РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Напрям підготовки 6.051701… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Напрям підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Спеціальність

«Технологія харчування»

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Нормативна чи вибіркова

Вибіркова

Семестр

8

Кількість кредитів ECTS

3

Кількість модулів (розділів, блоків змістовних модулів)

2

Загальна кількість годин

108

Кафедра: Бухгалтерського обліку

Факультет: Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

ВСЬОГО ГОДИН

Форми контролю

(семестр)

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Семінари

Індивідуальні завдання

Курсова робота

Залік

Іспит

Денна

4

8

14

16

78

108

8

Мета та завдання дисципліни

Дисципліна «Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві» розрахована на студентів вищих аграрних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальність «Технологія харчування» освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і є однією з основних серед професійно-орієнтованих.

Зміст дисципліни: загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни; предмет і метод бухгалтерського обліку; бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства; система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація; оцінка і калькуляція; методологія обліку основних господарських процесів; інвентаризація на підприємствах ресторанного бізнесу.

Вивчення дисципліни ґрунтується на раніше засвоєних знаннях з фундаментальних та ряду спеціальних дисциплін, зокрема «Основи економічної теорії», «Економіка харчових підприємств» та інші, і здійснюється відповідно до вимог освітньо-професійних програм. При цьому студенти ознайомлюються з новими законодавчими і нормативними документами, які регламентують питання облікових робіт і виробничо-фінансової діяльності закладів ресторанного господарства, систематично слідкують за інформацією в періодичних виданнях.

Мета вивчення дисципліни – вивчення організації обліку у різних господарських формуваннях ресторанного господарства, опанування методики бухгалтерського обліку та впровадження міжнародних бухгалтерських стандартів у практику роботи вітчизняних закладів ресторанного бізнесу, підвищення на цій основі професійного рівня майбутнього фахівця – бакалавра харчових технологій як активного і компетентного учасника управлінської команди.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів, розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф/

Зф

Дф/зф

Дф/зф

Дф/

Зф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1. Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

4

8

8

36

52

15-25

1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

1

2

2

9

13

1.2.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку

1

2

2

9

13

1.3.

Тема 3. Бухгалтерський баланс закладів ресторанного господарства

1

2

2

9

13

1.4.

Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація

1

2

2

9

13

2.

Модуль 2. Методологічні особливості обліку на підприємствах ресторанного господарства

3

6

8

42

56

15-25

2.1.

Тема 5. Оцінка і калькуляція

1

2

2

9

13

2.2.

Тема 6. Методологія обліку основних господарських процесів

1

2

4

24

30

2.3.

Тема 7. Інвентаризація

1

2

2

9

13

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

10-15

Підсумковий контроль:

10-15

Разом з дисципліни:

60-100

Зміст навчальної дисципліни

Лекції

№ п/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф/зф

Сума балів

1.

Модуль 1.

Загальні аспекти організації бухгалтерського обліку

8

Усне опитування, письмовий контроль знань

7,0 – 12,0

1.1.

Тема 1. Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни

План:

1.1. Бухгалтерський облік: основний зміст курсу і зв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Види обліку

1.3. Вимірники, що застосовуються в обліку

1.4. Завдання та функції бухгалтерського обліку

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС