АНОТАЦІЯ Бухгалтерський облік у ресторанному… — №2

Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства.//Податки та бухгалтерський облік.–2007.-№71. – с.10-18.

Дзюба Н. Ціноутворення та документообіг у громадському харчуванні.//Податки та бухгалтерський облік.– 16 липня 2007 р.-№57.

Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 с.

Кузнецов В., Маханько О. Усе про облік та організацію громадського харчування. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 320 с.

Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торговлі та ресторанному господарстві: навч. посіб./ П. О.Куцик, Л. І.Коваль, Ф. Ф.Макарук.- Львів: Магнолія 2006, 2010.- 504 с.

Михайлов М. Г., Глушаченко А. І., Гончар В. П., Болмат Г. А. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник / За ред. професора Михайлова М. Г.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.

Пасько, Т. О. Історія бухгалтерського обліку : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисципліни / Т. О. Пасько. — Суми : Ун. кн., 2010. — 128 с.

Перетятко, Т. И..Основы калькуляции и учета в общественном питании: учеб. пособ. / Т. И. Перетятко. — 7-е изд. перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2010. — 232 с.

Савченко В. М., Смірнова Н. В. Особливості формування фінансових результатів на підприємствах громадського харчування // Наукові праці КДТУ. Економічні науки. – Кіровоград: КДТУ, 2002. — Вип. 3. – С. 202-207 (Особистий внесок — обґрунтування варіантів формування собі — вартості та фінансових результатів підприємств ресторанного господарства в залежності від поєднання функцій діяльності).

Сергеєв Ю. Г. Особливості обліку у ресторанному бізнесі / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспирантів та студентів Сумського НАУ (28-29 жовтня 2010 р.). – Суми Видавництво «Довкілля», 2010. – С.123.

Сергеєв Ю. Г. Оцінка та калькуляція у ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Ю. Г.Сергеєв // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (2-29 квітня 2011 р.) – В 3 т./Т. І. – Суми, 2011. – С. 304. – Режим доступу: http://www. snau/images/site/nauka/konfer/04_2011_1.pdf

Сергеєв Ю. Г. Системний підхід та фактори впливу на кінцевий розмір ціни // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.). – В 3 т./Т. І. – Суми: Видавництво „Довкілля”, 2008. – с.178-179.

Сергеєв Ю. Г. Теоретичні аспекти обліку доходів підприємства / Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених: у 2-х томах, м. Львів, 1-2 квітня 2011 р. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. – Т. ІІ. – с. 92-94.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в громадському харчуванні // Вісник соціально-економічних досліджень / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – Вип. 19 . — С. 307-313.

Смірнова Н. В. Облікові моделі в ресторанному бізнесі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Збірник наукових праць. – Харків: ХДУХТ, 2006 р. – Ч. 1. – С. 80-92.

Смірнова Н. В. Удосконалення методики обліку в закладах громадського харчування малого бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – Київ: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. — Вип. 7(62)–8(63). – С. 105-109.

Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : навчальний посібник / І. Й. Яремко. — Львів : Новий Світ-2000, 2010.- 240 с.

Методична:

Бондарь В. П., Петренко Н. И., Кузьмин Дм. Л. Вопросы инвентаризации в экономической литературе:Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с.

Бухгалтерський словник. / За ред. проф Ф. Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 224 с.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

Методичні рекомендації про впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157.

Михайлов М. Г., Полятикіна Л. І., Славкова О. П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – с.5-240.

Ніколаєнко В. Громадське харчування: організація роботи, документальне оформлення, облік.// Бухгалтерія торговельного підприємства: від А до Я. – 2005. — №16.

Порядок проведення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833.

Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові страви, кулінарні та борошняні кондитерські вироби на підприємствах громадського харчування, затверджений наказом Міністерства економіки України від 25.09.2000 р. № 210.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854.

Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854.

Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки від 11.07.2003 р. № 185.

Сергеєв Ю. Г. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» / М. Г.Михайлов, Ю. Г.Сергеєв, В. В.Школьна / – Суми, 2011. – 21 с.

Сергеєв Ю. Г., Михайлов М. Г., Школьна В. В. Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві. Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців з напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія», спеціальність «Технологія харчування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»/Суми, 2011 р., 21 стор, бібл. 66.

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС