Значення кінетичного аналізу в біохімічних системах

Значення кінетичного аналізу в біохімічних системах.

Кінетика вивчає закономірності зміни характеристики процесу протягом часу. Основою цієї науки є поняття про швидкість процесу. Кінетика пов’язана з теорією диференціальних рівнянь, термодинамікою та статистичною фізикою. Теорією диференціальних рівнянь користуються для формального опису зміни характеристик протягом часу. Термодинаміка дає можливість визначити напрямок процесу, а апарат статистичної фізики є основою побудови молекулярних кінетичних теорій.

Для складання математичного опису широко використовують кінетичні рівняння. Спільність різних одиничних процесів полягає в єдності їх кінетичних закономірностей, які наука про процеси та апарати формулює так: значення швидкості перебігу будь-якого явища дорівнює добутку його потенціалу на кінетичний коефіцієнт, а спільна форма математичного запису єдності явища має вигляд:

І = LХ,

Де І — швидкість; L — кінетичний коефіцієнт; X — потенціал.

Під потенціалом розуміють міру відхилення системи від рівноважного стану (градієнти концентрацій, тиску, температури та ін.), під кінетичним коефіцієнтом — швидкість перебігу явищ при потенціалі, що дорівнює одиниці (коефіцієнти тепловіддачі, теплопровідності, константи швидкості хімічної реакції та ін.).

Фізична або фізико-хімічна кінетика, крім теорії нерівно-важних макроскопічних процесів, що виникають у системах, виведених із стану термодинамічної рівноваги, вивчає тепло — та масообмінні процеси, а також подрібнення, розподіл та інші механічні процеси.

Біологічна кінетика вивчає закономірності явищ, що проходять у живій природі. Вона поділяється на чотири основних напрями: біохімічна, біофізична мікробіологічна та популяційна кінетика. Для харчових виробництв найбільше значення має біохімічна кінетика, що вивчає швидкості біохімічних реакцій, а її методи дають можливість встановити механізм ферментативного каталізу.

Біохімічна кінетика має свої особливості, що пов’язані із специфікою ферментативних каталітичних реакцій. Ферменти не відрізняються від звичайних каталізаторів абіогенної природи в тому розумінні, що вони не порушують рівновагу реакції-

Ферментативні реакції забезпечують повний вихід продуктів без утворення побічних речовин. Швидкість перебігу за м’яких фізіологічних умов (рН = 7; t = 37 °С) за допомогою ферментів збільшується в 1012…1018 разів.

Кінетика фізико-хімічних процесів вивчає закономірності таких фізичних і фізико-хімічних явищ, як: нагрівання, охолодження, сушіння, сорбція, перегонка, кристалізація, перемішування, осадження, подрібнення, гранулювання, розподіл, сепарування та ін.

Для окремих класів явищ загальний вигляд кінетичного рівняння може бути подано у вигляді відомих законів перенесення, а саме:

Для теплопровідності — закону Фур’є

Q=λЗначення кінетичного аналізу в біохімічних системах;

Для молекулярної дифузії — закону Фіка

G=DЗначення кінетичного аналізу в біохімічних системах;

Для фільтраційного перенесення речовин — закону Дарсі

G=K1Значення кінетичного аналізу в біохімічних системах або G=K2Значення кінетичного аналізу в біохімічних системах.

Наведені кінетичні закономірності описують явища перенесення в якийсь тільки визначений момент часу у визначеній точці простору, тобто в зв’язку з нестаціонарністю технологічних процесів, що здійснюються у виробничих машинах та апаратах, градієнти та потенціали не залишаються сталими.

Література:

1. Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. Теоретичні основи технологій харчових виробництв. – Київ:Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.

2. Общая технология пищевых производств /Под ред. Ковалевской Л. П. -М.: Колос, 1993. -384с.

3. Стабников В. Н., Остапчук Н. В. Общая технология пищевых продуктов. – Киев, Вища школа. 1980. – 303 с.

4. Общая технология пищевых производств /Под ред. Назарова Н. И. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 360 с.

Реферати

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , ,
Posted in Теоретичні основи технології харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС