Вступ

Вступ. Мета та задачі курсу організації контролю харчових виробництв. Форми і методи контролю харчових виробництв

Вступ. Загальні питання підвищення якості продукції. Форми контролю харчових виробництв. Методи контролю харчових виробництв.

1. Вступ. Загальні питання підвищення якості продукції в Україні.

З економічним зростанням України, яке почалося у 2002 р., спостерігається покращення макроекономічної ситуації. Це пов’язано зі зростанням обсягів виробництва в експортно — орієнтованих галузях, галузях кінцевого споживання, до яких належить сільське господарство та харчова промисловість.

За обсягом виробництва харчова промисловість у 2002 р. впевнено зайняла 2 місце після чорної металургії, залишивши позаду машинобудування, металообробку, електроенергетичну галузь.

Підвищилась Конкурентоспроможність Української продукції, в результаті чого зріс попит на неї з одночасним витісненням з внутрішнього ринку більшої частини іноземних товарів. Через торгову мережу реалізується три чверті товарів вітчизняного виробництва, а продовольчих – 95%. На сьогоднішній день відомі не лише в Україні, а й за її межами такі фірми, як:” Торчин продукт”, “Верес”,” Оболонь”,” Крафт Якобз Сушард Україна”,” АВК” та багато інших.

Виникає питання. Чому наші виробники досягли такого зростання? Відповідь така. Головний напрямок в діяльності харчових підприємств – це в першу чергу задоволення всезростаючих потреб українського споживача. А досягається це за рахунок високої якості. На сьогоднішній день Україна орієнтована на підвищення рівня якості до рівня європейських та міжнародних стандартів. В цьому питанні українська система стандартизації та сертифікації орієнтується на гармонізацію наших стандартів з міжнародними. Для досягнення такого рівня проводиться постійний моніторинг підприємств виробників на здатність виробляти високоякісну продукцію. Лише отримавши ліцензію і пройшовши обстеження виробництва та його акредитацію, можна стати повноправним членом виробничої галузі.

В Україні розроблена потужна законодавча база, яка спрямована на захист вітчизняного споживача від недоброякісної. Небезпечної для здоров’я продукції. Це такі закони:

“Про захист прав споживачів”

“Про якість та безпеку продукції”

“Про стандартизацію”

“Про метрологію та метрологічну діяльність”

“Про підприємства та їх діяльність”

Таким чином якість стала головним критерієм діяльності виробника. Щоб забезпечити належну якість в Україні створена система контролю. Контроль виконує такі завдання:

Підвищує працездатність при введенні принципів заохочення. Сприяє розвитку інтелекту і наукового пошуку. Сприяє підвищенню економічних показників. Підвищує якість, безпечність продукції, та її конкурентоспроможність. Захист прав споживачів (головне).

2. Форми контролю харчових виробництв. Для забезпечення стабільної якості продукції на виробничих підприємствах розроблена система контролю та нагляду за якістю та безпекою продовольчої сировини і харчових продуктів. В залежності від рівня контролю та його організаційної основи контроль має такі форми: державний, відомчий, недержавний і виробничий.

Розглянемо системи контролю харчових виробництв на схемі 1.

Така система контролю харчових виробництв дає змогу забезпечити виробництво продукції, яка відповідає встановленим нормам згідно ДСТУ, ТУУ, а також санітарним нормам і правилам (Сан Пин.).

Державний – Здійснюється державними контролюючими органами і службами з метою перевірки дотримання законодавчої політики, відповідності підприємств технічним можливостям, відповідності продукції, що виробляється вимогам нормативних документів:

—  Міністерство охорони здоров’я та санепідем служба

—  Держспоживстандарт України.

—  Міністерство сільського господарства та департамент ветеринарної медицини

—  Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків.

—  Управління по захисту прав споживачів

—  Органи прокуратури та податкової служби.

Відомчий – Здійснюється контрольними службами міністерств та відомств відповідної галузі харчової промисловості з метою дотримання вимог нормативних документів: Мінагропром, Міністерство м’ясо-молочної, цукрової, кондитерської промисловості тощо.

Недержавний – Здійснюється недержавними органами, які мають високий статус громадянського впливу на державну політику в сфері контролю за якістю продукції: Товариство по захисту прав споживачів, Торгово-промислова палата України, Українська асоціація якості.

Схема 1.

Відомчий Державний Недержавний (громадський)

ВступВступВступ

Вступ Вступ

ВступВступВступВступВступВступВступВступ

Вступ АПК Мін. ох. Держ. Мін. с/г, Мін. Управ. Торгово Товарис — Україн —

Вступ здоро — спожив вет-ї зовн. по за — промис- тво по ська

в’я сан. стандарт медици — еконо — хисту лова захисту асоціація

ВступРозробка епі. ни мічних прав полата прав якості

нормат. служби каранти — зв’яз- спожи — спожива-

Вступ докум. ну рос- ків вачів чів

ВступВступВступ лин

Вступ Вступ Вступ Вступ

ВступВступПовний Розробка Розроб — Розробка

контроль показн. Ка фітосані- Вибірковий Вибірковий контроль

прод. безпеки стан — тарних, контроль якості готової

Сирови- узгод — дартів ветери- якості продукції

ВступНи, кін — ження нарних продукції

Цевого стан — норм

ВступПродукту дартів

Вступ

Втбірко — Вибірк. Вибірк.

вий контроль контроль

контроль показни — по вет. та

показни — ків по фітосані-

ків ДСТУ, тарним

безпеки обов’язк. показни-

і харч. сертифі — кам

цінності кація

Виробничий контроль – Здійснюється на самих підприємствах і спрямований на забезпечення високої якості продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

Кожна форма контролю харчових виробництв кінцевою метою ставить недопущення до споживання неякісної, небезпечної продукції. Для цього розроблені Різні види контролю якості продукції В залежності від таких ознак, які систематизовані в певному порядку.

Важливу роль на всіх рівнях відігравав Контроль якості продукції в залежності від методу контролю: Це органолептичний і інструментальний (вимірювальний), які застосовують повсякчасно як безпосередній засіб, за допомогою якого можна дати об’єктивну оцінку якості продукції, підтверджену певними дослідженнями та документально оформлену.

3. Методи контролю харчових продуктів. Розглянемо види контролю якості продукції. Існує велика кількість видів контролю, що викликало необхідність в їх систематизації, що показано на схемі 2.

Контроль харчових виробництв здійснюється у вигляді технічного контролю (ГОСТ 16504 – 81) і представляє собою перевірку відповідності, об’єкта встановленим технічним вимогам. Об’єктами технічного контролю являється продукція, процеси її створення, технічна документація, процеси транспортування, зберігання. Технічний контроль являється процесом управління якістю продукції на всіх стадіях її життєвого циклу.

В залежності від рівня управління розрізняють: Державний, відомчий, виробничий і недержавний контроль якості.

Розглянемо деякі ознаки класифікації КЯП, які мають найбільше застосування при контролі харчової продукції.

В залежності від можливості використання проконтрольованої партії контроль буває руйнівний та неруйнівний.

Руйнівний контроль робить продукцію не придатною до подальшого використання, пов’язаний зі значними витратами. Останнім часом найчастіше застосовують методи неруйнівного контролю, заснованих на результатах спостережень, а також на застосуванні новітніх засобів рентгенівської та інфрачервоної електроніки тощо.

В залежності від об’єму матеріалу, що контролюється розрізняють суцільний контроль, при якому контролюються всі одиниці продукції і Вибірковий, При якому контролюється невелика кількість одиниць продукції з партії (сукупності), до якої вона належить. Рішення про якість продукції вказаної сукупності (партії) приймається на основі результату контролю вибірки від партії, тобто вказаної обмеженої кількості одиниць продукції, вибірковий контроль, процедури і правила якого засновані на законах математичної статистики, називається статистичним контролем якості продукції. Завдяки невеликим затратам і високому ступеню достовірності результатів статистичного КЯП. Він являється ефективним засобом підвищення якості продукції, вибірковий контроль, процедури і правила якого не засновані на законах математичної статистики, можуть призводити до помилкових висновків про якість.

Схема 2.

