Сучасні системи менеджменту якості

Тема 6. Сучасні системи менеджменту якості.

1. Інтегровані системи менеджменту якості в умовах сучасності

Щоб інтегруватися у світовий ринок необхідно працювати по його правилах не тільки в частині технології виробництва, але й в області управління всього підприємства. Поряд з технологічними можливостями, підприємства повинні демонструвати позитивний вплив своєї діяль-ності на сучасне суспільство, питання довгострокової стратегії, екології, охорони праці, соціа-льній відповідальності, інформаційній безпеці, фінансовій стійкості, управління персоналом, логістики і так далі.
Вирішити поставлені задачі можливо лише застосовуючи сучасні системи менеджменту, засновані на практиці та досвіді успішних міжнародних компаній. Тому одним з аспектів дер-жавної політики є підтримка підприємств, що розробляють, впроваджують та сертифікують си-стеми менеджменту відповідно до вимог як державних так міжнародних стандартів. Далі бу-дуть розглянуті вимоги стандартів та їхня користь для підприємства та інших зацікавлених
сторін.
Рішення задач управління якістю повинне забезпечуватися системою менеджменту якос-ті по ISO 9001:2008 (ДСТУ ISO 9001:2009).
Стандарти серії ISO 9000 — це серія міжнародних стандартів, спрямованих на створення на підприємстві системи менеджменту якістю, що являє собою набір вимог по організації управління якістю та ефективності процесів, які відбуваються на підприємстві, що випускає продукцію і надає послуги. В Україні ці стандарти цілком відповідають національним стандар-там серії ДСТУ ISO 9000.
Так як, наша країна вступила у Світову Організацію Торгівлі, сертифікати на відповід-ність вимогам ISO отримують все більшу актуальність. Однією з основних умов на постачання продукції за рубіж є наявність у компанії сертифіката відповідності стандартові ДСТУ ISO 9001.
Відмітністю стандарту ДСТУ ISO 9001 є те, що він висуває вимоги до системи організа-ції управління виробництвом, яка і впливає на якість продукції і послуги підприємства. Система менеджменту якості є частиною всієї системи менеджменту організації і спрямована на задово-лення всіх зацікавлених сторін, особливо споживачів підприємства. Основними вимогами до системи менеджменту якості є відповідність якості даної продукції вимогам нормативно-технічних документів, забезпечення стабільної якості виробництва або надання послуг.
Однак, крім оптимізації процесів всередині підприємства та можливості впливати на ре-зультат, підприємство шляхом сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимо-гам ДСТУ ISO 9001, має змогу підтвердити свою професійну компетентність, підвищити пре-стиж і авторитет. Як уже відзначалося вище, сертифікат на відповідність ДСТУ ISO 9001 дає переваги при участі в тендерах і що особливо важливо, ДСТУ ISO 9001 необхідний для роботи на міжнародному ринку. Таким чином, вигоди від впровадження системи менеджменту якості очевидні.
Провідні вітчизняні і західні підприємства вже оцінили вигоди від впровадження систе-ми менеджменту якості. Сьогодні дозволити собі одержати сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 може будь-яке зацікавлене підприємство.
2. Система екологічного менеджменту.

Система екологічного менеджменту — частина всієї системи менеджменту організації, що покликана допомогти організації сформулювати екологічну політику.
Впровадження системи екологічного менеджменту поліпшує екологічну обстановку шляхом переходу від ліквідації наслідків позаштатних ситуацій до їхнього попередження. Та-ким чином, сертифікована систему екологічного управління у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 14001 поліпшує економічні показники за рахунок скорочення фінансових витрат на виплату штрафних санкцій. Також, виконання вимог стандарту ДСТУ ISO 14001 допомагає ор-ганізації проводити моніторинг і впроваджувати процедури вимірів, які дозволяють відслідко-вувати прямі або непрямі впливи на навколишнє середовище.
Впровадження системи екологічного менеджменту дозволяє:
— знизити: витрати на енергію, воду, ресурси; ризик екологічних катастроф; відходи.
— поліпшити: економічні показники; продукцію в результаті змін у технологічному процесі; імідж компанії, як в очах клієнтів, так і замовників.
— оптимізувати: систему управління; підвищити довіру до підприємства.
Система менеджменту здоров’я і безпеки на виробництві є однієї зі складових частин за-гальної системи менеджменту підприємства. Сертифікація підприємства у відповідності до ви-мог стандарту серії ДСТУ OHSAS 18001 застосовується поза залежності від діяльності підпри-ємства, сектора економіки або галузі промисловості. Використання міжнародних (національ-них) стандартів робить більш успішним участь будь-якого підприємства у світової торгівлі, під-вищує конкурентноздатність і імідж підприємства.
Процес впровадження системи менеджменту здоров’я і безпеки на виробництві склада-ється з оцінки ризиків і їхнього управління. Дана система сприяє зниженню людських втрат, включаючи втрату непрацездатності і, як наслідок, зменшує грошові витрати для підприємства. Наявність сертифіката на відповідність вимогам стандарту ДСТУ OHSAS 18001 знижує імовір-ність судових витрат, прямих і непрямих витрат.
Система НАССР (в англійській транскрипції HACCP «Hazard Analysis and Critical Control Points», що в перекладі означає «Аналіз ризиків і критичні крапки контролю») використовується в основному підприємствами виробниками харчової продукції.
Система управління безпечністю харчових продуктів – це насамперед запобіжна систе-ма, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації та контролювання небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного процесу вироб-ництва. Дана система базується на безумовному виконанні підприємством – виробником вимог чинних санітарних норм і правил.
Система НАССР може функціонувати самостійно або бути складовою частиною систе-ми управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001.
Суть усієї системи НАССР — організувати контроль на всіх етапах виробництва. Тут важ-ливо слідувати не за модою, адже зараз дуже модно бути сертифікованої по системі НАССР, а реально підійти до своїх можливостей. Це, насамперед, пов’язане з тим, що лабораторний конт-роль готового продукту багато в чому дуже тривалий. Буває так, що продукти продані перш, ніж оформлені результати дослідження. Для виключення такої ситуації, необхідно контролюва-ти весь процес виробництва, починаючи від вхідної сировини і закінчуючи готовим продуктом. У результаті знижується ризик випуску неякісного продукту.
Наявність на підприємстві діючої системи НАССР — це надійне свідчення того, що виро-бник забезпечує всі умови, що гарантують стабільний випуск якісної і безпечної продукції.
У зв’язку з цим, можна сказати, що сучасна інтегрована система менеджменту підприєм-ства (ІСМ) — це об’єднання декількох систем менеджменту з метою усунення протиріч з однієї сторони і повторення з іншої.
Доцільність створення інтегрованих систем менеджменту не викликає сумнівів. До числа явних переваг таких систем можна віднести переваги внутрішнього середовища:
— забезпечення узгодженості дій всередині підприємства, при цьому загальний результат від погоджених дій вище, ніж проста сума окремих результатів;
— мінімізація функціональної роз’єднаності на підприємстві, що виникає при розробці
окремих систем менеджменту;
— досягнення більш високого ступеня залучення персоналу у поліпшення діяльності
підприємства;
— зменшення обсягу документів на систему менеджменту, у порівнянні із загальним обсягом документів у декількох рівнобіжних системах;
— зменшення витрат на розробку, функціонування і сертифікацію системи менеджменту, у порівнянні із загальними витратами при окремій розробці декількох системах менеджменту;
— інтегрована система забезпечує велику узгодженість дій всередині підприємства;
— інтегрована система мінімізує функціональну роз’єднаність на підприємстві, що виникає при розробці автономних систем менеджменту ;
— створення інтегрованої системи, як правило, значно менш трудомістке, чим декількох рів-нобіжних систем;
— число внутрішніх і зовнішніх зв’язків в інтегрованій системі менше, ніж загальне число цих зв’язків у декількох системах;
— обсяг документів в інтегрованій системі значно менше, ніж загальний обсяг документів у декількох рівнобіжних системах;
— в інтегрованій системі досягається більш високий рівень залучення персоналу в поліпшен-ня діяльності підприємства;
— здатність інтегрованої системи враховувати баланс інтересів зовнішніх сторін підприємст-ва вище, ніж при наявності рівнобіжних систем;
— витрати на розробку, функціонування і сертифікацію інтегрованої системи нижче, ніж зага-льні витрати при декількох системах менеджменту.
Хочеться виразити надію, що впроваджені сучасні системи менеджменту, що відповіда-ють міжнародним вимогам стануть запорукою успіху українського бізнесу на шляху підвищен-ня якості і конкурентноздатності продукції.

Питання для самоконтролю:

Що собою являють сучасні системи менеджменту якості? Основи технології менеджменту якості? Системний підхід розроблення та запровадження менеджменту якості? Процесний підхід розроблення та запровадження менеджменту якості?

Література

1. Завадський Й. С. Менеджмент. – Т.1. – Вид. 2-ге. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.
2. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 248 с.
3. Хміль Ф. І. Менеджмент : Підручник. – К.: Вища школа, 2005. – 357 с.
4. Шаповал М. І. Менеджмент якості. – К.: Т-во «Знання», 2003. – 475 с.
5. Эволюция и проблемы менеджмента качества в Украине / О. Б. Чернега; НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк, 2002. — 95 с.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС