Зразок виконаноі контрольноі роботи — №1

1. Контрольна робота та коментар до її виконання

Теоретичні питання:

Дві останні цифри залікової книжки становлять 58.

1 (12). Роль та значення профспілок з питань охорони праці.

2 (15). Види відповідальності за порушення законодавчих і нормативних документів з охорони праці.

3 (43). Прогнозування небезпечних умов, дій та ситуацій виробничого процесу.

4 (71). Види освітлення, якими користуються на підприємствах галузі.

5 (106). Самозаймання та само загоряння речовин.

6 (122). Будова та принцип дії порошкового вогнегасника.

Практичне завдання

1. Роль та значення профспілок з питань охорони праці.

Законом України «Про охорону праці» на профспілки покладено чимало повноважень у галузі охорони праці, виконання яких вони здійснюють через свої виборні органи та представників. Головною метою і завданням представників профспілок є захист прав та законних інтересів працівників у сфері охорони праці, надання їм практичної допомоги у вирішенні цих питань.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» року представники профспілок беруть участь у вирішенні таких основних питань:

• в опрацюванні власником комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

• у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань, у тому числу спеціальних розслідуваннях за участю фахівців з охорони праці вищих профорганів, у розробленні заходів щодо їх попередження;

• у підготовці разом з власником подання про визначення і затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам, які потерпши на виробництві, а також про порядок зменшення цієї допомоги за наявності вини працівника у нещасному випадку;

• у розробленні пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного договору;

• в організації соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань у порядку та на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором ( угодою, трудовим договором );

• у роботі комісій з питань охорони праці підприємств, з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів про охорону праці, з приймання в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів виробничого призначення на відповідність їх до вимог нормативних актів про охорону праці з атестації робочих місць за умовами праці.

Безпосередніми виконавцями функцій профспілок, на підприємствах, згідно з Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р., є профспілковий комітет, його комісія з питань охорони праці, цехові комітети, профгрупи і громадські інспектори з охорони праці.

Функції і обов’язки цих громадських формувань і їх права викладені у відповідних положеннях, затверджених президією Федерації профспілок України від 20.09.1994 р.

Значна роль профспілкових комітетів щодо профілактики травматизму та професійних захворювань. На засіданнях своїх колективних органів вони розглядають причини нещасних випадків, особливо з важкими наслідками і дають принципову оцінку діяльності власника щодо підвищення рівня безпеки праці на виробництві. Важливою функцією профкомітету є захист інтересів членів профспілки та інших працівників ( на їх прохання ) при розгляді конфліктних ситуацій з будь-яких питань охорони праці.

2. Види відповідальності за порушення законодавчих і нормативних документів по охороні праці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок винні працівники притягуються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Виконувати вимоги з охорони праці зобов’язують працівників Кодекс законів про працю України (КЗпПУ) статті 139,159, Закон України «Про охорону праці», правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють на підприємствах, в установах. Організаціях, норми колективних договорів, інші нормативні документи і акти про працю. Відповідні умови можуть бути внесені і до контрактів, які укладаються з працівниками.

За порушення правил і норм охорони праці, а також за невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду на підприємство накладається штраф головою Держнаглядоохоронпраці у розмірі 2 % місячного фонду заробітної плати; заступниками голови -1,5 % місячного фонду заробітної плати; начальником територіального управління — до; 1 %; начальником інспекції — до 0,5 % місячного фонду заробітної плати.

Згідно з «Кодексом. України про адміністративні правопорушення» ст. 41 «Порушення вимог законодавства про працю та охорону праці», порушення вимог законодавства про працю спричиняє накладання штрафу на службових осіб до 10 мінімальних зарплат. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів по охороні праці на працівника до 5 мінімальних зарплат, а на власників підприємства незалежно від форм власності — до 10 мінімальних заробітних плат.

У відповідності до ст. 49 Закону «Про охорону праці» за порушення законодавчих і нормативних актів про охорону праці, крім адміністративної (штрафи) передбачені також: дисциплінарна, матеріальна і кримінальна відповідальність.

Дисциплінарна — полягає в тому, що винний працівник вимушено несе невигідні для нього наслідки у зв’язку з накладанням на нього дисциплінарного стягнення. Кодексом законів про працю, зокрема ст. 147 встановлено такі дисциплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи. Право накладати стягнення на працівників має орган, який користується правом прийняття на роботу ( обрання, призначення на посаду, затвердження на посаді ) цього працівника. До працівників, що займають виборчі посади, такий захід дисциплінарного стягнення, як звільнення з роботи може бути застосований тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

До того, як накласти дисциплінарне стягнення, власник, або уповноважений ним орган, повинен зажадати від винного працівника» письмові пояснення. В тому випадку, коли працівник відмовляється дати пояснення, про це повинен біти складений акт за підписом службової особи і працівників підприємства, що були свідками відмови.

За кожне порушення трудових обов’язків може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

Адміністративна — настає за будь — які посягання на загальні умови праці, крім випадків, коли такі порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які на момент адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. Адміністративна відповідальність може застосовуватись у вигляді накладання штрафу на працівників і зокрема, службових осіб підприємств, організацій, установ, а також громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб.

Матеріальна — коли є наявність прямої дійсної шкоди, вина працівника ( у формі умислу або необережності ), протиправні дії ( бездіяльність ) працівника, а також наявність причинного зв’язку між винними і протиправними діями ( бездіяльністю ) працівника та завданою шкодою.

Законодавство передбачає порядок, способи і терміни відшкодування матеріальних збитків:

• добровільного відшкодування шкоди шляхом передачі рівноцінного майна, або поправити пошкоджене майно, при згоді на це власника;

• відрахування із зарплати винного працівника за розпорядженням власника, виданим не пізніше двох тижнів з дня виявлення шкоди, з обов’язковим повідомленням про це працівника, коли шкода не перевищує середньомісячного заробітку працівника;

• шляхом подання власником позову до районного (міського) суду протягом одного року з дня виявлення шкоди.

Кримінальна — настає за порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці, якщо це порушення створювало небезпеку для життя або здоров’я громадян. Поняттям «порушення правил охорони праці» охоплюється недотримання загальнодержавних, галузевих та локальних — для даного підприємства правил, інструкцій, положень та інших підзаконних актів розроблених і прийнятих відповідно до Закону «Про охорону праці» і КЗпП України.

Злочином є порушення правил безпеки робіт, якщо воно заподіяло шкоду здоров’ю людей-або за відомо могло спричинити людські жертви чи інші наслідки і карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до восьми років. Те ж саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Ознаки злочину є як у діях, так і у бездіяльності, тобто у невиконанні того, що слід робити на виконання відповідних правил або інструкцій.

3. Прогнозування небезпечних умов, дій та ситуацій виробничого процесу.

Виробничій травматизм — явище, здебільшого, соціального і економічного характеру. Задача поліпшення умов праці має програмне державне значення. Успішне вирішення цієї проблеми дозволяє зберегти здоров’я людини — головної продуктивної сили суспільства, та її здібностей до праці, продовжити період активної трудової діяльності, підвищити ефективності сукупної праці, тощо. Тому передбачення небезпек травмування повинно стати необхідно. Складовою частиною прогнозів техніко — економічного розвитку народного господарства, прогнозу надійності системи «людина — машина — навколишнє середовище».

Вивчення вітчизняної та закордонної літератури показало, що на сьогодні існує більше 30 способів і методів прогнозування, таких як: математичне моделювання; морфологічний аналіз; евристичні методи; метод екстраполяції, та інші.

Метод екстраполяції — метод прогнозування, який найбільш часто використовується в практиці в полягає в вивченні об’єкта, який прогнозується в переносі закономірностей його зміни в минулому, сьогоденні і в майбутньому.

Аналіз статистичної інформації про потерпілих при нещасних випадках на виробництві згідно до «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 21.08.2001 року дозволяє розглядати травматизм як складне і багатофакторне по своїй природі явище, яке характеризується певними параметрами.

З метою встановлення тенденції розвитку явища (в даному випадку — зміни рівня травматизму) проводиться аналітичне вирівнювання рядів динаміки найбільш досконалим способом їх обробки. Завдання такого вирівнювання рядів динаміки найбільш досконалим способом їх обробки. Завдання такого вирівнювання полягає у знаходженні математичної формули (апроксимуючої функції), яка б відображувала загальну тенденцію ряду динаміки. Рівні ряду, у цьому випадку, розглядаються як функція часу, а вирівнювання ряду зводиться до визначення виду функції, її параметрів за емпіричними даними, та розрахунку теоретичних рівнів за знайденою формулою.

Визначення тенденцій у зміні рівня травматизму протягом певного часу за допомогою математичного моделювання дозволяє екстраполювати розвиток подій на майбутнє. Метод екстраполяції полягає у вивченні прогнозованого об’єкту та перенесенні закономірності його змін у минулому та сьогоднішньому на майбутнє. Але цей метод може бути застосований для прогнозування на майбутнє у тих випадках, коли ми не маємо можливості позитивно вплинути на зміну даного явища, або ж розвиток подій нас задовольняє. По відношенню до виробничого травматизму тенденція у підвищенні цього рівня не може нас задовольнити, тому, найголовнішим завданням є виявлення чинників, які впливають на зміну цього явища, як в сторону підвищення, так і, в першу чергу, в сторону зниження.

Головною метою охорони праці на підприємстві є прийняття необхідних заходів запобігання виробничого травматизму. Тому передбачення небезпеки травмування повинно стати необхідною складовою частиною прогнозування техніко — економічного розвитку підприємств і, по можливості, виключення причин його настання. У свою чергу, прогнозування передбачає виявлення чинників, які впливають на виробничій травматизм, та залежності його від зміни цих чинників. Але, крім самих чинників, з метою послідовного прогнозування наслідків від тих, чи інших соціально — економічних заходів, необхідно мати докази впливу саме цих чинників, знайти форму взаємозв’язку та математичну залежність зміни результативної ознаки від однієї, або декількох чинникових.

Ці завдання можуть бути вирішені за допомогою кореляційно — регресійного методу.

Першою дією, при цьому, є вибір на рівні формальної логіки результативної та чинникових ознак.

До результативних ознак можна віднести: кількість випадків травматизму; коефіцієнт частоти; коефіцієнт тяжкості; втрати робочого часу у розрахунку на середньоспискового працівника; матеріально — грошові виплати по травматизму на середньоспискового працівника, і т. ін.

До чинникових можна віднести: грошові витрати на охорону праці у розрахунку на середньоспискового працівника; питому вагу витрат на охорону праці у собівартості продукції; питому вагу працівників по охороні праці у складі адмінуправлінського персоналу, і т. ін.

Точність прогнозування залежить від математичної моделі, яка для цього застосовуватиметься. Тобто, на стадії дослідження необхідно визначити форму взаємозв’язку, її аналітичне вираження. При кореляційному дослідженні це передбачає визначення параметрів рівняння регресії, показників щільності взаємозв’язку та його істотності при будь-якій його формі, яка може, при цьому, передбачатись. Тільки після цього є можливість, за допомогою певних критеріїв, визначити єдину форму взаємозв’язку, яка в найбільшій мірі відповідає фактично існуючому взаємозв’язку між даними: чинниковою та результативною ознакою.

4. Види освітлення, якими користуються на підприємствах галузі.

Залежно від джерела світла освітлення може бути: Природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; Штучним, що створюється електричними джерелами світла та Суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним.

Природне освітлення поділяється на: Бокове ( одно — або двостороннє ), що здійснюється через світові отвори ( вікна ) в зовнішніх стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; Комбіноване — поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні приміщення ( не нижче 2,5 м над підлогою ) рівномірно ( загальне рівномірне освітлення) або з врахуванням розташування робочих місць (загальне локалізоване освітлення).

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС