Робоча навчальна програма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА

Дисципліна

«Прикладна механіка»

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Спеціальність

(заочна ф. н.)

6.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»; 6.091709 «Технологія зберігання, консервування та переробки молока»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS  6

Кількість  модулів

6

Кафедра

Технологічне обладнання харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл  навчального  навантаження 

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього  годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Практичні

Заняття

Семінари

 індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

 Денна

2

3

18

36

76

130

3

3

2

4

18

18

50

86

4

4

Заочна

4

7

20

16

288

324

7

1. Мета та завдання дисципліни

   Метою вивчення дисципліни є дати студенту знання, вміння та навички, необхідні для подальшого вивчення спеціальних інженерних дисциплін, а також у подальшій його діяльності в якості інженера-технолога безпосередньо в умовах виробництва.

2. Результати навчання:

Осінній семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1. Теоретична механіка: Знати аксіоми статики, закони Ньютона, закони руху матеріальної точки, основний закон динаміки та теоретичні основи  теоретичної механіки.

Модуль 2. Теорія механізмів і машин: знати основні положення та загальні методи кінематичного і динамічного аналізу та синтезу механізмів, будову, механізмів їх проектування  із заданими структурними, кінематичними та динамічними властивостями.

Модуль 3. Опір матеріалів: знати основні поняття теорії міцності матеріалів при розтязі стисненні, крученні, згині, правила побудови епюр згинальних моментів та поперечних сил, методи підбору перерізів балок на основі теорії міцності матеріалів, знати основи теорії про розміри та їх відхиленні Основи стандартизації та взаємозамінність в машинобудуванні.

Студенти повинні  уміти: 

Модуль 1.Складати рівняння рівноваги всіх систем, складати розрахунково — силові схеми для заданих систем, визначати основні кінематичні характеристики руху матеріальної точки, користуватися правилами та методами при рішенні задач з кінематики та динаміки точки.

Модуль  2. рішати задачі з дослідження і проектування механізмів які складаються з простих в структурному відношенні механізмів.

 Модуль 3. застосовувати правила, розрахункові формули, методи, при рішенні практичних прикладних задач, зокрема  при переміщенні, міцності стержнів, стійкості стержнів.

Весняний семестр

Студенти повинні знати :

Модуль 1. теоретичні основи механічних передачі обертового руху, кінематичні характеристики, кінематичні та силові співвідношення передач,  підбирати відповідний тип передач при проектуванні обладнання харчової промисловості.

Модуль 2.Основи  теорії з’єднань, їх застосування на обладнанні в харчовій промисловості.

Модуль 3.Основи теорії підйомно — транспортного обладнання та правила експлуатації  на підприємствах харчової промисловості.

Студенти повинні уміти:

Модуль 1. розраховувати по заданим вихідним даним основні передачі обертового руху, орієнтуватися в підборі коефіцієнтів при практичних розрахунках.

Модуль 2. розраховувати основні з’єднання які застосовуються в  на підприємствах харчової промисловості.

Модуль 3. розраховувати та мати поняття для підбору основного підйомно — транспортного обладнання  їх класифікацію та призначення.

3. ТИЧНИЙ  ПЛАН

№ п/п

Назва Модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

 навчальної діяльності

 Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

/зф

  дф/зф 

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 семестр

1.

Модуль 1.

Теоретична механіка

3

6/4

14/2

24/30

44/36

10-15

 1. Вступ. Статика твердого тіла

2/2

6/2

8/10

16/14

 2. Кінематика.

2/2

4/0

8/10

14/12

 3. Динаміка.

2/0

4/0

8/10

14/10

2.

Модуль 2. Теорія механізмів і машин.

2

4/2

8/2

16/28

28/32

10-15

 1. Структура механізмів.

2/2

4/2

4/10

10/14

 2. Аналіз

 механізмів.

2/0

4/0

12/18

18/18

3

Модуль 3. Опір матеріалів.

5

8/4

14/4

36/62

58/94

10-20

 1.Основні поняття. Розтягування  і стискання.

2/2

4/2

10/28

16/32

 2. Вигин.

2/2

4/2

10/28

16/32

 3. Зсув і кручення

2/0

4/0

12/24

18/24

 4. Напружений і деформований стани під час складного навантаження.

2/0

2/0

4/6

8/6

 5.Потенціальна енергія деформацій, визначення переміщень.

-/-

-/-

 6. Стійкість деформованого стану  конструкцій.

-/-

-/-

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

18/10

36/8

76/

144

130/162

60-100

4 семестр

1.

Модуль 1. Деталі машин. З’єднання.

2

4/4

6/4

30/74

42/84

10-15

 1Вступ. Основні поняття надійності. Вибір матеріалів.

2/2

2/2

4/4

8/8

 2. З’єднання

2/2

4/2

26/70

32/74

2.

Модуль 2. ПЕредачі.

5

10/4

6/4

16/60

32/68

10-15

 1. Механічні передачі обертового руху.

2/2

2/2

2/10

6/14

 2. Пасові передачі.

2/0

2/2

4/10

8/12

 3. Ланцюгові передачі.

2/0

1/0

2/10

5/10

 4. Черв’ячні передачі.

2/0

0/0

2/8

4/8

 5. Вали їх опори і муфти.

2/2

1/0

6/22

9/24

3

Модуль 3. Підйомно-транспортні пристрої. Транспортувальні машини.

2

4/2

6/0

4/10

12/10

10-20

 1. Вантажозахоплювальні пристрої, гнучкі органи, гальма і останови.

2/1

4/0

2/4

8/5

 2. Транспортувальні машини.

2/1

2/0

2/6

6/7

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

18-30

За атестацію:

12-20

Разом з дисципліни:

18/10

18/8

50/144

86/162

60-100

4.Зміст  навчальної дисципліни

4.1.  Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

3 семестр

1

Модуль 1. Теоретична  механіка

6/4

Письмовий  контроль

10-15

1.1

 1. Вступ. Статика твердого тіла.

1.Аксіоми статики.

2.В’язі та їх реакції.

3.Рівновага плоскої сходжувальної системи сил.

4.Пара сил. Момент пари сил. Умови рівноваги системи сил.

5.Умови рівноваги всякої плоскої системи сил.

6.Моменти сил відносно осі.

7.Умови рівноваги всякої просторової системи сил

2/2

1.2

 2. . Кінематика.

1.Кінематика точки.

2.Способи задання руху точки.

3.Визначення  швидкості  та прискорення точки за векторного, координатного та натурального способів задання руху точки.

4..Види руху твердого тіла.

5.Поступальний рух твердого тіла.

 6.Крутний рух твердого тіла

2/2

1.3

 3. Динаміка.

1.Динаміка точки та механічної системи.

2. Основні закони динаміки.

3.Робота сили. Потужність.

2/0

2

Модуль 2. Теорія механізмів і машин.

4/2

Письмовий  контроль

10-15

2.1

 1. Структура та кінематика механізмів.

1.Основні поняття теорії механізмів. 2.Кінематична пара та кінематичний ланцюг.

3.Механізми та їх класифікація

2/2

2.2

 2. Сили, діючі в механізмах.

1.Основи кінематичного аналізу механізмів. 2. Сили  в механізмах та машинах.

3. Задачі силового аналізу механізму.

4. Методи аналізу сил.

5.Силовий аналіз механізмів

2/0

3

Модуль 3. Опір матеріалів.

8/4

Письмовий  контроль

10-20

3.1

 1. Розтяг та стиснення.

1.  Основні поняття. Механічні властивості матеріалів під час розтягування і стиснення в поперечних та похилих перерізах.

2. Діаграма розтягу та її характерні точки.

3.Межа пропорційності, пружності, текучесті, міцності.

3. Умови міцності та жорсткості конструкції. 4. Напруження в похилих перерізах при розтязі.

2/2

3.2

 2. Вигин.

1. Згинальний момент та поперечна сила в розрізах згинаючої балки.

2.Побудова епюр згинальних моментів та поперечних сил балок.

3. Геометричні характеристики плоских перерізів.

2/2

3.3

 3. Кручення та складний опір бруса.

1.Кручення та складний опір бруса.

2.Кручення з вигином.

3. Повздовжній вигин.

2/0

3.4

 4. Напружений і деформований стани під час складного навантаження.

1.Напружений стан у точці.

Просторовий і плоский напружені стани.

3.Головні площадки і головні напруження.

2/0

3.5

 5.Потенціальна енергія деформацій, визначення переміщень.

1.Рогзрахунки статично невизначених систем за методом сил.

2.Потенціальна енергія навантаження бруса в загальному випадку навантаження.

-/-

  Разом:

18/10

Х

15-25

4 семестр

1

Модуль 1. Деталі машин. З’єднання.

4/4

Письмовий  контроль

10-15

1.1

 1. Вступ. Основні положення про проектування і конструювання.

1. Види виробів.

2.. Види і комплектність конструкторських  документів.

3,Загальні вимоги до проектування. Основні поняття надійності.

4. Конструкційні матеріали та їхні механічні характеристики

2/2

1.2

 2. З’єднання

1.Основні види з’єднань.

2.  Не рознімні  з’єднання.,

3.  Зварювальні, паяні, клейові, клепані з’єднання.

4.  Шпонкові і шліцьові з’єднання.

5.  Різьбові   з’єднання.

2/2

2

Модуль 2. ПЕредачі.

10/4

Письмовий контроль

10-15

2.1

 1. Механічні передачі обертового руху.

1.Призначення, класифікація та кінематичні схеми механічних передач.

2. Основні характеристики  передач.

3. Кінематичні і силові співвідношення для механічних передач

2/2

2.2

 2. . Пасові передачі.

1. Загальні відомості та класифікація пасових передач.

2. Переваги та недоліки пасових передач.

3. Типи пасових передач.

2/0

2.3

 3 . Ланцюгові передачі.

1.  Загальна характеристика та класифікація ланцюгових передач.

2.  Переваги те недоліки ланцюгових передач.

3. Конструкції приводних ланцюгів.

4. Матеріали для приводних ланцюгів та зірочок  ланцюгових передач.

2/0

2.4

 4: Черв’ячні передачі.

1. Загальні відомості та особливості черв`ячних передач.

2. Переваги та недоліки черв`ячних передач.

3. Основні розміри та параметри черв`ячних передач.

4. Класифікація черв`ячних механізмів за ознаками.

2/0

2.5

 5. Вали їх опори і муфти.

1.Вали.

2.Основні типи.

3. Конструкційні матеріали.

4.Розрахункові схеми.

2/2

3

Модуль 3. Підйомно-транспортні Машини.

4/2

15-20

3.1

 1  1. Вантажозахоплювальні пристрої, гнучкі органи, гальма і останови.

2/1

3.2

 2.

 Підйомно-транспортні Машини. 1.Стрічкові та ланцюгові конвеєри.

2.Класифікація вантажопідйомних машин.

3.Класифікація транспортувальних машин. 4.Стрічкові та ланцюгові конвеєри.

5.Транспортно-технологічні системи харчових виробництв.

2/1

  Разом:

18/10

Х

15-20

4.2.  Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

3 семестр

  1

Модуль 1. Теоретична механіка

14/2

Захист робіт

10-15

1

 1:  Вивчення статики твердого тіла.  1.Рішення задач на умови рівноваги твердого тіла з використанням аксіом статики.

2/2

2

2.  Рішення задач на визначення в’язів та їх реакцій.

2/0

3

3. Рішення задач на умови рівноваги плоскої системи сходжувальних сил.

4.Рішення задач на  поступальний та обертальний рух твердого тіла Рішення задач з кінематики точки.

2/0

4

Вивчення та рішення задач при використанні моментів сили відносно точки.

5. Рішення задач з використанням умов рівноваги пар. Складання пар сил. Властивості пар сил.

2/0

5

6. Рішення задач на умови рівноваги паралельних сил.

7. Рішення задач на умови рівноваги всякої плоскої системи сил.

8. Рішення задач на умови рівноваги всякої просторової

2/0

6

 2. Вивчення Кінематики твердого тіла.

1. Рішення задач на визначення траєкторії, швидкості, пройденого шляху по швидкості та прискорення заданими натуральним способом руху.

 2. Рішення задач на поступальний рух точки.

3. Рішення задач на обертовий рух

2/0

3

 3. Динаміка

1.Рішення задач з використанням принципа Д’Аламбера.

2/0

2

Модуль 2. Теорія механізмів машин

8/2

Захист робіт

10-15

1

 1.  Класифікація плоских важільних механізмів.

1.Рішення задач з дослідження структурного аналізу плоских важільних механізмів.

2/2

2

2. Рішення задач з визначення ступені рухомості плоских і просторових кінематичних ланцюгів і механізмів. 3важільних механізмів

2/0

3

 2. Визначення кінематичних характеристик механізмів.   

1.Побудова планів плоских важільних механізмів.

2.Побудова планів швидкостей, планів прискорень механізмів.

2/0

4

 3.  Силовий аналіз плоских механізмів

1. Рішення задач  з силового аналізу меанізмів.

2/0

3

Модуль 3. Опір матеріалів.

14/4

Захист робіт

10-20

1

 1.  Рішення задач на розтяг  та стиснення матеріалів.

1.Задачі з впливом власної ваги при розтязі та стисненні.

2/2

2

2. Епюри поздовжніх зусиль у стержнях.

2/0

3

 2. Вигин.

1.Рішення задач на вигин.

2/2

4

2. Рішення задач на вигин та кручення 

2/0

5

 3. Кручення та складний опір бруса.

1. Побудова епюр поперечних сил.

2/0

6

2. Характерні особливості побудови епюр поперечних зусиль та згинальних моментів.

3,Приклади побудови епюр внутрішніх зусиль.

2/0

7

 4. Напружений і деформований стани під час складного навантаження.

1 рішення задач на напружений стан у точці.

Просторовий і плоский напружені стани.

3.Визначення головних площадок і головних напружень.

2/0

  Разом:

36/8

Х

4.2.  Практичні заняття 

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

4 семестр

1

Модуль 1. Деталі машин. З’єднання.

6/4

Захист робіт

5-10

1

 1. Основні положення про проектування і конструювання.

1.Розрахунок з’єднання.

2.Шпонкові і шліцьові з’єднання 3.Розрахунок шпонкових з’єднань.

2/2

2

 2. З’єднання.

1.Різьбові   з’єднання.

2. Розрахунок болтів. Розрахунок болтів під  дією змінних навантажень.

3.Зварювальні з’єднання.

2/2

3

4.Розрахунок зварювальних  з’єднань.

2/0

2

Модуль 2. Передачі

6/4

Захист робіт

5-10

  1

 1. Розрахунок зубчастих передач. 1.Розрахунок циліндричних зубчатих коліс на міцність.

2.Розрахунок зубів циліндричних коліс на контактну міцність.

3.Розрахунок зубчатих коліс на вигин.

2/2

2

 2. Розрахунок плоско — і клинопасових передач.

2/2

3

 3: Ланцюгові передачі.

1/0

4

 4. Розрахунок Черв’ячних передач.

0/0

5

 5. Розрахунок ваЛіВ Ра жорсткість

1/0

3

Модуль 3. Підйомно-транспортні Машини

6/0

Захист робіт

10-20

1

 1.

1.Вибір потужності привода.

2.Визначення навантажень.

4/0

2

 2. Підйомно-транспортні Машини.

1. Динамічний аналіз кінематичних схем приводів машин.

2/0

  Разом:

18/8

Х

20-30

4.3.Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

 та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

3 семестр

1. Самостійна підготовка до занять

1

Модуль І:  Теоретична механіка.

24/30

Письмовий контроль або тестування

5-10

1.1

 1.

1.Вивчення аксіом статики. Теорема Варіньона.

2.Вивчення класифікації сил, що діють на механічні системи.

3.Вичення зв’язків та їх реакцій. 4.Рівновага просторової системи сил.

5.Вичення умов рівноваги суцільного середовища.

8/10

1.2

 2.

 1.Вивчення паралельних сил і пари сил.

2.Сис пар.

3.Сис сил довільно розташованих в одній площині.

3.Основна форма умов рівноваги.

4.Три форми рівноваги.

5.Сис сил довільно розташованих у просторі.

6.Головний вектор і головний момент системи сил.

8/10

1.3

 3.

 1.Вивчення кінематики точки.

2.Визначення траєкторії, швидкості, пройденого шляху по швидкості та прискорення точки.

3.Види руху твердого тіла. 4.Поступальний рух твердого тіла.

5.Крутний рух твердого тіла: 6.Плоскопаралельний рух твердого тіла.

7.Складний рух твердого тіла. 8.Основні закони механіки.

9.Принцип Д’Аламбера

8/10

2

Модуль 2.  Теорія механізмів і машин.

16/28

Письмовий контроль або тестування

5-10

2.1

 1.

1Вивчення основних понять теорії механізмів машин.

2 Кінематична пара та кінематичний ланцюг. Вища пара, нижча пара.

3.Ступінь рухомості механізмів. 4.Формула Чебишева. Групи Ассура.

4/10

2.2

 2.

1.Важільні механізми.

2.Основи кінематичного аналізу механізмів.

3.Сили в механізмах та машинах. 4.Задачі силового аналізу механізму. 5.Методи аналізу сил.

6.Сили, діючі в механізмах. 7.Силовий аналіз механізмів

12/18

3

Модуль 3.  Опір матеріалів.

36/62

Письмовий контроль або тестування

5-10

3.1

 1.

1.Геометричні характеристики плоских перерізів.

2.Моменти інерції плоских перерізів і радіус інерції.

3.Головні  осі і головні моменти інерції.

4.Моменти інерції простих і складних форм перерізів.

10/28

3.2

 2.

1.Вивчення основних задач розрахунків на міцність і жорсткість.

2.Вивчення зовнішніх сил та їх класифікації.

3.Види простих деформацій.

4. Поняття про напруження.

5.Поняття пружних деформацій.

6.Основи теорії напружень.

7.Загальні принципи розрахунків на міцність.

10/28

3.3

3.4

 3.

1.Вивчення правил побудови епюр крутних моментів.

  2.Вивчення характерних моментів і особливостей побудови епюр поперечних зусиль і згинальних моментів.

3.Поняття про теорії міцності. 4.Косий вигин. Вигин з розтягом (стисненням).

5.Нецентровий розтяг (стиснення). 6.Кручення з вигином. Повздовжній вигин

 4. Напружений і деформований стани під час складного навантаження.

1.Гіпотези міцності.

2.Гіпотеза найбільших дотичних напружень

12/24

4/6

Разом

76/144

Х

15/30

4 семестр

Самостійна підготовка

  до занять

1

Модуль 1. Деталі машин.

З’єднання.

30/74

Письмовий контроль або тестування

5-10

1.1

 1.

1.Вивчення основних характеристик конструкційних матеріалів.

4/4

1.2

 2. З’єднання.

1.Нероз’ємні з’єднання заклепками. 2.Нероз’ємні зварні з’єднання. 3.Роз’ємні різьбові з’єднання та їх розрахунки..

 4.Роз’ємні шпонкові та шліцьові з’єднання та їх розрахунків..

26/70

2

Модуль 2.Ппередачі.

16/60

Письмовий контроль або тестування

5-10

2.1

 1.

1. Застосування зубчатсих передач та їх класифікація.

2.Розрахунок зубчастих передач.

3.Сили, діючі в зчепленні.

4.ККД зубчастої передачі.

5.Допустимі напруження у розрахунках зубчастих передач

2/10

2.2

.  2.

1.Вивчення пасових передач. 2.Основи розрахунку пасових передач.

3.Кінематичні параметри. 4.Геометричні параметри.

5.Сили в пасовій передачі. 6.Навантаження на вали та опори в пасових передачах.

7.Напруження в пасах. Криві ковзання та ККД.

8. Розрахунок передачі з плоским пасом.

9.Розрахунок передачі з клиновим пасом

4/10

2.3

 3. Ланцюгові передачі. 1.Приводні ланцюги

2.Зірочки. Розрахунок ланцюгової передачі.

3.Кінематичні параметри.

4.Сили в ланцюговій передачі. 5.Розрахунок ланцюгової передачі на зносостійкість

6.Фрикційні передачі та варіатори. 7.Основи теорії та розрахунок фрикційних передач.

8.Сковзання в передачах. 9.Передаточне відношення

10.Сили притискнення котків. 11.Розрахунок на міцність

2/10

2.4

 4.

1.Застосування черв’ячних передач. 2.Геометрія черв’ячних передач. 3.Кінематика черв’ячної передачі. 4.Передаточне число.

5.ККД черв’ячної передачі. 6.Розрахунок зубів коліс черв’ячної передачі на міцність.

7.Сили, діючі в зчепленні.

8.Критерії роботоспроможності черв’ячної передачі.

9.Розрахунок черв’ячної передачі на нагрівання.

10. Черв’ячні редуктори

2/8

2.5

 5. Вали, їх опори і муфти.

1.Розрахунок ваЛіВ Ра жорсткість.

2.Попередній розрахунок валів.

 3.Конструктивний  розрахунок валів.

4.Розрахунок валів на міцність, жорсткість

6/22

3

Модуль 3. Підйомно-транспортні машини

4/10

Письмовий контроль або тестування

5-10

3.1

1.Тягові та вантажопереміщувальні органи.

2.Металоконструкції.

3.Елеватори.

4.Спеціальні конвеєри і елеватори в галузях харчової промисловості.

2/4

3.2

 2.

1.Вивчення вантажопідйомних машин.

2. Вивчення класифікації транспортувальних машин. 3.Стрічкові та ланцюгові конвеєри.

4.Характеристики ПТМ.

5.Механізми підйому вантажу.

6.Транспортно-технологічні системи харчових виробництв.

2/6

Разом:

50/144

Х

15-30

5.НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вид

Назва

1.

Основна

Прикладная механика: Учебное пособие / А. Т.Скойбеда, А. А.Миклашевич, Е. Н.Левковский и др.; Под общ. ред. А. Т.Скойбеды. — Мн.: Выш. Шк., 1997 – 522с.

2.

Иосилевич Г. Б., Лебедев П. А., Стреляев В. С. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 1985 – 576с.

3.

Прикладная механика. К. И.Заблонский, М. С.Беляев, И. Я.Телис и др. – Киев: Вища школа, 1984 – 280с.

4.

Додаткова

Анурьев В. Н. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3 т. — М.: Машиностроение. 1979 — 1982.

5.

Гузенков П. Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986 – 359с.

6.

Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин.-М.: Высшая школа, 1985 – 416с.

7.

Иванов М. Н. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1984 – 336с.

8.

Попов М. В. Теоретическая механика.-М.: Наука, 1986 – 336с.

9.

Теория механизмов и машин. К. В.Фролов, С. А.Попов, А. К.Мусотов и др.; под редакцией К. В.Фролова – М.: Высшая школа, 1987 – 496с.

10.

Феодосьев В. И, Сопротивление материалов.-М.: Наука, 1986 – 512с.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

76 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 75

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

 1.  86-100 балів (“відмінно”) –  (за ECTS  —  А —  майже без помилок – 95 – 100 балів;  допускається незначна кількість помилок  — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систично  дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ  (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття  та високий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій.  Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і  якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання —  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. Прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань  —  відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення,  уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 71-85 балів (“добре”) ( за ECTS В — Вище середнього рівня з кількома помилками 76 – 85 балів; С — В загальному правильна робота з певною кількістю помилок –  71 -75 балів):

Теоретична частина – студент  дає повні, конкретні  відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову  інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та  відпрацювання пропущених ЛПЗ.  Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань.  Захист ЛПЗ  обов»язковий.

Індивідуальні завдання —  своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв  власної ініціативи  у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань  —  відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання  тощо.

3. 60-70 балів («задовільно») – (за ECTS D — непогано, але із значною кількістю  недоліків – 66-70 балів;  E — виконання задовольняє мінімальні критерії –  60 – 69 балів.)

Теоретична частина – студент  дає достатні  відповіді як усні так і письмові.  Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ  відповідно до методичних вказівок.  Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні практичних завдань Захист ЛПЗ  не обов»язковий.

Самостійна робота – своєчасне  виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на  60 — 70 %.

Індивідуальні завдання —  своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт,  рефератів, наочних посібників тощо. 

Інші критерії оцінки знань  —  прояв бажання отримати знання з дисципліни.

30 – 59 балів  («нЕзадовільно») –  (за ECTS  —FX Потрібно працювати перед тим, Як отримати позитивну оцінку ).

0 -29 балів («нЕзадовільно»)  (за ECTS  — F Необхідна серйозна подальша робота ).

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС