Система рахунків бухгалтерського обліку та іх класифікація — №1

Практичне заняття 4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

4.1. Сутність, призначення та побудова бухгалтерських рахунків.

4.2. Класифікація бухгалтерських рахунків.

4.3. Сутність подвійного запису та його значення. Поняття кореспонденції рахунків. Синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки. Їх взаємозв’язок.

4.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

1. Мета роботи: ознайомитися з системою рахунків бухгалтерського обліку; вивчити класифікацію та план рахунків бухгалтерського обліку активів, пасивів та господарських операцій підприємств.

Студенти повинні знати: систему рахунків і відображення в них господарських операцій; класифікацію і план рахунків бухгалтерського обліку.

Студенти повинні уміти: визначати систему рахунків і відображення в них господарських операцій; визначити типи балансових змін, визначати класифікаційні ознаки документів та робити в них записи відповідно до здійснених господарських операцій.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

Завдання 1.

1. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки за даними балансу та бухгалтерської довідки.

2. Скласти бухгалтерські проводки по господарським операціям та відобразити їх в синтетичних та аналітичних рахунках.

3. Підрахувати обороти та сальдо по рахункам.

4. Перевірити взаємозв’язок між аналітичними та синтетичними рахунками.

5. Скласти оборотні відомості і заключний баланс.

Баланс на 1.08.20__р. ТОВ “Агроінвест”

№п/п

Наявність, розміщення господарських засобів

Сума, грн

№п/п

Джерела утворення та цільове призначення

Сума, грн

1

Основні засоби

312000

1

Статутний капітал

346000

2

Каса

570

2

Додатковий капітал

35000

3

Розрахунки з підзвітними особами

720

3

Прибуток нерозподілений

6000

4

Рахунки в банку

45160

4

Розрахунки за виплатами працівникам

4950

5

МШП

7100

5

Короткострокові позики

2500

6

Будівельні матеріали

9700

6

Векселі видані

13200

7

Сировина і матеріали

56200

7

Розрахунки зі страхування

3800

8

Розрахунки за податками та платежами

20000

Всього

431450

Всього

431450

Бухгалтерська довідка

Залишки по рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

№п/п

П. І.П. підзвітної особи

Посада

Сума

Дт

Кт

1

Орлов О. Г.

Економіст

250

2

Ігнатенко Г. В.

Інженер — механік

310

3

Горбунов М. В.

Агроном

160

Разом

720

Господарські операції

№п/п

Зміст операції

Сума

1

Отримано в касу з рахунку в банку

3760

2

Видано з каси

А) заробітна плата робітникам та службовцям

Б) під звіт зоотехніку Павлову В. А.

3720

150

3

Всього

3870

4

Оприбутковано придбані механіком запчастини

300

5

Пред’явлено звіт про витрати на відрядження:

Економістом Орловим О. Г.

Агрономом Горбу новим М. В.

255

152

Разом

407

6

Доповнюється частина доходу минулого року до статутного фонду

4000

7

Виплачено з каси перевитрати по авансовому звіту головному економісту Орлову О. Г.

5

8

Повернуто залишок підзвітної суми агрономом Горбу новим М. В.

8

9

Оприбутковані від постачальників будівельні матеріали

2150

10

Перераховано з поточного рахунку заборгованість банку по позиці

2500

11

Представлений авансовий звіт зоотехніка Павлова В. А. Кошти були витрачені на придбання медикаментів

48

12

Виданий з каси аванс на відрядження економісту Орлову О. Г.

250

Завдання 2.

Задача.

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Відкрити на основі балансу синтетичні рахунки.

3. Записати господарські операції на рахунках.

4. Підрахувати підсумки по синтетичних рахунках, визначити сальдо.

5. Скласти баланс на 1. 02. 20­__ р.

Баланс ТОВ “Мир”

Назва рахунків

Сума, грн

Назва рахунків

Сума, грн..

Основні засоби

2200

Статутний капітал

3000

Каса

100

Резервний капітал

400

Рахунки в банках

1800

Розрахунки з постачальниками

1200

Виробництво

2000

Розрахунки за виплатами працівникам

800

Виробничі запаси (насіння)

300

Короткострокові позики банку

1000

Разом

6400

Разом

6400

Господарські операції за січень місяць

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Нарахована заробітна плата робітникам рослинництва

1300

2

Одержано в касу з розрахункового рахунка

600

3

Видано з каси заробітну плату працівникам господарства

600

4

Списано насіння на посів

200

5

Перераховано з розрахункового рахунка постачальникам

100

Завдання 3.

Задача.

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Відкрити на основі балансу синтетичні рахунки.

3. Записати господарські операції на рахунках.

4. Підрахувати підсумки по синтетичних рахунках, визначити сальдо.

5. Скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам.

6. Скласти заключний бухгалтерський баланс.

Баланс ТОВ “Маяк” на 1 січня 20__р.

Назва рахунків

Сума, грн

Назва рахунків

Сума, грн..

Основні засоби

28000

Статутний капітал

35000

Каса

600

Прибуток

2000

Рахунки в банках

1010

Розрахунки з постачальниками

1500

Виробництво

7900

Розрахунки за виплатами працівникам

400

Виробничі запаси (корми)

2000

Довгосткострокові позики банку

610

Разом

39510

Разом

39510

Господарські операції за січень місяць

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

Списано корми на годівлю худоби (основне стадо ВРХ)

500

2

Нарахована заробітна плата працівникам тваринництва

800

3

Перераховано з розрахункового рахунку на погашення довгострокової позики банку

500

4

Одержано в касу з рахунку в банку

300

5

Прибуток, приєднаний до статутного капіталу

1000

Завдання 4.

1. Вказати кореспонденцію по операціях, наведених в умові задачі в таблиці.

2. Відкрити схеми синтетичних рахунків і записати на сальдо на початок місяця, на підставі кореспонденції рахунків зробити записи на рахунках синтетичного обліку.

3. Відкрити схеми аналітичних рахунків до рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, записати на них сальдо на початок місяця. Зробити записи операцій.

4. Підрахувати обороти по синтетичних та аналітичних рахунках, визначити саль до на кінець місяця.

5. Скласти оборотні відомості по рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

6. Скласти бухгалтерський заключний баланс.

Умова завдання.

За даними бухгалтерського обліку ТОВ “Маяк” на 1 березня 20__р. значаться такі залишки по рахункам.

Шифр рахунку

Назва рахунків, субрахунків

Дт, грн

Кт, грн

10

Основні засоби

10700

20

Виробничі запаси

5530

23

Виробництво

6000

30

Каса

20

31

Рахунки в банках

8500

372

Розрахунки з підзвітними особами

105

10

40

Статутний капітал

26205

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС