Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві — №1

Практична робота №2

Тема заняття: Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві

Мета роботи:

1. Ознайомитися з положенням і методикою проведення розслідування нещасних випадків на виробництві, спеціального розслідування, розслідування аварій та професійного захворювання.

2. Навчитися призначати форми розслідування нещасних випадків, проводити розслідування та оформляти відповідні документи з питань реєстрації та обліку нещасних випадків.

Студент повинен знати:

Питання проведення розслідування нещасних випадків у відповідності до нормативних актів; «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого від 25 серпня 2004 року за № 1112 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 648, та «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого від 22 березня 2001 р. № 270.

Студент повинен уміти:

Визначати характер нещасного випадку, орієнтуватися в послідовності дій, передбачених відповідними нормативними актами, організовувати проведення розслідування нещасних випадків та оформляти відповідні документи з питань реєстрації та обліку.

Зміст завдання:

При виконанні завдання необхідно:

1. Попередньо засвоїти теоретичний матеріал з даного питання, а також ознайомитися з відповідними методичними вказівками.

2. Дати задовільні відповіді на контрольні запитання.

3. Початок виконання практичної роботи пов’язаний з відповідним оформленням матеріалів; при цьому слід попередньо записати в матеріали звіту тему роботи, мету, завдання, та визначити особистий варіант завдання.

4. Виконання розслідування провести у відповідності до запропонованої послідовності виконання роботи:

— Визначити форму розслідування, зробивши посилання на відповідні пункти нормативного акту.

— Дати пояснення стосовно повідомлення про нещасний випадок, посилаючись на нормативи, та документально оформити повідомлення.

— Аргументувати, у відповідності до нормативів, призначення комісії з питань розслідування та документально оформити призначення комісії.

— Навести послідовність дій комісії з питань розслідування у відповідності до вимог нормативів.

— Привести перелік матеріалів та процедуру обліку результатів розслідування, а також оформити результуючі документи розслідування.

5. Пояснення по визначеним розділам повинні бути стислими та зрозумілими, а також мати відповідні посилання на базовий документ стосовно розслідування і супроводжуватися документальним оформленням.

(Отримання варіанту завдання, його реєстрація, консультація з питань даної теми, тестування та загальна оцінка знань здійснюється викладачем при виконанні роботи в межах аудиторії).

Методичні рекомендації:

Порядок розслідування нещасних випадків в Україні встановлений на підставі Постанов Кабінету Міністрів про «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого від 25 серпня 2004 року за № 1112 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 648, та «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого від 22 березня 2001 р. № 270.

Короткий зміст Типового положення про порядок розслідування нещасних випадків, що надається для методичного розгляду, викладений з метою оглядового розуміння питання організації розслідування та надає можливість швидко орієнтуватися в даному питанні. Тестування та загальна оцінка знань здійснюється у відповідності до базових положень з питань розслідування нещасних випадків, наведених вище, що включено до програми самостійного вивчення матеріалу.

Загальні положення.

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах Проводиться Власником або уповноваженим ним органом.

Для проведення розслідування Призначається комісія з розслідування нещасних випадків.

Розслідуванню підлягають травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом та блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, поводі, урагани тощо), контакту з тваринами, комахами тощо.

За результатами розслідування На облік беруться нещасні випадки, які сталися зокрема:

Під час виконання трудових обов’язків (у тому числі під час відряджень);

На робочому місці, на території підприємства, протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви;

Під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства;

Під час аварій, а також під час їх ліквідації на виробничих об’єктах;

Під час прямування до місця роботи чи назад за разовим завданням.

Не складається акт за формою Н-1 та Не беруться на облік нещасні випадки, що сталися внаслідок:

Самогубства, звичайної смерті працівника або одержання травми під час вчинення ним злочину;

Отруєння алкоголем і наркотичними речовинами або внаслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця та інші), якщо це не викликано застосуванням цих речовин у виробничих процесах чи неправильним їх зберіганням і транспортуванням;

Спортивних та інших розважальних ігор (волейбол, теніс, доміно та інші), якщо при цьому відсутній виробничий фактор;

Інших дій що не передбачені до виконання у виробничих цілях.

Контроль за розслідуванням здійснюєтьсяОрганами державного управління та нагляду за охороною праці. Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі своїх виборних органів і представників.

В залежності від виду події (травма, професійне отруєння, летальний наслідок та інші) встановлюється відповідний вид або Форма розслідування:

— розслідування виробничого травматизму;

— розслідування професійних захворювань і отруєнь;

— спеціальне розслідування;

— розслідування аварій;

— розслідування невиробничого травматизму.

Приведені форми розслідування різняться між собою по суті, але мають фактично однакову Послідовність проведення розслідування, що враховує:

— визначення форми розслідування в залежності від події;

— повідомлення про нещасний випадок;

— призначення комісії з питань розслідування нещасного випадку;

— дії комісії з питань розслідування нещасного випадку;

— оформлення та облік результатів розслідування нещасного випадку;

Розслідування виробничого травматизму.

Визначення форми розслідування: Даному виду розслідування підлягають всі нещасні випадки що скоїлися із працівниками (травми, переломи, опіки, обмороження, враження електричним струмом та інші) за виключенням нещасних випадків, які відносяться до інших видів розслідування (професійні захворювання, отруєння, ушкодження внаслідок аварії, пожеж, стихійного лиха, летальні наслідки та інші).

Проведення процедури розслідування являється обов’язковим, незалежно від можливо очікуваних результатів розслідування (визнання нещасного випадку такого що не відноситься до виробничого травматизму, випадків самогубства, навмисного завдання собі шкоди та інших).

Повідомлення про нещасний випадок:Про кожний нещасний випадок повідомлення повинні надходити на адресу керівника підприємства.

Очевидець нещасного випадку або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів для надання долікарської допомоги. Керівник підрозділу повинен повідомити про те, що сталося, власника підприємства.

Лікувально-профілактичний заклад про звернення потерпілого також повинен протягом доби інформувати власника підприємства, де працює потерпілий.

Формою повідомлення про нещасний випадок є заява в письмовому або усному вигляді. Остання, зрештою, документується в ході проведення розслідування та приймає вигляд протоколу опиту свідків події. В разі надходження повідомлення від лікувально-профілактичного закладу то воно надсилається за відповідною формою.

Призначення комісії з питань розслідування: Власник підприємства, одержавши повідомлення про нещасний випадок, призначає комісію з розслідування у формі наказу. До складу комісії з питань розслідування виробничого травматизму повинні бути зараховані слідуючі три особи:

Голова комісії – керівник служби охорони праці підприємства;

Члени комісії — керівник структурного підрозділу;

— представник профспілкової організації.

(Якщо потерпілий не є членом профспілки, до складу комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці).

Дії комісії з питань розслідування: Комісія з розслідування виробничого травматизму зобов’язана протягом трьох діб з моменту події:

— обстежити місце нещасного випадку, опитати очевидців;

— розглянути відповідність умов праці та засобів виробництва нормативам;

— установити обставини і причини нещасного випадку;

— визначити відповідальних осіб (вказати наявність вини підприємства, потерпілого або іншої (сторонньої) особи);

— розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам;

— скласти акт за формою Н-1 в п’яти примірниках (додаток);

— надіслати його на затвердження власникові підприємства.

Оформлення та облік результатів розслідування: Власник підприємства протягом доби після закінчення розслідування затверджує п’ять примірників акта за формою Н-1. До акта за формою Н-1 додаються пояснення очевидців, потерпілого, а також, у разі необхідності, паспорти, схеми, фото та інші документи, що характеризують стан робочого місця із зазначенням небезпечних і шкідливих виробничих факторів, медичний висновок. Відповідно оформлені та затверджені акти надсилаються:

— потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

— керівникові цеху, де стався нещасний випадок;

— державному інспекторові з нагляду за охороною праці;

— профспілковій організації підприємства;

— керівникові служби охорони праці підприємства (акт надсилається разом з іншими матеріалами розслідування і зберігається на протязі 45 років).

Нещасні випадки, що оформлені актом за формою Н-1, реєструються на підприємстві в спеціальному журналі.

Розслідування професійних захворювань і отруєнь.

Визначення форми розслідування: Даному виду розслідування підлягають всі виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння.

Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань, затвердженого МОЗ. До списку включені:

— професійні захворювання (пневмоконіоз, вібраційна хвороба, неврит слухового нерва та інші), які викликані впливом виробничих факторів і трудового процесу;

— захворювання, щодо яких встановлено причинний зв’язок з впливом певного виробничого фактора і виключено явний вплив інших, непрофесійних факторів (домашні умови та інші), що викликають аналогічні зміни в організмі (бронхіт, алергічні захворювання, катаракта та інші).

Зв’язок профзахворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці, яка складається санепідемстанцією.

Повідомлення про нещасний випадок: Про кожний випадок, з можливою підозрою на профзахворювання, повідомлення повинні надходити від свідків або керівників підрозділів на адресу керівника підприємства, який зобов’язаний організувати доставку потерпілого до відповідного медичного закладу.

Медичний заклад, в разі виявлення гострого професійного отруєння (захворювання), після обстеження потерпілого, повинен повідомити на протязі трьох днів, надсилаючи спеціальне екстрене повідомлення за відповідною формою (додаток), санепідемстанцію та власника підприємства.

Зв’язок гострих захворювань інфекційного характеру з професійною діяльністю потерпілого у разі необхідності уточнюється спеціалізованими закладами. При зміні діагнозу повинно бути складене нове, екстрене повідомлення і протягом 10 годин надіслане до санепідемстанції за місцем роботи потерпілого із зазначенням зміненого (уточненого) діагнозу.

Призначення комісії з питань розслідування: Власник підприємства зобов’язаний організувати розслідування причини кожного випадку профзахворювання протягом семи днів з моменту одержання повідомлення про профзахворювання.

Розслідування профзахворювання проводиться комісією з розслідування, яка призначається наказом керівника санепідемстанції. До її складу входять:

Голова комісії — працівник санепідемстанції;

Члени комісії: — представник профспілкової організації чи трудового колективу;

— представник лікувально-профілактичного закладу;

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС