Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях — №1

Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженняхМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ”

СУМИ

2010

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

СУМИ

Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях2010

Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях

УДК 001.891 (075.8) ББК 72я73

Укладачі: Радчук О. В., к. т.н., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв; Казаков Д. Д. асистент кафедри інженерних технологій харчових виробництв.

Основи наукових досліджень та технічної творчості: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „ Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях ” для студентів 4 курсу за напрямом 6.051701 „ Харчові технології та інженерія ” денної та заочної форми навчання/ Суми: Сумський національний аграрний університет. 2010- 15 с.

В методичних вказівках викладені завдання та загальні рекомендації щодо їх виконання, а також приведені тестові питання для самоперевірки знань по даній темі.

Рецензенти: Шандиба О. Б. к. т.н., доцент кафедри охорони праці; Бондарчук В. М., к. с.-г. н., доцент кафедри технології харчування

Відповідальний за випуск: кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інженерних технологій харчових виробництв О. В.Радчук.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 3 від “ 22” листопада 2010 року.

© Сумський національний аграрний університет 2010

Розвязання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях

Вступ

Вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямком підготовки «Харчові технології та інженерія» дозволяє студенту ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи в Україні, навчитися методологічним основам наукового пізнання, використовуючи сучасні теоретичні та експе­риментальні методи моделювання, приймати нові технічні рішення та оцінити результат науково-дослідної роботи.

Практичні заняття є важливою складовою навчального процесу при вивченні вище вказаної дисципліни. Вони поєднують теоретичні і практичні навчання, підвищують рівень індивідуальної фахової підготовки кожного студента.

Кількість завдань визначається робочою навчальною програмою, окремі завдання виконуються в процесі самостійної роботи студентів у позаурочні години.

В кінці проведення заняття проводиться опитування студентів усно, письмово, з використанням контрольних питань, які наводяться в кінці кожної теми.

Виконання практичних робіт оформляється у зошит за встановленою формою і подається викладачу для перевірки і отримання заліку з нарахуванням кількості балів по кожній роботі згідно робочої навчальної програми дисципліни.

Мета проведення практичних занять

В результаті вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» студенти повинні знати закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення, методи і основні стадії наукових досліджень, принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень, а також вміти обробляти науково-технічну і патентну інформацію, застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості, вести пошук нових технічних рішень.

Практичні заняття сприяють підвищенню зацікавленості студентів до даної дисципліни, поглиблюють професійні знання і уміння по спеціальності.

Організація проведення практичних занять

Практичні заняття проводяться з групою студентів в навчальній аудиторії. При цьому кожен студент повинен мати окремий зошит для оформлення практичних робіт, ручку, лінійку, олівець та калькулятор для інженерних розрахунків. Залік та нарахування балів, згідно робочої навчальної програми дисципліни, по практичному заняттю проставляється при пред’явленні студентом звіту про виконання роботи, наданні відповідей на питання по темі роботи та виконання вимог «Положення про організацію навчального процесу в Сумському НАУ».

Практичне заняття №3 (4 години)

Тема: «Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях»

Мета: «Визначити тему, мету і задачі наукового дослідження, сформулювати робочі гіпотези»

План

1. Поняття наукової проблеми.

2. Елементи вибору проблеми дослідження.

3. Критерії вибору та обґрунтування теми наукового дослідження.

4. Конкретизація проблеми наукового дослідження.

5. Вимоги до робочої гіпотези.

6. Поняття інформації. Інформаційна база наукового дослідження.

7. Наукова інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі.

8. Методи пошуку та збору наукової інформації, її аналіз та інтерпретація.

9. Визначення системи показників, які підлягають розрахунку та оцінці.

Навчальні завдання

Завдання 1. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що гіпотеза є своєрідним компасом, який визначає напрям діяльності науковця? Обґрунтуйте свою точку зору письмово.

Завдання 2. Вибрати із наведених нижче тверджень правильну відповідь і записати її в таблицю відповідей.

1. Проблема

А) частина наукової проблеми, яка охоплює одне або декілька питань дослідження.

2. Парадокс

Б) складна наукова задача, яка охоплює значну сферу дослідження і має перспективне значення.

3. Науковий напрям

В) прийом, за допомогою якого встановлюється істинність певного твердження.

4. Питання

Г) сфера досліджень наукового колективу, присвячена вирішенню складних теоретичних та експериментальних задач у певній галузі науки.

5. Наукова гіпотеза

Ґ) міркування, у якому однаковою мірою доводиться істинність будь-якого твердження та його відхилення.

6. Доказ

Д) невеликі наукові задачі, що стосуються конкретної сфери наукового дослідження.

7. Тема

Е) науково обґрунтоване припущення, в якому висновок про існування об’єктів робиться на основі низки факторів, причин їх виникнення і закономірностей розвитку.

Таблиця відповідей:

1

2

3

4

5

6

7

Завдання 3. Розгадайте кросворд.

1

2

3

4

5

6

7

8

По горизонталі:

1. Метод наукового дослідження, завдяки якому досягається пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими.

2. Групування об’єктів дослідження за певною методикою на основі принципів логіки з метою розкриття поняття.

3. Науково поставлений дослід відповідно до мети дослідження для перевірки результатів теоретичних досліджень.

4. Вища форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей.

5. Попередні твердження, які слугують основою для великих теоретичних узагальнень.

6. Сукупність методів, способів, прийомів та їх визначена послідовність, яка прийнята при розробці наукового дослідження.

7. Метод знаходження загального поняття в якому узагальнюються характеристики об’єктів.

8. Динамічна система знань, що розкриває нові явища в суспільстві та природі, для застосування їх у практичній діяльності людей.

Ключ: якщо кросворд розгадано правильно, то по вертикалі у виділених клітинках має бути назва поняття, що означає наукове припущення, яке висувається для пояснення будь-якого явища і потребує перевірки на досліді та теоретичного обґрунтування для того, щоб стати достовірною науковою теорією.

Завдання 4. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що рівень розвитку науки значною мірою визначається характером, достовірністю і цільовим призначенням інформації, одержаної в процесі пізнання? Відповідь обґрунтуйте письмово.

Завдання 5. Пригадайте з власного досвіду основні етапи написання курсової роботи з технологічної дисципліни. Поясність особливості збору технологічної інформації. Відповідь навести письмово.

Завдання 6. Скласти логічну схему збору та аналізу наукової інформації.

Завдання 7. Схематично зобразити модель наукової комунікації, пояснити її особливості.

Завдання 8. Розгадати кросворд.

1

2

3

4

5

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС