РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Управління якістю… — №3

1. Основні положення двох міжнародних Угод SPS та ТБТ в плані сприяння конкурентоспроможності вітчизняної продукції та гармонізації вітчизняного законодавства щодо безпечності імпортованої продукції та продукції для експорту. Поняття ”небезпека” , „ризик”.

2. Аналіз ризику — ідентифікація ризику, оцінка ризику управління ризиком. Підхід на основі” від поля до столу „

3. Технічні бар’єри торгівлі. Фітосанітарні бар’єри торгівлі

Тема 3 Класифікація шкідливих небезпечних речовин та шляхи їх надходження до харчових продуктів.

1. Вивчення основних положень Постанови ЄС 178/2002 щодо загальних принципів та вимог до харчового законодавства та принципів безпечності харчових продуктів

 2. Вивчення основних положень Постанови ЄС 852 /2004 щодо харчової гігієни. 

3. Вивчення основних положень Постанови ЄС 8532004щодо спеціальних гігієнічних вимог до харчових продуктів тваринного походження

Тема 4. Проблеми безпеки, що можуть спричинити фальсифіковані харчові продукти.

1 Вивчити основні положення ДСТУ 4161—2003”Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.

2. Вивчити основні положення ДСТУ ІСО 22000:2005 „Системи управління безпечністю харчових продуктів — Вимоги до організації харчового ланцюга

10/10

10/10

10/10

6/10

2-4

2-4

2-4

2

2

Модуль 2: Сучасні системи забезпечення безпечності харчових продуктів

32/44

Письмове тестування

6-10

2.1

2.2

2.3

2.4

Тема 5 Проблеми забезпечення безпеки виробництва харчових продуктів шляхом застосування сучасної системи щодо безпечності продуктів харчування — НАССР.

1.Характеристика належної виробничої практики. Характеристика належної гігієнічної практики

2.Інтерактивне інформування.

3.Характеристика належного виробництва харчових продуктів (назва та перелік питань)

Тема 6. Проблеми забезпечення безпеки виробництва харчових продуктів шляхом застосування сучасної системи щодо безпечності продуктів харчування — НАССР.

1.Особливості системи НАССР — базування на профілактичному підході.

2.Порівняльна характеристика класичних систем контролю безпечності харчових продуктів з системою НАССР.

3. Принципи системи НАССР.

Тема 7. Проблеми безпеки при виробництві м’ясопродуктів, молокопродуктів, рибопродуктів, продукції птахівництва.

1.Основні забруднювачі харчових продуктів хімічної біологічної та фізичної природи. Моніторинг небезпечних чинників в харчових продуктах.

2.Шляхи потрапляння до харчових продуктів небезпечних чинників.

3.Критерії оцінювання ймовірності виникнення небезпечних чинників. Критерії оцінювання істотності негативних впливів небезпечних чинників на здоров’я людини.

4.Визначення ступеню ризику.

5.Вибір та оцінка заходів керування, щоб запобігти небезпечним чинникам або усунути їх чи зменшити їх до встановлених прийнятних рівнів.

Тема 8 Проблеми забезпечення безпеки виробництва харчових продуктів шляхом застосування сучасної системи щодо безпечності продуктів харчування — НАССР.

1.Аналізування небезпечних чинників

2.Встановлення критичних точок контролю. Встановлення критичних меж .

3. Встановлення системи моніторингу.

4. Коригувальних дій та процедур перевірки системи НАССР.

5.Система записів.

6/10

8/12

10/12

8/10

1-2

2-3

2-3

1-2

2. Індивідуальні завдання

8

4-6

Модуль І:

Вид ІЗ: Реферати

Теми:

1. Аналіз біологічних небезпек

2. Аналіз хімічних небезпек

3. Аналіз фізичних небезпек

4. Основні забруднювачі харчових продуктів хімічної біологічної та фізичної природи 5.Моніторинг небезпечних чинників в харчових продуктах.

6.Шляхи потрапляння до харчових продуктів небезпечних чинників.

7. Критерії оцінювання ймовірності виникнення небезпечних чинників. Критерії оцінювання істотності негативних впливів небезпечних чинників на здоров’я людини

4

Оформлення та захист реферату

2-3

Модуль 2:

Вид ІЗ: Реферати

Теми:

1.Особливості системи НАССР.

2.Порівняльна характеристика класичних систем контролю безпечності харчових продуктів з системою НАССР.

3. Принципи системи НАССР

4.Характеристика належної гігієнічної практики та належної виробничої практики

5.Програми – передумови .Інтерактивне інформування

4

Оформлення та захист реферату

2-3

Разом:

72/90

Х

18-30

5. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Черевко О. І., Крайнюк А. Щ. ,Димитрієвич Л. Р та ін Методи контролю якості харчової продукції:-Харків:ХДУХТ,2005.-230с

2

Управління якістю агропромислової продукції. Царенко О. М 144 с

3

Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини

4

ДСТУ 4161-2003 “Системи управління безпечністю харчових продуктів”.

5

Данченко Л. В., Надыкта В. Д. Безопасность пищевого сырья и продуктов питания. – М.: Пищевая промышленность, 1999. – 352 с.

6

Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб.: у 2 частинах. Частина 2. Основи гігієни та безпеки харчування / О. М. Царенко, М. І. Машкін, Л. Ф. Павлоцька та ін.. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

7

Закон України „Про захист прав споживачів”

8

Додаткова

Голубев В. Н., Чичева-Филатова Л. В., Шленская Т. В. Пищевые и биологические активные добавки. – М.: АСАДЕМА, 2003. – 200 с.

9

Домарецький, Златов Т. П. Екологія харчових продуктів. – К.: Урожай, 1993. – 188 с.

10

Технология цельномолочных продуктов и молочно-белковых концентратов:Справочник/Е. А. Богдановна, Р.Н. Хандак, З. С.Зобкова и ДР.- М.: Агропромиздат,1989. – 311 с

11

Инихов Г. С.Брио Н. П. Методы анализа молока и молочних проуктов: Справочное руководствол. – М.: Пищ. пр-ть, 1971.-423

12

Справ очник технолога молочного производства. Технология и рецептуры. В трех томах. Т. 1 : Цельномолочные продукти. –С. Пб:ГИОРД, 1999.-384.

13

Справочник технолога колбаснго производства / И. А. Рогов, А. Г.Забашта, Б. Е.Гутник и др..-М.:Колос,1993. – 431 с.

14

Производственно – технический контроль и методы оценки качества мяса, мясо – и прицепродуктов. Справочник.- М.: Пищ. пр-ть,1974.- 248.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, необхідне повторне вивчення дисципліни

1 – 34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов»язковий.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Управління якістю продукціі ресторанного господарства
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС