mi band

АНОТАЦІЯ Інформаційні технології в галузі…

АНОТАЦІЯ

Інформаційні технології в галузі

Автор – доц. Алексєєв Олександр Миколайович

Кількість годин (загальна – 108, ЛПЗ – 16, СР – 92)

Вид підсумкового контролю – залік.

Анотація дисципліни

“Інформаційні технології в галузі” є одною з важливих дисциплін що вивчається студентами спеціальності Технологія збереження, консервування та переробка молока.

Сучасні інформаційні технології стають невід’ємною частиною інженерної діяльності, і їх знання є обов’язковим фахівцям в області технології молока і молочних продуктів.

Проектування підприємств галузі з основами САПР тісно пов’язано із спеціальними, економічними і загально інженерними дис­циплінами і є базою для виконання курсового і дипломного проектів.

Мета викладання дисципліни — дати студентам обсяг теоретичних і практичних знань, потрібних для проектної і виробничої діяльності

Зміст курсу:

1. Основи застосування інформаційних технологій

Структура HTML – сторінок. Теги. Скрипти. Зміст сторінки.

2. Форматування текстової інформації

Класифікація тегів за призначенням. Заголовки. Розділення на рядки і абзаци. Форматування тексту.

3. Управління властивостями Інтернет сторінок

Загальні властивості елементів. Допустимі значення властивостей.

4. Проектування інформаційних таблиць

Створення і редагування інформаційних таблиць. Основні властивості інформаційних таблиць.

5. Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

Створення багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних. Редагування багато фреймових сторінок. Перегляд багато фреймових таблиць.

6. Проектування гіпертекстових матеріалів

Основні вимоги до гіпертекстових матеріалів. Створення закладок. Створення посилань.

7. Створення мультимедійних ілюстрацій

Створення і впровадження елементів мультимедіа. Створення малюнків.

8. Практика проектування Інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

Створення сайту виробничого відділу (підрозділи). Адреси сайтів. Комплексне проектування сайту.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Модуль 1:

знати: основні принципи інформаційних технологій і методи їх використання в галузі;

Уміти: розробляти і розміщувати в мережі Інтернет інформаційні матеріали, що включають інтерактивний опис апаратів і технологічних процесів по виробництву молочних продуктів.

Літературні джерела

Основні

1. Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

2. Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с.

3. Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

Додаткові

1. Твердохлеб В. Г. Технология молока и молочных продуктов / В. Г. Твердохлеб, З. Х. Диланян, Л. В. Чекулаева, Г. Г. Шилер – М.:Агропромиздат, 1991. – 463 с.

2. Соколова З. С. Сборник задач по курсу «Технология молока и молочных продуктов». — М.: Пищ. промышленность, 1976. — 196 с.

3. Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования. К.:КГИИПП, 1987.-51 с.

4. Калинина Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / Л. В. Калинина, А. М. Шалыгина – М. Колос, 2004. -198с.

Методичні

1. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Основи застосування інформаційних технологій»

2. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Форматування текстової інформації»

3. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Управління властивостями Інтернет сторінок»

4. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування інформаційних таблиць»

5. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних»

6. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування гіпертекстових матеріалів»

7. Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Створення мультімедійних ілюстрацій»

Реферати :

Вам буде цікаво:

mi band