Вступ

Контроль якості продукції

Вступ

ВступВступВступВступВступВступВступ 1 2 3 4

ВступВступВступ

За можливістю ви — За об’ємом продук — За станом вироб —

користання про — ції що контролю — За метою контролю ничого процесу

Вступ контрольованої ється

продукції

Вступ Вступ Вступ Вступ

руйнівний суцільний приймальний конт — вхідний контроль,

неруйнівний вибірковий роль продукції операційний,

статистичне регулю — готової продукції

вання технологічно — транспортування

го прорцесу зберігання

ВступВступВступВступВступВступВступ

5 6 7 8

ВступВступВступВступ

За характером За рішенням яке За методом За характером

Контролю приймається контролю надходження

продукції на

ВступВступВступВступ контроль

інспекційний активний візуальний партіями

летючий пасивний органолептичний безперервний

інструментальний

9

Вступ

За контролюємим параметром:

— за кількісною ознакою

— за якісною ознакою

— за альтернативною ознакою

Важливе значення на підприємствах харчової промисловості має контроль за станом виробничого процесу.

Вхідний контроль для багатьох виробництв пов’язаний з контролем якості сировини, супутніх матеріалів, тому являється необхідним.

Важливе місце має Оперативний контроль, за рахунок чого виявляються порушення у виробничій діяльності окремих технологічних прийомів, що може сприяти утворенню дефектів і навіть браку.

Своєчасне виявлення порушень виключає отримання недоброякісної продукції, допоміжні витрати на переробку тощо.

Контроль Готової Продукції Являється візитною карткою підприємства. Він дає змогу унеможливити постачання неякісної небезпечної продукції споживачу. На сьогоднішній день цей контроль являється підтвердженням відповідальності продукції самим виробником шляхом документального підтвердження декларації виробника або сертифіката якості. Велике значення також має контроль при зберіганні та транспортуванні, бо ці процеси можуть змінити якість за рахунок недотримання відповідних вимог, які пред’являються до дотримання цих процесів.

Слід звернути увагу на особливості інспекційного та летючого контролю.

Інспекційний контроль – це контроль вже проконтрольованої продукції, з якої виключений виявлений брак. Найчастіше такий контроль виконується представниками замовника для підвищення достовірності результатів контролю продукції. Також при технічному нагляді за сертифікованою продукцією такий вид контролю розглядається як інспекційний.

Летючий контроль Також носить інспекційний характер завдяки тому що він здійснюється раптово, його результати мають корисну інформацію. Здійснюють його як представники контролюючих органів, так і керівники підприємства.

В ГОСТ 16504 – 81 Контроль якості продукціїІснує поняття “активний” та “пасивний” контроль. При активному контролі приймаються рішення по покращенню якості продукції, в той час як при пасивному контролі лише фіксуються брак чи дефекти.

В контролі якості харчових продуктів найчастіше застосовують контроль органолептичний та Інструментальний. В процесі контролю використовують різні засоби контролю – технічні прилади, речовини або матеріали для проведення контролю. Для кожного виду продукту застосовують свої засоби контролю, характеристики яких повинні бути вказані в стандартах на правила приймання та методи контролю.

Результати контролю і рішення що по ним приймаються, залежать від точності засобів контролю. Точність засобів вимірювання характеризується можливістю похибки. Ця похибка представляє допустиме відхилення результатів вимірювання від істинного значення вимірюваної величини, за яке приймається результат вимірювань тієї ж величини отриманої еталоном.

Для здійснення контролю якості на підприємствах харчової промисловості існують харчові лабораторії.

В залежності від параметру, який контролюється, розрізняють контроль за кількісно ознакою, якісною ознакою і контроль за альтернативною ознакою.

КЯП, в процесі якого визначають значення одного або декількох параметрів, а послідуюче рішення про сукупність, що контролюється. Приймають в залежності від цих значень, називається контролем за кількісно ознакою.

КЯП в ході якого кожну перевірену її одиницю відносять до певної групи, а послідуюче рішення про сукупність, що контролюється, приймають в залежності від співвідношення чисел її одиниць, що виявились в різних групах, називається Контролем за якісною ознакою.

КЯП за альтернативною ознакою Являється випадком, коли сукупність продукції складається з двох груп: годної і дефектної.

Рішення про сукупність що контролюється приймається в залежності від числа виявлених дефектів одиниць, або числа дефектів, що приходяться на певне число одиниць продукції.

Контроль за кількісною ознакою дає більше інформації, ніж контроль за альтернативною і якісною ознаками. Разом з тим витрати на контроль за кількісною ознакою більші ніж витрати на два інші види контролю.

Рекомендована література:

Жук В. А., Жук Н. К. „Теоретичні основи товарознавства” – К: Вища школа, стр. 62-94

Tagged with: , , ,
Posted in Методи контролю харчових виробництв
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС