Управління властивостями інтернет сторінок

Практичне заняття

Управління властивостями інтернет сторінок

МЕТА РОБОТИ — вивчення властивостей елементів і особливостей їх застосування при проектуванні HTML – сторінок.

ЗМІСТ|вміст| РОБОТИ

Загальні|спільні| властивості елементів

Використання тегів можна істотно|суттєвий| різноманітити і набудувати|настроїти| щонайкраще|якнайкраще| на роботу в браузере|, якщо правильно задати значення їх властивостям. В даний час|нині| властивості тегів вельми|дуже| різноманітні|всілякі|, і з|із| кожним новим стандартом HTML| число їх збільшується. При цьому є специфічні, рідко використовувані властивості, і загальні|спільні|, часто використовувані в багатьох тегах. Зазвичай|звично| розробник програм дистанційного навчання|вчення| використовує як інструментарій обмежений набір властивостей, за допомогою яких настроює|набудовує| сторінки електронних учбових засобів|коштів| для якнайкращого|щонайкращого| засвоєння матеріалу, що вивчається. До застосування|вживання| обмеженого набору властивостей тегів направлена|спрямована| і вимога одноманітності в оформленні сторінок, що також сприяє підвищенню якості засвоєння матеріалу і покращує зовнішній вигляд створюваних програм.

Нижче дається характеристика деяких властивостей тегів. При цьому не уточнюється, якому ж конкретно тегу належить властивість. Це легко встановити досвідченим|дослідним| шляхом|колією|, і, крім того, що належать конкретним тегам властивості, як правило, відображаються|відображують| практично в будь-якому середовищі|середі| проектування, призначеному для Web|, – дизайну. В деяких випадках складносурядні властивості потрібно буде записувати|занотовувати| через дефіс (font-Family|, font-Weight| і так далі).

Напроти|навпроти| кожної властивості даються цифрові посилання|заслання|, що конкретизують, для якої ж властивості можна задати відповідне значення. Самі значення, які допустимі для перерахованих властивостей, приведені в таблиці 1:

AccessKeyaccessKey – «Гаряча» клавиша*1;

Actionaction – повертана адреса формы*2;

Alignalign – спосіб выравнивания*3;

AlinkColoralinkColor – колір активних ссылок*4;

Altalt – альтернативний текст, що заміщає що не відображаються графічні элементы*5;

AltKeyaltKey (CtrlKeyCtrlKeyShiftKeyShiftKey) – стан клавіш при походженні события*6;

Backgroundbackground – фонова картинка*2;

BackgroundAttachmentbackgroundAttachment – прокручується фонова картинка або нет*7;

BackgroundColorbackgroundColor – колір фону элемента*4;

BackgroundPositionbackgroundPosition – початкова позиція фонової картинки*3;

BackgroundRepeatbackgroundRepeat – спосіб повторення фонової картинки*8;

Behaviorbehavior – спосіб перегортування текста*9;

BgColorbgColor – колір фону сторінки або элемента*4;

Borderborder – вид рамки навколо елементів і між фреймами*10;

BorderBottomborderBottom (Left/Right/Top) – атрибути краю рамки *см. ниже;

BorderBottomColorborderBottomColor (Left/Right/Top) – колір краю рамки*4;

BorderBottomStyleborderBottomStyle (Left/Right/Top) – стиль краю рамки*11;

BorderBottomWidthborderBottomWidth (Left/Right/Top) – ширина краю рамки*12;

BorderColorDarkborderColorDark (Light) – колір ліній обрамления*4;

BorderWidthborderWidth – ширина ліній обрамления*12;

BottomMarginbottomMargin – нижній відступ для сторінкы*10;

Buttonbutton – кнопка мишки, зухвала событие*13;

CellPaddingcellPadding – відступ вмісту осередку від її рамки*10;

CellSpacingcellSpacing – відстань між осередками таблицы*10;

Checkedchecked – виділений прапорець або переключатель*6;

Clearclear – подальший елемент або текст буде нижчий за картинку, вирівняну по краю сторінкы*14;

ClientHeightclientHeight (Width/X/Y) – розмір/координата елементу (без обрамлення)**;

Closedclosed – вікно закрыто**;

Colorcolor – колір тексту або переднього плану элемента*4;

Colscols – число колонок в таблиці, наборі фреймів або число символів в елементі ввода*10;

ColSpancolSpan (rowSpanrowSpan)– обов’язкове число колонок/рядків в таблице*10;

Cursorcursor – вид курсора при проходженні мишки над элементом*15;

Datadata – URL для посилання на дані, використовувані объектом*2;

DataFlddataFld – колонка або назва поля для даних, пов’язаних з элементом*5;

DataFormatAsdataFormatAs – формат данных*16;

DataSrcdataSrc – джерело данных*17;

DefaultValuedefaultValue – початковий текст, що знаходиться в елементі управления*5;

DialogHeightdialogHeight (Left/Top/Width) – розмір/положення діалогового окна*10;

Directiondirection – напрям движения*18;

Disableddisabled – доступність элемента*6;

Displaydisplay – видимість елементу на сторінке*10;

Durationduration – тривалість перехідного стану для фильтров*10;

Dynsrcdynsrc – адреса видеоизображения*10;

Encodingencoding – тип кодування сторінкы*10;

Faceface – тип шрифта*10;

FgColorfgColor – цвет тексту переднього плана*10;

Fontfont – атрибути шрифта*10;

FontFamilyfontFamily (Size/Style/Variant/Weight) – тип/размер/стиль/малые прописные/«жирность» для шрифта*10;

Frameframe – вид обрамлення таблицы*10;

FrameBorderframeBorder (Spacing) – вид обрамления/расстояние між фреймами*10;

Heightheight – висота елементу або экрана*10;

Hiddenhidden – видимість элемента*19;

Hspacehspace (vspacevspace) – горизонтальный/вертикальный просвіт між элементами*10;

Idid – ідентифікатор элементов*5;

Indexindex – порядковий номер в списке*5;

LastModifiedlastModified – дата останньої зміни сторінкы**;

Leftleft – координата Х верхнього лівого кута элемента*10;

LinkColorlinkColor – колір ще не відвіданих гиперссылок*4;

Locationlocation – повний URL*2;

Looploop – число повторений*10;

MarginBottommarginBottom (Height/Left/Right/Top/Width) – відступ сторінки або текста*10;

MaxLengthmaxLength – максимальне число символов*10, що вводяться;

Methodmethod – спосіб пересилки данных*20;

Multiplemultiple – дозвіл на вибір декількох елементів із списка*6;

Namename – назва элемента*5;

NoResizenoResize – забороняється змінювати розмір фрейма*6;

NoShadenoShade – відображення горизонтальної лінійки без тени*6;

NoWrapnoWrap – забороняється автоматичне обтікання текстом*6;

OffsetHeightoffsetHeight (Left/Top/Width) – повні размеры/положение элемента*10;

OffsetXoffsetX (Y) – координати миші щодо елементу у момент события*10;

PaddingBottompaddingBottom (Left/Right/Top) – відстань від вмісту елементу до лінії обрамления*5;

PageBreakAfterpageBreakAfter (Before) – розрив розділу сторінки перед/после элементами*21;

ReturnValuereturnValue – повертане значення для события*6;

Rowsrows – число рядків в текстовій області або висота фрейма*10;

Rulesrules – вид розділових ліній в таблице*22;

ScreenXscreenX (Y) – координата миші щодо екрану у момент события*10;

ScrollAmountscrollAmount – плавність прокрутки одного цикла*10;

ScrollDelayscrollDelay – время в мілісекундах між циклами*10;

ScrollHeightscrollHeight (Left/Top/Width) – повні розміри елементів в пикселах*10;

Scrollingscrolling – дозвіл на прокручування фрейма*23;

Selectedselected – виділення за умовчанням елементу в списке*6;

SelectedIndexselectedIndex – номер виділеного елементу в списке*10;

Sizesize – розмір элемента*10;

Srcsrc – зовнішній файл, що містить початкові дані для элемента*2;

Startstart – початковий номер в списку або місце почала програвання клипа*24;

Statusstatus – текст в рядку стану або значення змінної для кнопки, або поточний стан фильтра*5;

TabIndextabIndex – номер елементу в порядку табуляции*10;

Targettarget – місце нової сторінки для вікна або фрейма*5 або 25;

Texttext – текст усередині деяких тэгов*5;

TextDecorationtextDecoration – елементи оформлення шрифта*6 або 26;

TextIndextextIndex – величина відступу для першого рядка текста*10;

TextTransformtextTransform – регістр шрифту для текста*27;

Titletitle – текст випадної подсказки*5;

ToElementtoElement – визначення елементу, на який «наїжджає» мышка**;

Toptop – координата Y верхнього лівого кута элемента*10;

TrueSpeedtrueSpeed – спосіб обчислення швидкості прокрутки*6;

Typetype – тип елементу або назва события*5;

VAlignvAlign – вирівнювання компонентів по верхній або нижньою границе*3;

Valuevalue – значення, визначене по умолчанию*5;

Visibilityvisibility – видимість элемента*6;

VlinkColorvlinkColor – колір відвіданих гиперссылок*4;

Widthwidth – ширина елементу або экрана*10;

Wrapwrap – параметри обтікання текстом в текстовій области*28;

X (Y) – координата положення курсора відносно окна*10;

ZIndexzIndex – порядок перекривання элементов*10 або 29.

Таблиця 1 – Допустимі значення властивостей

** тільки для читання

1 – символ з клавіатури

2 – URL

3 — absbottom, absmiddle, baseline, bottom, left, middle, center, right, texttop, top

4 — #000000. #ffffff

5 – рядок

6 – без параметрів (у таблиці властивостей true, false)

7 – scroll, fixed

8 – repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y

9 – alternate, scroll, slide

10 – число

11 – none, solid, double, groove, ridge, inset, outset

12 – thin, medium, thick

13 – 0,1,2,4

14 –all, left, right, none, both

15 – auto, crosshair, default, hand, help, move, — resize, text, wait

16 – text, html, no

17 — порядок

18 – down, left, right, up

19 – none, block, inline, list-item

20 – post, get

21 – auto, always, left, right

22 — all, cols, groups, none, rows

23 – auto, yes, no

24 – число, fileopen, mouseover

25 – _blank, _parent, _self, _top

26 – none, line-through, underline, overline, blink

27 – none|, lowercase|, uppercase|

Capitalize

28 – off, physical, virtual

29 – auto

ЗАВДАННЯ|задавання|

1 Ознайомитися із|із| змістом|вмістом| теоретичної частини|частки| роботи.

2 Запустити на виконання текстовий редактор.

3 Відкрити|відчиняти| HTML| — сторінку командою «Файл – Відкрити|відчиняти|». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «KI_button|.htm».

4 Змінити|зраджувати| властивості тегів:

§ фон сторінки встановити (blue|) 00FF|(blue|) і колір|цвіт| тексту (властивість text|) (blue|) FF35|;

§ для всіх тегів <H1|> встановити вирівнювання по правому краю сторінки і спливаючу підказку, що містить|утримує| скорочений зміст|вміст| тега (2-4 слова);

§ для всіх тегів <HR|> встановити колір|цвіт| #FF0000| (red|) і ширину 6 пікселів;

5 Зберегти файл під тим же ім’ям командою «Файл – Зберегти як». Вказати тип|типа| файлу «Всі файли» і назва файлу «Ki_button|.htm».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Звіт повинен містити|утримувати|:

1 Текстовий файл, що містить|утримує| теги, необхідні для форматування тексту HTML|, — сторінки і збережений під ім’ям. «ki_button|.htm».

2 Звіт оформляється в електронному вигляді

Питання для самоперевірки

1. Назвіть вихідні дані для проектування технологічного процесу.

2. Назвіть основні дані для вибору асортименту продукції і подібний асортимент підприємств різного типу.

3. Назвіть вихідні дані для розрахунку продуктів.

4. Дайте методику розрахунку продуктів на молочних комбіна­тах.

5. Наведіть методику розрахунку продуктів на маслоробних, сироробних і молочноконсервних підприємствах.

6. Наведіть схему напряму перероблення молока на підприєм­ствах різного типу.

7. Вихідні дані для будування графіка технологічних процесів, його призначення.

8. Призначення і вихідні дані для побудови графіка роботи об­ладнання.

9. Призначення І цихідні дані для побудови графіка організації виробничих процесів.

10. Вихідні дані для проектування автоматизації виробництва на підприємствах.

11. Рівень механізації та автоматизації технологічних процесів.

12. Заходи з охороні довкілля від забруднень стічними водами і промисловими викидами.

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС