РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА „ Вступ до фаху ”

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна „ Вступ до фаху ”

Напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» п. т.

Освітньо – кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ЕСТS 3

Кількість модулів 2

Кафедра Технології молока і м’яса

Факультет Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

(Семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Практичні

Заняття

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

3 п. т.

1

18

90

108

1

1.  Мета та завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю, з організацією навчально – виховного процесу у вищий школі України, з науковою організацією розумової праці, що базується на матеріалах Закону про освіту.

Об’єктом вивчення дисципліни є загальні питання навчання у вищому навчальному закладі та загальні питання підготовки фахівців з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія».

Предмет вивчення пов’язаний з розгляданням загальних принципів підготовки фахівців для підприємств харчової промисловості. Основні знання та вміння, що набувають студенти при вивченні дисципліни.

2.  ТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

Навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна

Практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Практичні

Заняття

Самостійна

Робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Модуль 1. Вступ, предмет та завдання курсу. Основні вимоги осітньо – професійної програми для вищих навчальних закладів.

3

6

30

36

0-20

1.1

Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни.

1

2

10

12

1.2

Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів.

1

2

10

12

1.3

Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії

1

2

10

12

2.

Модуль 2. Основи фізіології харчування та загальні принципи харчових виробництв.

6

12

60

72

0-30

2.1

Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності

1

2

10

12

2.2

Характеристика основних харчових речовин

1

2

10

12

2.3

Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція).

1

2

10

12

2.4

Особливості виробництва харчової, м’ясо – молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу.

1

2

10

12

2.5

Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв

1

2

10

12

2.6

Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців.

1

2

10

12

Разом за модулі:

0-50

За самостійну роботу:

0-30

За атестацію:

0-20

Разом з дисципліни:

9

18

90

108

0-100

4.  Зміст навчальної дисципліни

4.1.  Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

Модуль І: Вступ, предмет та завдання курсу. Основні вимоги осітньо – професійної програми для вищих навчальних закладів.

10-20

1.1

1: Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни.

План

1.  Вступ, мета та задачі курсу.

2.  Права та обов’язки студентів учбового закладу.

3.  Структура навчання студентів. Конспектування лекції.

2

Письмовий

1.2

2: Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів.

План

1.  Робота з книгою.

2.  Основи бібліотекознавства.

3.  науково-дослідна робота студентів.

2

Письмовий

1.3

3: Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії.

План

1.  Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти.

2.  Освітньо – професійна програма підготовки вищого навчального закладу (ВНЗ).

3.  Основні документи та види занять у ВНЗ.

4.  Освітньо – кваліфікаційна характеристика

(ОКХ) випускника ВНЗ.

2

Письмовий

2

Модуль ІІ: Основи фізіології харчування та загальні принципи харчових виробництв.

20-30

2.1

1: Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності.

План

1.  Технологія навчання у ВНЗ.

2.  Побут та відпочинок студента.

2

Письмовий

2.2

2: Характеристика основних харчових речовин.

План

1.  Основи раціонального харчування.

2.  Характеристика основних харчових речовин.

3.  Особливості харчування студентів.

2

Письмовий

2.3

3: Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція).

План

1.  Загальні поняття та відомості про технологію.

2.  Характеристика технологічного процесу.

3.  Основні технологічні поняття.

2

Письмовий

2.4

4: Особливості виробництва харчової, м’ясо – молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу.

План

1.  Особливості виробництва харчових продуктів.

2.  Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази.

3.  Особливості виробництва продукції ресторанного бізнесу.

2

Письмовий

2.5

5: Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв.

План

1.  Структура виробництв за видами перероблюваної сировини.

2.  Структура підприємств харчової промисловості.

2

Письмовий

2.6

6: Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців.

План

1.  Вступ. Історія формування екології, як науки.

2.  Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій.

2

Опитування

Разом:

18

Х

30-50

4.2.  Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

Самостійна підготовка

До занять

10-20

1

Модуль І: Вступ, предмет та завдання курсу. Основні вимоги осітньо – професійної програми для вищих навчальних закладів.

30

5-10

1.1

1: Вступ, предмет та задачі курсу. Мета вивчення дисципліни.

Законодавство України про вищу освіту.

Право громадян про вищу освіту.

Структура вищої освіти.

Освітні рівні (неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта).

Освітньо — кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).

Документи про вищу освіту.

Післядипломна освіта.

10

Письмовий

1.2

2: Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів.

Поетапна технологічна робота з книгою.

Типи і види бібліотек.

Основні задачі бібліотек.

Бібліотечні фонди і каталоги.

Організація роботи бібліотеки ВУЗа.

Мета і завдання наукової і науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах.

Організація наукових, науково – практичних, науково – методичних семінарів, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-методичного процесу.

10

Письмовий

1.3

3: Напрям базової вищої освіти та відповідних кваліфікаційних рівнів для харчової технології та інженерії.

Cучасні тенденції Болонського процесу.

Сис стандартів вищої освіти.

Державний стандарт вищої освіти.

Галузеві стандарти вищої освіти.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти.

Ціль вищої освіти та професійної підготовки.

Місце фахівця в структурі галузевої економіки держави і вимоги до його компетентності.

Сис виробничих функцій і типових завдань діяльності та вмінь для їх реалізації.

Загальні вимоги до спеціаліста.

10

Тестування

2

Модуль ІІ: Основи фізіології харчування та загальні принципи харчових виробництв.

60

5-10

2.1

1: Побут, праця, відпочинок студента. Основні принципи забезпечення високої розумової працездатності.

Організація навчально-виховного процесу ВУЗів, форми навчання у ВУЗах.

Форми організації навчального процесу.

Поняття: навчальні заняття, самостійна. робота, практична підготовка, контрольні заходи

Основні види навчальних занять: , лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультації.

Виробниче навчання і його значення в підготовці спеціалістів.

10

Письмовий

2.2

2: Характеристика основних харчових речовин.

Значення їжі в житті людини.

Види харчування людини.

Поняття: харчова, біологічна і енергетична цінність.

Особливості організму студента.

Вплив на організм студентів зміни звичного способу життя, збільшення обсягу інформації й організації учбового і вільного часу.

10

Тестування

2.3

3: Загальні поняття та відомості про технологію, інженерію та розвиток харчових виробництв, характеристика технологічного процесу. Основні технологічні поняття (сировина, напівфабрикат, готова продукція).

Основні технологічні поняття: технологічний процес-повний і неповний, стадії технологічного процесу, операції технологічного процесу сировина, напівфабрикат, напівфабрикат високого ступеню готовності, готова продукція, відходи (харчові, кормові, технічні).

Типи виробництв харчової промисловості в зв’язку з структурою ведення технологічного процесу.

10

Тестування

2.4

4: Особливості виробництва харчової, м’ясо – молочної, рибної промисловості та продукції ресторанного бізнесу.

Корекція поглядів на принципи раціонального харчування і зміна акцентів у завданнях сучасної харчової технології. Поняття про “здорову їжу” і здорової продукції.

Загальна характеристика сировини, яка використовується в основних харчових виробництвах. Органічна і неорганічна сировина, змішана, натуральна сировина, модифікована і штучна сировина. Загальна характеристика м’ясопродуктової, рибної і молочної сировини. Їх запаси і основні напрямки переробки.

Ресторанне господарство, як сфера виробничо-торгівельної діяльності, в якій виробляють продукцію власного виробництва, та здійснюють організацію споживання та дозвілля.

10

Письмовий

2.5

5: Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв.

Характеристика підкомплексів АПК (хлібопродуктів, м’ясо-молочний, оліє жировий, плодово-овочевий, бродильний, яйцепродуктовий, рибопродуктовий, харчосмаковий) та інші

Добувні та переробні харчові підприємства.

Основні етапи технологічного процесу переробки сировини.

10

Тестування

2.6

6: Формування екологічного мислення та екологічної культури майбутніх фахівців.

Зміна життєвих цінностей з о осмисленням екологічних проблем.

Антропогенні фактори, як ініціатори природних катастрофічних процесів.

Вплив людини на природне середовище.

Вплив господарської діяльності підприємства на середовище.

Навмисні і цілеспрямовані дії на природне середовище.

Ненавмисні дії, які є непередбачувальним наслідком.

Побічні вторинні дії, які виникають, як чинники ланцюгової реакції.

Формування екологічного світогляду – шлях до виживання.

Основні задачі екологічного світогляду.

Значення технологічних систем в контролюванні забруднення, виробництва достатньої кількості продовольства, видобуток мінеральних ресурсів, енергії і т. п.

Пріоритетні напрямки розвитку харчової промисловості в екологічному світогляді.

10

Письмовий

Індивідуальні завдання

8-10

1

Модуль І:

Виготовлення наочних посібників

2

Модуль І:

Підготовка та захист рефератів

Разом:

90

Х

18-30

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

В. В.Власенко, І. Г.Береза, М. І.Машкін, П. В.Микитюк, Л. П.Середа, М. В.Бойко. Технологія продуктів забою тварин. – Вінниця, РВВ ВАТ „Віноблдрукарня”, 1999. – 448с.

2

Державна національна програма „Освіта”, Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с.

3

Закон України про вищу освіту

4

Міністерство освіти України. Освітньо професійна програма вищої освіти за професійним спрямуванням „Харчова технологія та інженерія”. Сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра. — Київ: 1994.

5

Міністерство освіти України. Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів. – Київ: 1993 – 24с.

6

Переработка продукции растительного и животного происхождения (под ред. А. В.Богомолова, Ф. В.Перцового) – СПб: ГИОРД, 2001. – 336 с.

7

Стабников В. Н., Остапчук В. И. Общая технология пищевых продуктов. – К.: Выща школа, 1980. – 330 с.

1

Додаткова

Димитриевич Л. Р. Технология переработки мясного сырья. Сборник опорных конспектов лекций. – Харьков, ХГАТОП, 2001. – 67 с.

2

Бабиченко Л. В. Основы технологии пищевых производств. – М.: Экономика, 1982. – 194 с.

3

Рогов И. А., Забашта А. Г., Козюлин Г. П. Общая технология мяса и мясопродуктов. – М.: Колос, 2000. – 367 с. Ил.

4

Смоляр В. И. Рациональное питание. – К.: Наукова думка. 1991. – 365 с.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

80 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 79

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

1. 86-100 балів (“ відмінно ”)(за ECTS — А — майже без помилок – 95 – 100 балів; допускається незначна кількість помилок — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Самостійна робота — Своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 71-85 балів (“ добре ”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 80 – 85 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 71 -79 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Самостійна робота — Своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-70 балів («задовільно») – (за ECTSD — непогано, але із значною кількістю недоліків – 66-70 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 69 балів.)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Самостійна робота – Своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 – 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

30 – 59 балів (« незадовільно »)(за ECTS — FX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

0 -29 балів («незадовільно») – (за ECTS — F — необхідна серйозна подальша робота).

Реферати

Tagged with: , , , , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС