mi band

Формування облік та профілактика умов праці — №3

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені:

1 ступінь (3.1) — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров’я;

2 ступінь (3.2) — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);

3 ступінь (3.3) — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності);

4 ступінь (3.4) — умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності);

4 клас — НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.

Дана класифікація умов праці становить основу фактичної оцінки стану виробничої санітарії за комплексною дією всіх наявних виробничих факторів.

Основою для розробки і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності, а також вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг та компенсацій є Атестація за умовами праці.

Атестація проводиться на підприємствах незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, обладнання, матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Атестація робочих місць передбачає:

— виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

— дослідження факторів важкості й напруженості трудового процесу;

— комплексну оцінку відповідності вимогам стандартів, санітарних норм;

— обґрунтування відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

— встановлення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці, та інше.

Атестація проводиться атестаційної комісією, затвердженою керівником підприємства в складі головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, та інших представників.

Атестаційна комісія, за результатами атестації, складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць. Карта умов праці, у відповідності до гігієнічної класифікації, дає оцінку 3 класу формування шкідливих умов праці, та відповідним першим трьом ступеням перевищення гігієнічних нормативів.

У ході розробки карти умов праці треба визначити фактичне значення виробничих факторів, їх нормативне значення (ГДК, ГДР), ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу, а також дати загальну гігієнічну оцінку умов праці, оцінку технічного та організаційного рівня, надати рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування, призначити пільги і компенсації.

При розробці карти умов праці слід використовувати «Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці» Затверджені Постановою Міністерства праці України N 41 від 1 вересня 1992 р.

В даних методичних рекомендаціях наведена послідовність проведення атестації, а також форми карти умов праці, критеріїв оцінки умов праці, показників факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу для потвердження права на пільгове пенсійне забезпечення.(в стислій формі табл..3;4;5).

Таблиця 3

Карта умов праці

Підприємство (організація, установа) Виробництво

Цех (дільниця, відділ)

Номер робочого місця

Професія (посада)

(код по ЄТКД, КД, повне найменування)

Номери аналогічних робочих місць

Оцінка факторів виробничого і трудового процесу

N п/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

III клас:

Шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

I

Сту-пінь

II сту-пінь

III сту-пінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Шкідливі хімічні речовини

2.

Пил переважно фіброгенної дії

3.

Вібрація (загальна і локальна)

4.

Шум

5.

Інфразвук

6.

Ультразвук

7.

Неіонізуючі випромінювання:

8.

Мікроклімат у приміщенні:

9.

Температура зовнішнього повітря

10.

Атмосферний тиск

11.

Біологічні фактори

12.

Важкість праці

13.

Напруженість праці

14.

Змінність

Кількість факторів

Х

Х

Х

Х

Х

I. Гігієнічна оцінка умов праці

II. Оцінка технічного та організаційного рівня

III. Атестація робочого місця

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

V. Пільги і компенсації

Діючі

mi band