Розвиток політичноі думки в украіні

2. Тема: Розвиток політичної думки в Україні

1. Мета роботи: розглянути процес становлення й розвитку української політичної думки, проаналізувати провідні ідеї українських мислителів.

Студент повинен знати: процес становлення й розвитку української політичної думки, та позитивного вкладу у світову політичну науку.

Студент повинен уміти: орієнтуватися у сутності політичних ідей Київської Русі і козацько – гетьманської держави; політичних поглядах українських мислителів різних історичних епох, аналізувати зміст основних ідей політичної теорії ХХ ст.

2. Типові завдання

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVІІІ ст.

2. Українська політична думка ХІХ ст.:

3. Українська політична думка ХХ ст.:

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до ХVІІІ ст.

Розглядаючи історію українського народу через призму іноземних впливів та взаємозв’язків, слід зрозуміти, що Україна постійно перебувала під впливом Західної та Східної цивілізацій:

· Політичні ідеї мислителів Київської Русі

Основні джерела:

“Повість временних літ”, “Слово о законі і благодаті” Іларіона, “Руська правда”, “Остромирове Євангеліє”, “Ізборник Святослава”, “Слово о полку Ігоревім”, “Посланіє” Клемента Смолятича, “Повчання” Володимира Мономаха.

Становлення і зміцнення феодальних відносин. Введення християнства Володимиром Великим. Формування і становлення державної ідеології.

Розв’язання найсуттєвіших проблем походження держави; виникнення правлячої династії; єдності і суверенності політичної влади; організація найдоцільніших форм правління; закономірність і реалізація найвищих владних повноважень; взаємовідносини між церквою і державою.

Формування полемічної літератури.

Представники: Павло Русин, Юрій Дрогобич, Іван Вишенський, Станіслав Оріховський, Юрій Немирич, Шимонович, представники братських шкіл.

Основні ідеї: Вирішення проблем становлення та захисту державності української нації. Відстоювання права на існування українського народу; захист його мови, культури, релігії; рішуча боротьба проти спольщення і покатоличення.

Розробка і висвітлення питань про державу, закон і право, форми і методи управління держави, суверенітет державної влади і межі її панування над собою, індивідом.

Відкидання середньовічного релігійного світогляду і обгрунтування ідеї антропоцентризму; проголошення прав людей на задоволення земних потреб, обгрунтування ідей свободи особи, справедливого суспільного ладу.

Сприяння розвитку народної освіти, культури та мисцетва.

Зародження та формування центрів національної свідомості

Києво-Могилянська академія: І. Борецький, М. Смотрицький, З. Копистенський, П. Могила, Г. Сковорода, Острозький культурно-освітній центр.

Формування основних принципів освіти: всестановості і рівності всіх у навчанні, демократичності. Формування правлячої верхівки українського суспільства.

Проблеми розбудови української державності, об’єднання земель, піднесення культурного життя і міжнародного авторитету.

Вплив на світоглядні та суспільно-політичні процеси, народно-визвольну боротьбу. Узагальнення і осмислення духовного життя, піднесення та розширення гуманістичних засад науки і освіти, культури, мистецтва.

Формування філософських засад суспільного життя, всебічний розвиток історичної науки.

Ідеї волі і демократії в суспільно-політичному житті козацтва.

Історичні рамки ХVІ – ХVІІ ст.

Визначальні риси козацтва – волелюбність, добровільність і демократичність у вирішенні військових та громадських справ, своєрідність суспільного стану. Формування основних засад християнської козацької республіки, Конституція Пилипа Орлика, про правові основи суспільного життя.

І б) основні засади українського консерватизму;

Б) витоки та основні концептуальні засади ідеології націоналізму.

Ідеї відродження української державності

Історичний період ХVІ – ХVІІ ст.

Характерні риси та основні характеристики: селянсько-козацькі заворушення під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний і автономія українських земель. Богдан Хмельницький і його державотворча політична думка і практика. Переяславська угода та Березневі статті про державний устрій в Україні. Іван Виговський та Гадяцькі пакти. “Угода і Конституція прав і свобод Війська Запорізького”,” Вивід прав України” та “Маніфест П. Орлика”. І. Гізель про несправедливі суди, непомірні побори, критика вельмож та його заклики до модального вдосконалення, обгрунтування угоди між правителями і підлеглими. Т. Прокопович про походження влади, сутність абсолютної монархії. Перша політична історія України – “Історія Русів”.

2. Українська політична думка ХІХ ст.:

При вивченні цього питання слід звернути увагу на:

— багатоманітність і політичну насиченість різноманітних політичних течій і напрямків, їх інтересів і потреб, політичних намірів та устремлінь.

— Розвиток політичних ідей, ідей соціального та національного визволення були породжені нестерпними колоніальними режимами: Російської імперії до складу якої входило Лівобережжя, Правобережжя, Південна Україна; Австро-Угорської імперії до складу якої входила Східна Галичина, Південна Буковина й Закарпаття.

Революційне народництво:

А/ негативне ставлення до експлуататорської суті існуючої держави;

Б/ заперечення монархізму, абсолютного чи конституційного, повалення самодержавства, обгрунтування принципів організації центральної влади: виборність, змінність, підзвітність, підконтрольність;

В/ права людини і природнє право, воля народу, демократичні свободи людини.

.Ліберально-демократичні та соціалистичні напрямки:

А/ конституціоналізм та права людини за М. Драгомановим;

Б/ І. Франко та марксизм;

В/ Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм.

3. Українська політична думка ХХ ст.

Розглядаючи це питання уясніть та засвойте такі основні напрямки:

. Формування самостійницьких концепцій державної влади в Україні:

А/ теорія національного самовизначення за М. Грушевським;

Б/ соціально-економічне обгрунтування ідей відродження української держави Ю. Бачинським;

В/ історико-правове обгрунтування ідеї відродження Української держави М. Міхновським;

Г/ монархічно-гетьманська концепція В. Липинського;

Д/ концепція інтегрального націоналізму Д. Донцова.

. Державотворчі ідеї представників національно-державницького напряму:

А/ проблеми української державності в працях С. Дністрянського, С. Рудницького, В. Старосольського;

Б/ обгрунтування С. Томашівським та В. Кучабським монархічного устрою Української держави;

В/ політичні погляди Ю. Липи. Концепція націократії М. Сціборського.

. Соціалистичні концепції розвитку української державності:

А/ В. Винниченко про національне відродження;

3. Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні твори, в яких відображені політичні ідеї періоду Київської Русі.

2. Визначте основні концепції суспільно-політичної думки Київської держави. Проаналізуйте причини їх виникнення.

3. Які політичні ідеї буди сформульовані у “Слові о полку Ігоревім”?

4. Чому центральною політичною проблемою часів Київської Русі була проблема взаємовідносин світської і державної влад?

5. Охарактеризуйте основні періоди розвитку української політичної думки ІХ — поч. ХІХ ст. Назвіть видатних мислителів цього періоду.

6. Які дві основні тенденції другої пол. ХVІ ст. існували в політичній думці України? Назвіть представників.

7. Хто з українських вчених першим, в умовах російської держави, став ідеологом теорії освіченого абсолютизму, спираючись на принципи природного права та суспільного договору?

8. Охарактеризуйте основні риси політичної думки України козацько-гетьманської доби.

9. Ідея об’єднання слов’ян в єдину державу на засадах федералізму була сформульована в першій половині ХІХ ст. Назвіть автора цієї політичної доктрини.

10. Чому М. Драгоманова вважають засновником політичної науки в Україні?

11. Назвіть головні напрямки української політичної думки 20-30-х рр. ХХ ст.

12. У чому полягає зміст політичної доктрини М. Грушевського?

13. Проаналізуйте зміст Ш і ІУ Універсалів Центральної Ради. Які зміни в Україні й Росії зумовили політичні ідеї викладені в ІV Універсалі?

14. Зробіть порівняльний аналіз політичних ідей Центральної Ради, Гетьманської держави й Директорії.

15. Охарактеризуйте основні напрямки і зміст сучасної політичної ситуації в Україні.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Політологія
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС