mi band

Держава в політичній системі суспільства правова держава

3. Тема: Держава в політичній системі суспільстві. Правова держава.

1. Мета роботи :Визначити місце та роль держави в політичній системі, розкрити поняття держави, теорії виникнення держави. Висвітлити основні ознаки та функції держави, форми державного устрою і правління та концепція правової держави.

Студент повинен знати: місце та роль держави в політичній системі, теорії виникнення та устрій держави.

Студент повинен уміти: охарактеризувати основні тенденції та проблеми розвитку сучасної української держави.

2. Типові завдання

1. Походження і сутність держави, її функції.

А) Виходячи із суті тези визначте форму державного устрою. “Щоб кожен народ скомпонував свою республіку і управляв несміливо з другими, щоб один сейм або рада слов’янська, де сходились депутати од усіх республік і там вирішували справи, котрі б належали до цілого союзу слов’янського ” (М. Костомаров).

2. Правова держава : основні принципи та ознаки.

Б). Яка з характеристик правової держави, на вашу думку, є найбільш важливою: верховенство закону або забезпечення гарантій прав і свобод особистості?

В). Чим, на Вашу думку, можна пояснити домінування виконавчих органів влади у структурі державної влади сучасної України?

3. Проблема прав людини.

Г)У праці “Про дух законів” Ш. Монтеск’є зазначив, що “для громадянина політична свобода є душевним спокоєм, підставою для впевненості в особистій безпеці. Що до володіння цією свободою, необхідно таке правління, при якому один громадянин не повинен боятись іншого громадянина”. Яка форма правління, на Вашу думку забезпечує таку свободу?

3. Питання для самоконтролю

1. Чому держава є найбільш важливим політичним інститутом суспільства?

2. Який зміст вкладав у поняття держави Аристотель, як його концепція кореспондується з сучасними уявленнями?

3. Чим визначається суверенітет державної влади на практиці?

4. Назвіть умови взаємодії законодавчої і виконавчої влади у президентській, парламентській і президентсько-парламентській республіках?

5. Які функції повинна виконувати держава? Від яких факторів залежать можливості їх здійснення?

6. Чим федерація відрізняється від унітарної держави?

7. Вважається, що підвалини концепції правової держави закладені ідеями Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Канта. Визначте сутність цих ідей.

8. Назвіть основні напрямки формування правової держави в Україні.

9. Сформулюйте зміст і мету сучасної політичної реформи в Україні.

mi band