Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів — №3

Ефективність роботи науково-дослідної групи або організації оцінюють декількома критеріями: середньорічним об’ємом НДР, кількістю впроваджених тем, економічною ефективністю від впровадження НДР і ДКР, загальним економічним ефектом, кількістю отриманих авторських посвідчень і патентів, кількістю проданих ліцензій або валютним виторгом.

Середньорічний об’єм НДР, ДКР визначають по формулі

О=З/Р,

Де З — загальна кошторисна вартість НДР і ДКР, тис. грн;

Р — середньосписочнечисло працівників основного й підсобного персоналу відділу, кафедри, лабораторії, НДІ.

Звичайно Р розраховують за рік, оскільки встановити кошторисні витрати НДРза місяць або квартал можна лише орієнтовно. Середньорічний об’єм НДР і ДКР на одного працівника коливаються від 3 до 7 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження — основний показник ефективності наукових досліджень — залежить від витрат на впровадження, обсягу впровадження, строків освоєння нової техніки й багатьох інших факторів.

Ефект від впровадження розраховують за весь період, починаючи від часу розробки теми до одержання віддачі. Звичайно тривалість такого періоду прикладних досліджень становить кілька років. Однак наприкінці його можна одержати повнийнародногосподарський ефект.

Економічний ефект від впровадження наукових досліджень визначають за відомими методиками. Розрізняють три види економічного ефекту: попередній, очікуваний і фактичний.

Попередній економічний ефект встановлюється при обґрунтуванні теми наукового дослідження й включенні її в план робіт. Розраховують його по орієнтовних, укрупнених показниках з урахуванням прогнозованого обсягу впровадження результатів досліджень у групу підприємств даної галузі.

Очікуваний економічний ефект обчислюють у процесі виконання НДР. Його умовно відносять (прогнозують) до певного періоду (року) впровадження продукції у виробництво. Очікувана економія — більше точний економічний критерій у порівнянні з попередньою економією, хоча в деяких випадках вона є також орієнтовним показником, оскільки обсягвпровадження можна визначити лише орієнтовно. Очікуваний ефект обчислюють не тільки на одинрік, але й на більше тривалий період (інтегральний результат). Орієнтовно такий період становить до 10 років від початку впровадження для нових матеріалів і до 5 років для конструкцій, приладів, технологічних процесів.

Фактичний економічний ефект визначається після впровадження наукових розробок у виробництво, але не раніше, ніж через рік. Розрахунок його роблять по фактичних витратах на наукові дослідження й впровадження з обліком конкретних вартісних показників даної галузі (підприємства), де впроваджені наукові розробки. Фактична економія майже завжди трохи нижче очікуваної: очікувану визначають НДІ орієнтовно (іноді із завищенням), фактичну — підприємства, на яких здійснюється впровадження.

Найбільш достовірним критерієм економічної ефективності наукових досліджень є фактична економія від впровадження.

4. Загальні вимоги до оформлення НДР

Всі матеріали, отримані в процесі дослідження, розробляють, систематизують і оформляють у вигляді наукової праці. Це документ, що містить вичерпні систематизовані відомості про виконану роботу.

Загальні вимоги до науково-дослідної роботи: чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу; переконливість аргументації; стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного тлумачення; конкретність викладу результатів роботи; обґрунтованість рекомендацій і пропозицій.

Структура науково-дослідної роботи:

· титульний аркуш;

· список виконавців;

· реферат;

· зміст;

· перелік умовних позначок, символів, одиниць і термінів;

· введення;

· основна частина;

· висновок;

· список використаних джерел;

· додатки.

Реферат повинен містити:

· відомості про обсяг;

· кількість ілюстрацій;

· кількість таблиць;

· кількість використаних джерелах;

· перелік ключових слів;

· текст реферату.

Перелік ключових слів повинен характеризувати зміст рефератируємого дослідження. Перелік повинен включати від 5 до 15 ключових слів у називному відмінку, надрукованих у рядок, через коми.

Текст реферату повинен відбивати: об’єкт та предмет дослідження, ціль роботи, метод дослідження, отримані результати і їхню новизну, ступінь впровадження, рекомендації із впровадження роботи, ефективність, область застосування, технологію, основні конструктивні й техніко-експлуатаційні характеристики.

Оптимальний обсягтексту реферату 1200 знаків, але не більше2000 знаків.

Введення Роботи повинне містити оцінку сучасного стану розв’язуваної науково-дослідної проблеми, підстава й вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності виконання роботи. У введенніповинні бути показані актуальність і новизна теми, зв’язок даної роботи з іншими НДР.

Основна частина повинна включати:

· вибір напрямку досліджень;

· теоретичні й (або) експериментальні дослідження;

· узагальнення й оцінку результатів досліджень.

У НДР повинні бути відбиті:

· обґрунтування вибору прийнятого напрямку дослідження, методи рішеннязавдання і їхніх порівняльних оцінок, розробка загальної методики проведення дослідження, аналіз і узагальнення існуючих результатів;

· характер і зміст виконаних теоретичних досліджень, методи досліджень, методи розрахунку, для експериментальних робіт — обґрунтування необхідності проведення експериментальних досліджень, принцип дії розробленої апаратури, характеристики цієї апаратури, оцінка похибки вимірів, отримані експериментальні дані;

· оцінка повноти рішенняпоставленого завдання, відповідність виконаних досліджень програмі, оцінка вірогідності отриманих результатів (характеристик, параметрів), їхнє порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і закордонних робіт, обґрунтування необхідності проведеннядодаткових досліджень, негативні результати, що приводять до необхідності припинення подальших досліджень.

Висновок Повинне містити короткі висновки за результатами виконаної НДР або окремих її етапів, пропозиції по їхньому використанню, включаючивпровадження, оцінку техніко-економічної ефективності впровадження. У висновку до роботи, для якої визначення техніко-економічного ефекту неможливо, необхідно вказувати народногосподарську, наукову, соціальну цінність результатів роботи.

У додатки варто включати звіт про патентні дослідження, якщо вони проводилися при виконанні НДР, і перелік бібліографічних описів публікацій, авторських свідоцтв, патентів, якщо вони були опубліковані або отримані в результаті виконання НДР.

При необхідності в додатки варто включати допоміжний матеріал з метою повноти звіту:

· проміжні математичні докази, формули й розрахунки;

· таблиці допоміжних цифрових даних;

· протоколи й акти випробувань;

· опису апаратури й приладів, застосованих при проведенні експериментів, вимірів і випробувань;

· інструкції й методики, описи алгоритмів і програм завдань, розв’язуваних на ЕОМ, розроблених у процесі виконання НДР;

· ілюстрації допоміжного характеру;

· копію рішення вченої (науково-технічного) ради;

· акти про впровадження результатів досліджень.

5. Правила оформлення НДР

Основним нормативним документом, яким керуються при оформленні науково-дослідних робіт є ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

Цей стандарт поширюється на звіти про роботи (дослідження, розроблення) або окремі етапи робіт, що виконуються у сфері науки і техніки. Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів. Стандарт застосовується складачами звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і дослідно-технологічні роботи. Стандарт може бути застосований також до таких документів, як дисертації, річні звіти, посібники тощо.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1. Загальні вимоги

1.1. Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

1.2. Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297 х 420 мм).

1.3. Звіт виконують машинописнимабо машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу звіт виконують згідно з вимогами цього стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ.

Допускається включення до звіту сторінок, виконаних методом репрографії.

3а машинописного способу виконання звіт друкують через півтора інтервали; за машинного — з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм.

Допускається окремі частини звіту виконувати різними способами — машинописним або машинним.

1.4. Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній — не менше 20 мм, правий — не менше 10 мм.

1.5. Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення впродовж усього звіту. У звіті мають бути чіткі, нерозпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту.

1.6. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

1.7. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

1.8. Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати можливість виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та мікрографії.

1.9. Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову звіту, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

1.10. Скорочення слів і словосполучень у звіті — відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

1.11. Структурні елементи «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ПЕРЕДМОВА», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

1.12. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

1.13. Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

1.14. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

1.15. Абзацний підступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам.

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС