Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження — №1

Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідженняМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження ”

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми навчання

СУМИ

Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження2010

Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О. В., к. т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д. Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 17 с.

В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О. Б. к. т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В. М., к. с.-г. н., доцент кафедри технології харчування

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 3 від “ 22” листопада 2010 року.

© Сумський національний аграрний університет 2010

Узагальнення обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».

Практичне заняття №4 (2 години)

Тема: «Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження»

Мета: «Ознайомлення з методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, звітів за результатами дослідження та набуття умінь формулювати висновки наукового дослідження»

План

1. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст.

2. Класифікація та структура наукових документів.

3. Обробка та оформлення таблиць, рисунків, креслень.

4. Бібліографічний опис інформаційних джерел, які використовуються в науковій роботі.

5. Підготовка та затвердження наукової праці.

Навчальні завдання

Завдання 1. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що цитати є необхідною опорою автора наукової роботи у процесі аналізу і синтезу інформації? Обґрунтуйте свою точку зору письмово.

Завдання 2. Пригадайте особливості написання рефератів, курсових і дипломних робіт. Шляхом логічного міркування заповніть таблицю 1.

Таблиця 1. Композиційна структура основних видів науково-дослідницьких робіт студентів

Вид наукової праці

Структурні елементи

Реферат

Наукова робота

Курсова робота

Дипломна робота

Магістерська робта

Завдання 3. Розгадайте кросворд.

1

2

3

4

5

6

По горизонталі:

1. Особа, яка складає рецензію на наукову працю.

2. Послідовність розташування основних частин наукової роботи.

3. Складена двома мовами коротка характеристика змісту наукової праці.

4. Спосіб відображення інформації, при якому цифровий чи текстовий матеріал групується в колонки, відокремлені одна від одної вертикальними і горизонтальними лініями.

5. Частина наукової праці, в якій обґрунтовують актуальність обраної теми дослідження.

6. Остаточне доопрацювання тексту наукової роботи.

Ключ: якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках має бути назва понять, які означають дослівний фрагмент тексту, або чиїсь слова, що наводяться письмово чи усно, органічно доповнюючи текст наукової праці.

Завдання 4. Скласти анотацію українською мовою на одну з курсових чи наукових робіт, виконаних Вами протягом навчання у вищому навчальному закладі. Виклад матеріалу має бути стислим і точним, відображаючи основні ідеї, результати та висновки наукового дослідження. Після анотації слід навести ключові слова, що характеризують зміст наукової праці.

Завдання 5. Скласти рецензію на друковану наукову працю (технологічну). При цьому, слід звернути увагу на те, що основними реквізитами її мають бути:

— назва виду документу (РЕЦЕНЗІЯ);

— заголовок, який містить повну назву рецензованої роботи, прізвище та ініціали її автора, рік публікації і назву видавництва;

— текст, що складається з двох частин: короткого викладу змісту роботи та висновків, зауважень, оцінок автора рецензії;

— підпис і посада рецензента;

— дата написання рецензії.

Завдання 6. Виходячи з власних наукових інтересів, обрати для себе тему наукового дослідження і скласти список найновіших літературних джерел з обраної теми. Цей список повинен включати в себе не лише монографії, багатотомні видання, перекладні видання, збірники наукових праць, статті, опубліковані у періодичних виданнях, але й різноманітні словники, довідники, енциклопедії та публікації вищих органів державної влади й управління. Список оформити у відповідності до вимог (додаток А).

Тести

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС