Електромагнетизм магнітне…

Електромагнетизм Магнітне поле (Лаб).

Мета: розв’язання задач з електромагнетизму.

Студент повинен знати та вміти: основні поняття щодо магнітного поля, закон Ампера, закон Біо-Савара-Лапласа, сила Ампера та сила Лоренца, вміти розв’язувати задачі згідно розглядуваної теми.

Задача № 1.

Дріт з міді розташований упоперек магнітного поля з індукцією 1 ∙ 10-3 Тл. Якою має бути густина струму в провіднику для того, щоб він міг без опори висіти в повітрі? Густина міді 8930 кг/м3.

Розв’язання. Очевидно, що зрівноважування сили тяжіння mg для дроту пов’язане з дією на нього сили ампера Електромагнетизм Магнітне... з боку магнітного поля, а не з силою Архімеда з боку повітря. Тому необхідну густину струму для зависання провідника у повітрі визначаємо з рівності вказаних сил:

Електромагнетизм Магнітне....

Відповідь: це можливо, коли густина струму в провіднику 88 А/мм2 .

Задача № 2.

У деякому об’ємі існують схрещені однорідні електричне поле з напруженістю E = 17 кВ/м і магнітне поле з індукцією В = 0,01 Тл. Певний іон прискорили напругою Uo =15 кВ і під час його руху в схрещених полях виявилось, що його траєкторія строго прямолінійна. Що це за іон?

Розв’язання. З умови задачі випливає, що для іона в схрещених полях зрівноважуються дві сили:

F = qE з боку електричного поля, яка не залежить від швидкості іона, і сила Електромагнетизм Магнітне... збоку магнітного поля, яка залежить від швидкості іона. Останню знайдемо з рівності Електромагнетизм Магнітне.... Прирівнюючи сили і враховуючи значення швидкості, обчислюємо q/m для іона:

Електромагнетизм Магнітне...

За допомогою таблиць визначаємо, що значення Електромагнетизм Магнітне... відповідає іону водню — протону.

Відповідь: Електромагнетизм Магнітне... = 1 ∙ 108 Кл/кг, що відповідає протону.

Задача № 3

Прискорений напругою 15 кВ протон влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 0,01 Тл перпендикулярно до силових ліній поля. Обчисліть час перебування протона в магнітному полі.

Розв’язання. Неважко переконатись, що протон опише в полі півколо і вилетить назовні. Він перебуватиме у полі половину періоду обертання. Для знаходження останнього використаємо закон Ньютона для руху протона під дією сили Лоренца:

Електромагнетизм Магнітне... .

Радіус повороту також можна знайти з цього ж рівняння:

Електромагнетизм Магнітне....

Враховуючи, що час перебування протона в полі дорівнює половині періоду, визначимо

Електромагнетизм Магнітне...=3, 14 мкс.

Відповідь: протон перебуватиме в магнітному полі протягом 3,14 мкс незалежно від того, якою напругою він був прискорений.

Задача № 4

В однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,6 Тл, рухається рівномірно провідник довжиною Електромагнетизм Магнітне... = 20 см. Провідником проходить струм силою Електромагнетизм Магнітне... = 4 А. Швидкість руху провідника Електромагнетизм Магнітне... = 0,2 м/с напрямлена перпендикулярно до індукції магнітного поля. Визначити роботу переміщення провідника за Електромагнетизм Магнітне...= 10 с руху і потужність, необхідну для здійснення цього руху.

Розв’язання. На провідник із струмом у магнітному полі діє сила Електромагнетизм Магнітне.... За умовою задачі Електромагнетизм Магнітне.... Робота по переміщенню провідника Електромагнетизм Магнітне..., де s — шлях, пройдений провідником. Врахувавши, що Електромагнетизм Магнітне..., де V — швидкість руху провідника, дістанемо Електромагнетизм Магнітне... Електромагнетизм Магнітне....

Підстановка числових даних дає результатЕлектромагнетизм Магнітне... Р = 0,096 Вт.

Відповідь: Електромагнетизм Магнітне... Р = 0,096 Вт.

Задача № 5

Струм, що тече в рамці, яка містить N витків, створює магнітне поле. В центрі рамки індукція поля 0,126 Тл. Знайти магнітний момент рамки, якщо ії радіус 10 см.

Розв’язання. Магнітний момент рамки з струмом : Електромагнетизм Магнітне... (1), де Електромагнетизм Магнітне... – сила струму, S — площа витка (Електромагнетизм Магнітне...) (2), N — число витків в рамці.

Індукція магнітного поля в центрі колового струму (багатовиткового)

Електромагнетизм Магнітне... (3), звідки Електромагнетизм Магнітне... (4). Підставимо (2) і (4) в (1), отримаємо:

.Електромагнетизм Магнітне... . Підставимо числові дані і отримаємо: Електромагнетизм Магнітне...

Відповідь: Електромагнетизм Магнітне....

Реферати

 • методы контроля
 • потери в химии
 • виробники технічної солі
 • Строение свойства получения эмульсий
 • технохімічний контроль харчових виробництв
 • технохімічний контроль харчових виробництв
Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС