Анотація Назва дисципліни – Політологія…

Анотація

Назва дисципліни – Політологія

Автор робочої навчальної програми – Павлік Володимир Адамович

Лектор – канд. іст. наук, доцент Павлік Володимир Адамович

Кількість годин – 108 год., ЛК – 18, ЛПЗ – 18, СРС – 72.

Форма підсумкового контролю – іспит

Мета дисципліни

Надати розуміння суті політичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються нині в Україні, їхнього об’єктивного характеру, взаємозв’язку та взаємозалежності; виробити вміння аналізувати й узагальнювати політичний матеріал у певній системі, оцінювати найважливіші події та явища української і політики в світовому та загально історичному контексті, формувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з минулої та сучасної України; застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів.

6. Зміст курсу

· 1 модуль

Сутність політики та її роль в суспільстві. Закони політичної системи. Об’єктивні та суб’єктивні умови відношення людини до політики. Предмет політології, її категорії, закони, метод та функції. Сутність та особливості політичної влади. Ознаки та функції політичної влади. Основні етапи розвитку світової політичної думки. Політична думка Стародавнього Сходу, Китаю, античності та Стародавнього Риму. Політичні ідеї Середньовіччя. Епоха Відродження як етап розвитку політичної думки. Теорії природного права та суспільного договору. Політичні ідеї епохи просвітництва. Дж. Локк. Шарль Монтеск’є. Марксизм як напрям політичної думки. Теорія Спенсера. Розвиток політичної науки першої половини ХХ – початок ХХІ ст. Теорії політичного панування М. Вебера, політичних еліт Г. Моски і В. Паретто, політичних партій Р. Михельса. Політична наука другої половини ХХ ст. Сучасні світові політологічні теорії. Аналіз та оцінка історичних подій в геополітичному просторі. Основні політико – ідеологічні течії.

Етапи формування політичної думки України.

Ідейно-політичні, законодавчі умови розвитку Київської Русі й Галицько – Волинського князівства.

Політичні ідеї періоду литовсько – польської доби. Козацько – гетьманська держава. Політичний досвід козацької демократії. Політичні ідеї XVIII ст.: С. Яворський, Ф. Прокопович, Г. Сковорода.

Політична думка ХІХ ст.: програмні документи Кирило – Мефодіївського братства, українофільство, народницький і революційно – демократичний напрямки, український лібералізм і консерватизм, ідеї монархічного та конституційного державобудування. Націоналізм як напрямок політичної думки.

Виникнення політичних партій в Україні, їх програмні вимоги. Ідеї української державності і політична цінність Універсалів Центральної Ради. Програмні засади державотворення гетьмана П. Скоропадського і Директорії. Утворення і основні політико – правові засади Української Радянської Республіки. Політичний досвід ЗУНР. Політична історія та зміст Конституцій України. Проблеми становлення і розвитку науки про політику в Україні на сучасному етапі.

· 2 модуль

Історичні концепції походження держави. Поняття й структура політичної системи. Сутність, ознаки та функції держави. Форми державного правління. Устрій держави. Проблема та концепції суверенітету держави. Історичні трактування категорії “правова держава”. Сучасні концепції правової держави.

Права і свобода людини, їх реалізація в умовах правової держави. Конституція України про структуру державної влади. Перспективи становлення правової держави в Україні. Сутність політичної реформи в Україні.

Еволюція ідеї громадянського суспільства. Історичні традиції самоорганізації суспільства в Україні (рабовласницькі міста – держави, народне віче в Київській Русі, Магдебурзьке право, демократичні засади в середовищі козацтва). Сутність, ознаки та структура громадянського суспільства. Середній клас як основа громадянського суспільства. Взаємодія держави і громадянського суспільства. Інституції громадянського суспільства. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.

Політичний режим як система методів та засобів реалізації політичної влади. Історичні підходи щодо визначення сутності політичного режиму. Дж. Локк. Гегель. Критерії класифікації політичних режимів. Демократичний режим. Поняття демократії. Ознаки демократичного режиму. Авторитарний режим та його ознаки. Поняття “авторитаризм”. Тоталітарний режим. Тоталітаризм та його історичне втілення. Особливості історичної реалізації політичних режимів. Види трансформації політичних режимів. Проблема визначення типу політичного режиму в Україні. Особливості політичної реформи в Україні.

Визначення поняття “політична партія”. Походження і сутність політичних партій. Функції та типи партій. Партійні системи. Партії і парламент. Виборчі системи та вибори. Політичні кампанії, їх стратегія та тактика. Популізм – поняття та ознаки. Особливості формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій в Україні. Виникнення громадсько – політичних організацій та рухів, цілі їх діяльності, характерні ознаки, класифікація. Сутність та протиріччя політичної реформи в Україні.

· 3 модуль

Світові релігії як важливий елемент духовної організації людства. Біблія про умови формування політичних відносин в суспільстві. Християнська мораль, заповіді, основи християнської віри.

Держава і церква. Дві тенденції: секуляризація і політизація (комерціалізація) релігійних конфесій. Роль церкви в політичному процесі. Зростання ролі релігії, церкви в наш час. Соціальні і політичні доктрини українських конфесій. Протиріччя і особливості сучасних міжцерковних відносин в Україні і світі. Партії та релігійно – церковне питання. Тоталітарні секти. Конституція України про права віруючих. Розвиток церковно – державних відносин в Україні. Релігійні організації Сумщини, їх роль в житті області.

Поняття “етнонаціональні відносини”. Суб’єкти етнонаціональних відносин. Соціально-етнічні спільності: плем’я, народ, етнос, нація. Націоналізм як поняття. Націоналізм як явище. Система етнонаціональних політичних відносин, її структура. Поняття “національна політика”. Національні конфлікти. Витоки національних конфліктів: ідея переваги однієї нації над іншою, міфи про “золоте століття”, особливе історичне призначення, особливу місію, пропаганда унікальності нації і т. і. Сучасні тенденції розвитку етнонаціональних відносин, методи прогнозування та вирішення. Специфіка етнонаціональних відносин в Україні. Основні виміри національної безпеки України. Національні інтереси України.

Поняття глобалізму. Сутність та зміст глобальних проблем сучасності: збереження миру, мінімізація військової загрози, збереження навколишнього середовища, боротьба з хворобами. Роль політики у вирішенні глобальних проблем. Сучасні трансформації сутності влади. Знання як основний чинник формування сучасної влади. Види політичного прогнозування. Екстраполяція, метод сценаріїв, експертні оцінки, моделювання. Рівень політичного прогнозування в Україні. Міжнародна політична система. Сучасні доктрини світового розвитку. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики.

Поняття міжнародних відносин. Система, цілі й завдання міжнародної політики. Національний інтерес — спрямування зовнішньої політики, дипломатія – форма її здійснення. Роль принципів у міжнародній політиці (мирного співіснування, незастосування сили, рівності держав, непорушності кордонів, тощо). Поняття суверенітету. Міжнародна напруга та конфлікти. Шляхи подолання конфліктів. Міждержавні та міжнародні організації, їх роль в світовій політиці. Нові тенденції у світовому розвитку: глобалізація та антиглобалізація.

Геополітичне становище України, її зовнішньополітична діяльність. Геополітичне відзначення. Захист інтересів і суверенітету України в усіх сферах міжнародних відносин. Україна як повноправний суб’єкт міжнародних відносин. Європейська інтеграція – пріоритет міжнародної діяльності України, перспективи членства.

7. Студенти має знати :

Модуль 1: теоретики-методологічні основи політології, особливості розвитку світової та вітчизняної політичної думки.

Модуль 2: теорію політичного процесу та функціональні основи політичної системи суспільства.

Модуль 3 тенденції розвитку духовних основ політики, міжнаціональних відносин та геополітики.

Студенти має уміти:

Модуль 1: :аналізувати особливості розвитку політичної думки на рівні сучасного їх бачення, орієнтуватись в існуючих політологічних концепціях.

Модуль 2: :застосовувати набуті знання при аналізі політичних явищ сьогодення.

Модуль 3. синтезувати теоретичні знання у відповідне світосприйняття та високу політичну культуру.

8. Література

Вид

Назва

1.

Основна

Муляр В. І. Політологія. — К.: ЦНЛ, 2003.

2.

Політологія. Навчально-методичний комплекс. За ред. Кирилюка Ф. М.- К., 2004.

3.

Політологія / За ред. О. В.Бабкіної, В. П.Горбатенка. — К.: Вид. центр «Академія» 2010.

4.

Погорілий Д. Є. Політологія : кредитно-модульний курс : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури. Фірма «Інкос», 2008.

5.

Піча В. М. Політологія. Конспект лекцій. /В. М.Піча. Н. М.Хома. – Львів: „Новий світ-2000”, „Альтаїр”, 2008.

6.

Політологія. Програма. Плани семінарських занять, завдання і рекомендаціі для самостійної роботи, тести для студ /Укл.: А. С.Захарчук, В. А.Павлік, та ін. – Суми: СНАУ, 2007.

7.

Рудакевич О. М. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота : Навчальний посібник / О. М. Рудакевич ; Тернопільський державний економічний університет. — 2-ге вид., перероб., доп. — Тернопiль : Вид-во «Астон», 2007.

8.

Холод В. В. Політологія. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006.

9.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005.

10.

Шляхтун П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005.

11.

Шляхтун П. П. Політологія. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 2010

12.

Юрій М. Ф. Політологія : Підручник / М. Ф. Юрій. — К. : Дакор, КНТ, 2006.

13.

Додаткова

Політологія: наука про політику / За загал. Ред.: В. Г.Кремень, М. І.Горлач. — К.-Х..: «Единорог», 2002.

14.

Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. — К.: ВЦ «Академія»,2003.

15.

Кирилюк Ф. М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби : Навчальний посібник. — К. : Центр учбової літератури, 2008.

16.

Політологія:У 2-х кн. Кн.1: Політика і суспільство. Кн.2: Держава і суспільство / За ред. А.Колодій. — К.: Ельга-Н, Ніка-Центр,2000.

17.

Піча В. М. Політологія / В. М.Піча, Н. М.Хома. — К., Львів: «Каравела»: «Новий світ-2000»,2002.

18.

Практикум з політології /Ред. Ф.М. Кирилюк. – К.: „Комп’ютерпрес”, 2003.

19.

Потульницький В. А. Теорія української політології. — К.: Либідь,1993.

20.

Потульницький В. А. Нариси з української політології (1819-1991). — К., 1994.

Tagged with: , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС