АНОТАЦІЯ — Основи наукових досліджень та технічної творчості…

АНОТАЦІЯ

— Основи наукових досліджень та технічної творчості

— АВТОР — к. т.н., доц. Радчук О. В.

— КІЛЬКІСТЬ ГОДИН (загальна — 216, ЛК – 14, ЛПЗ – 30, СР – 172)

— ВИД ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ — залік

— АНОТАЦІЯ

Дисципліна «Основи наукових досліджень та технічної творчості» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нове технічне рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

— МЕТА КУРСУ.

Дати основи організації та проведення наукових досліджень з використанням математичного моделювання, ознайомити студентів з винахідницькою та раціоналізаторською діяльністю в країні і за кордоном.

— ЗМІСТ КУРСУ

Тема 1: «Вступ. Наука та її роль у суспільстві.»

Тема 2: «Діалектика творчості та її особливості. Накопичення і опрацювання науково-технічної інформації»

Тема 3: «Методи пошуку нових технічних рішень. Принципи подолання технічних протиріч»

Тема 4: «Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях. Класифікація методів та інформаційних технологій, використовуваних у науково дослідній роботі»

Тема 5: «Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів»

Тема 6: «Вибір оптимального технологічного рішення та його техніко-економічне обґрунтування. Оформлення результатів НДР»

Тема 7: «Основні поняття та визначення в галузі патентознавства. Міжнародна класифікація винаходів. Особливості патентних досліджень. Патентне законодавство України»

— ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ПО ЗАКІНЧЕННЮ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ:

Модуль 1. Студент повинен:

Знати:

— закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення;

— методи і основні стадії наукових досліджень;

— принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень.

Уміти:

— обробляти науково-технічну і патентну інформацію;

— застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості;

— вести пошук нових технічних рішень.

Модуль 2. Студент повинен:

знати:

— основи патентознавства;

— основи математичних методів та інформаційних технологій при розробці нових технологічних процесів і виробництв

Уміти:

— використовувати математичні методи у наукових дослідженнях для інтенсифікації існуючих і розроблення нових технологічних процесів і виробництв;

— написати наукову статтю, тези доповідей конференції;

— проводити експеримент і оформляти його результати, зокрема у вигляді звіту або наукової статті;

— складати заявку на одержання патенту.

— ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА.

Вид

Назва

1.

Основна

Мальцев П. М., Емельянова Н. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие для студ. технолог. ин-тов пищ. пром-сти. –К.: Вища шк., 1982. – 188 с.

2.

Чус А. С., Данченко В. Н. Основы технического творчества: Учеб. для студ. техн. вузов. – К.: Вища шк., 1983. –180 с.

3.

Аністратенко В. О., Федоров В. Г. Математичне планування експериментів в АПК. –К.: Вища шк., 1993. – 375 с.

4.

Козлов Г. Ф., Остапчук Н. В., Щербатенко В. В. Системный анализ технологических процессов на предприятиях пищевой промышленности. –К: Техніка, 1977. – 200 с.

5.

Фурсиенко А. М., Романовский С. В., Беренштейн Д. М. Основы научно — технического творчества, изобретательской и рационализаторской работы.

9.

Додаткова

Крюкова А. А. Основы научно-технической информации: Учеб. пособ. – М.: Высш. шк., 1985. – 224 с.

10.

Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію: наказ Держпатенту України № 131 від 27 серп., 1995 р.

11.

Заворыкин В. М., Житомирский В. Г., Лапчик М. П. Численные методы. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.

12.

Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1974. – 192 с.

13.

Збірник законів про правову охорону об’єктів промислової власності в Україні // Відомості Верховної Ради України.- №7.– 15 лют., 1994.

14.

Методична

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 13 с.

15.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Методи пошуку нових технічних рішень ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 12 с.

16.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 15 с.

17.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 17 с.

18.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 11 с.

19.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 12 с.

20.

Радчук О. В., Казаков Д. Д. Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Проведення експерименту ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 27 с.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС