Анотація Отримання доброякісного молока

Анотація

1. Отримання доброякісного молока

2. Лектор к. с.-г. н., доцент Уханова І. М..

3. Кількість годин для 3 курсу: загальна – 162, ЛК – 18, ЛПЗ — 36, СР – 108.

4. Форма підсумкового контролю – іспит.

Анотація дисципліни. “Отримання доброякісного молока” є дисципліна спеціального циклу, що формує інженера-технолога молочної промисловості. Предметом дисципліни є теоретичні основи молокоутворення і виведення молока: ветеринарні та санітарні правила одержання доброякісного молока та його первинної обробки на молочнотоварних фермах.

Метою викладання дисципліни є набуття знань щодо утворення молока і молоковіддачі; факторів, які впливають на надої; якість та технологічні властивості молока; видів і різновидів доїння; особистої та виробничої гігієни працівників молочнотоварних ферм; епідеміологічного значення молока; основних джерел його контамінації сторонніми речовинами та мікроорганізмами; первинної обробки молока на фермах.

Зміст курсу:

 1: Вступ. Будова вимені корови, фізіологія молокоутворення, секреція молока, види доїння корів, доїльні апарати

 2: Молочна продуктив­ність корів та факто­ри, що впливають на неї та на склад і технологічні власти­вості молока

 3: Сучасні вимоги до якості та безпеки моло­ка.

 4: Хвороби, що пере­дають­ся через молоко

5: Вплив захворювання корів на фізико-хіміч­ні, санітарні, органо­леп­тичні властивості молока.

6: Ветеринарно-санітар­ні правила для ферм по виробництву молока

7: Санітарні та ветери­нар­ні вимоги до пунктів збору молока, для присадибних ділянок населення – виробників сирого товарного молока.

8: Вимоги до техноло­гічних процесів доїн­ня та первинної об­роб­ки молока на фер­мах (малих, середніх, великих). Правила машинного доїння ко­рів. Значення охолод­ження молока. Бакте­ри­цидна фаза молока.

9: Гігієна доїння корів. Гігієна персоналу мо­лочних ферм, пункту збору молока.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Модуль 1. Студент повинен:

Знати: фізіологію молоко-утворення; основні фактори. що впливають на склад і властивості молока; сучасні вимоги щодо якості та безпеки молока; санітарно-ветеринарні правила отримання доброякісного молока; правила доїння корів; види доїння корів, їх переваги та недоліки; джерела забруднення молока шкідливими речовинами та мікроорганізмами; хвороби які передаються через молоко;

Вміти: організувати санітарно-гігієнічні умови отримання доброякісного молока на фермі; пунктах збору молока та в індивідуальних власників: здійснити підбір обладнання і інвентарю, необхідного для оснащення прифермської молочної, та розрахунок потреб молочної в паливі та холоді; оцінити рівень санітарної культури при виробництві молока;

Модуль 2. Студент повинен:

Знати: призначення та сутність первинної обробки молока; вплив захворювання корів на фізика-хімічну та санітарну якість молока; вимоги щодо атестації молочних ферм, пунктів збору молока; правила особистої та виробничої гігієни працівників молочнотоварних ферм, пунктів збору молока

Вміти: приготувати мийний чи дезинфікуючий розчин необхідної концентрації; атестувати молочні ферми пункти збору молока; перерахувати кількість молока з см3 в кг, і навпаки; провести аналіз молока на показники якості та безпеки; визначити середній процент жиру за лактацію та кількість жиро-одиниць, підрахувати абсолютну кількість чистого жиру в молоці та вершках.

Літературні джерела

Вид

Назва

1.

Основна

Алексеева Н. Ю. и др. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности. Справочник. Под редакцией Я. И. Костина. М., Агропромиздат, 1986. — 239 с.

2.

Барабанщиков Н. В. Молочное дело. – М.: Колос, 1983. – 414 с.

3.

Машкін M. I. Первинна обробка i переробка  молока. — К.: Урожай, 1994. — 237 с.

4.

Машкін М. І. Молоко і молочні продукти – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

5.

Хоменко В. И. Гигиена получения и ветсанконтроль молока по государственному стандарту. – К.: Урожай, 1990. – 399 с.

6.

Шидловская В. П. Органолептические свойства молока и молочных продуктов. Справочник. — М.: Колос, 2000. — 280 с., ил.

7.

Додаткова

Бабкин В. П. Механизация доения коров и первичной обработки молока. М.: Агропромиздат, 1986. — 271 с.

8.

Босин И. Н. Охлаждение молока на комплексах и фермах. — М.: Колос, 1993. — 46 с.

9.

Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г. Справочник по технологии молока. — К.: Урожай, 1980. – 216 с.

10.

Галат Б. Ф., Машкин Н. И., Козача Л. Г. Справочник по технологии молока. — К.: Урожай, 1990. – 192 с.

11.

Давидов Р. Б. Молоко. — М.: Колос, 1969. — 325 с.

12.

Диланян З. Х. Молочное дело. – М.: Колос, 1967. – 296 с.

13.

Ивашура А. И. Гигиена производства молока. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 237 с.

14.

Кугенев П. В., Барабанщиков Н. В. Практикум по молочному делу. – М.: Колос, 1968. – 287 с.

15.

Молоко та молочні продукти. Нормативні документи: Довідник / за редакцією В. Л. Іванова. – Львів: НІЦ Леонорм., 2000. – т.1. – 402 с.

16.

Методична

Методичні вказівки по виконанню лабораторних занять з дисципліни «Отримання доброякісного молока» зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» для студентів очної та заочної форм навчання. СНАУ 2009 р.

17.

Методичні вказівки по вивченню та виконання самостійної і контрольної робіт з дисципліни «Отримання доброякісного молока» зі спеціальності «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» для студентів очної та заочної форм навчання. СНАУ 2009 р.

Tagged with: , , , , ,
Posted in Отримання доброякісного молока 3к.1с
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС