавчання.

Форвардний контракт — передбачає зобов’язання продавця перед покупцем здійснити постачання певної кількості товару певної якості в зазначений час.

Ф’ючерсний контракт — це контракт на поставку обумовленої кількості певного товару за фіксованою ціною протягом зазначеного в договорі терміну.

Опціон — це договірне зобов’язання купити або продати товар за заздалегідь визначеною ціною в межах узгодженого періоду.

Банки — це спеціальні установи, які акумулюють внески тимчасово вільних грошових коштів фізичних і юридичних осіб, надають ці грошові кошти у тимчасове користування у вигляді кредитів, стають посередниками у взаємних платежах і розрахунках між підприємствами, установами і окремими особами.

Ринок фінансових ресурсів — інтегрує кредитний і валютний ринок, а також ринок інструментів власності (цінних паперів).

Кредитний ринок — це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами, що потребують фінансових коштів для свого розвитку, та організаціями і громадянами, які можуть їх надати (позичити) на певних умовах.

Валютний ринок — це діючий механізм, що допомагає встановлювати і підтримувати правові й економічні взаємовідносини між продавцями і споживачами валюти.

Ринок цінних паперів — об’єднує частину кредитного ринку і повністю ринок інструментів власності.

Ринок грошових ресурсів (грошовий ринок) – це певний сектор ринку позичкових капіталів, де здійснюються депозитно-позичкові операції строком до 1 року.

Реструктуризація сільськогосподарських підприємств — це здійснення організаційно-економічних, правових або технічних заходів, спрямованих на зміну структури сільськогосподарського підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правової форми, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів конкурентноспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва, вдосконалення управління тощо.

Підприємство — це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

Фермерське господарство — це форма підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.

Сільськогосподарський кооператив – це форма організації виробництва у вигляді добровільного об’єднання сільськогосподарських виробників для досягнення загальної господарської мети, діючого під контролем його членів на безприбутковій основі.

Акціонерне товариство – це господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Товариство з обмеженою відповідальністю — це господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Товариство з додатковою відповідальністю – це господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.

Повне товариство – це господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС