Визначення питомого опору…

Визначення питомого опору металевих провідників (Лаб).

Мета: вимірювання питомого опору матеріалів провідників методом порівняння падіння напруг на окремих ділянках кола, з’єднаних послідовно.

Студент повинен знати та вміти: поняття про сталий струм, поняття про електричний опір провідників, основи теорії похибок, вміти складати прості послідовні електричні ланцюги, вимірювати напругу на ділянці електричного кола, вміти оцінювати похибки прямих та непрямих вимірювань.

Прилади та обладнання: Джерело постійного струму, реостат на 2-3 Ома, еталонний опір на 5-6 Ом, вольтметр (до 3В), перемикач, три провідники з різних металів, з’єднувальні провідники, мікрометр, масштабна лінійка.

Короткі теоретичні відомості..

Опір металевого провідника залежить від його довжини Визначення питомого опору..., площі поперечного перерізу S, та матеріалу, з якого виготовлений провідник

Визначення питомого опору... , (1)

Де Визначення питомого опору... — питомий опір провідника.

Питомий опір — це фізична величина, що чисельно дорівнює опору провідника довжиною Визначення питомого опору...= 1 м і площею перерізу S = 1 м2. Питомий опір матеріалу є основною характеристикою його здатності проводити електричний струм.

Питомий опір однорідного провідника циліндричної форми виражається формулою

Визначення питомого опору... , (2)

Визначення питомого опору...— діаметр провідника.

Визначення питомого опору... — довжина його.

R — опір провідника.

В даній задачі для виміру опору R застосовується метод порівняння спаду напруг. Суть метода полягає в тому, що провідник з невідомим опором R сполучається послідовно в коло з відомим (еталонним) опором Визначення питомого опору... і джерелом струму Е (рис.1).

Е

К

R

А

В

реостат

V

Рис. 1

Після цього вимірюються спади напруги на цих опорах Визначення питомого опору... та Визначення питомого опору.... За законом Ома для дільниці кола силу струму можна визначити двояко:

Визначення питомого опору... (3)

Визначення питомого опору...Визначення питомого опору... (4)

Прирівнюючи праві частини рівностей (3) та (4), отримаємо вираз для невідомого опору

Визначення питомого опору... (5)

Звідки:

Визначення питомого опору... (6)

Підставляючи вираз (6) в формулу (2), отримаємо розрахункову формулу для визначення питомого опору у вигляді

Визначення питомого опору... (7)

Послідовність виконання роботи.

1. Зібрати електричне коло у відповідності зі схемою, зображеною на рис. 1.

2. Досліджувані провідники з різних матеріалів по черзі підключати до клем А і

В.

3. Для забезпечення більшої точності відрахунків встановити положення

повзунка реостата так, щоб покази вольтметра, приєднаного паралельно до

еталонного опору, дорівнювали найбільшому цілому числу. Записати покази

вольтметра до таблиці вимірів.

4. Не змінюючи положення повзунка реостата, виміряти за допомогою

вольтметра по черзі спад напруги на досліджуваних опорах (провідниках з

різних матеріалів) R1 , R2 та R3 і занести їх до таблиці вимірів.

5. Виміряти довжини і діаметри досліджуваних провідників і записати їх в

таблицю.

6. Скориставшись формулою (7), обчислити значення питомого опору Визначення питомого опору... для

кожного з досліджуваних матеріалів.

Таблиця

№ зразка

Матеріал

Визначення питомого опору...

Визначення питомого опору...

Визначення питомого опору...

Визначення питомого опору...

Визначення питомого опору...

Визначення питомого опору...

1.

2.

3.

Контрольні запитання.

1. Закони постійного струму: закон Ома, правила Кірхгофа, закон Джоуля-

Ленца.

2. Від чого і як залежить опір провідника?

3. Що називається питомим опором матеріалу і від чого він залежить?

4. Вивести формулу (2).

5. Встановити розмірність питомого опору в системі СІ.

6. Як залежить питомий опір металів від температури?

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Фізика
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС