РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Основи охорони… — №3

4. Облік та звітність за нещасні випадки.

5. Документи розслідування та обліку нещасних випадків.

3

Тестування

1-2

1.5

Тема 5: Методика дослідження мікроклімату виробничих приміщень

План:

1. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

2. Методики дослідження параметрів мікроклімату.

3. Робота з приладами.

4. Нормування мікрокліматичних умов праці.

2

Тестування

1-2

2

Модуль ІΙ

10

Тестування

5-10

2.1

Тема 6: Методика дослідження забруднення повітря

План:

1. Вплив параметрів загазованості та запиленості на організм людини.

2. Методики дослідження даних параметрів.

3. Робота з приладами.

4. Нормування параметрів забрудненості виробничих приміщень.

2

Тестування

1-2

2.2

Тема 7: Методика дослідження освітлення виробничих приміщень

План:

1. Вплив параметрів освітленості виробничих приміщень на самопочуття людини.

2. Методики дослідження параметрів освітленості.

3. Робота з люксметром.

4. Нормування освітленості виробничих приміщень.

2

Тестування

1-2

2.3

Тема 8: Методика дослідження виробничих шумів та вібрації

План:

1. Вплив параметрів виробничих шумів та вібрації на організм людини.

2. Методики дослідження даних параметрів.

3. Робота з приладами.

4. Нормування параметрів виробничих шумів та вібрації.

2

Тестування

1-2

2.4

Тема 9: Проведення атестації робочих місць за умовами праці

План:

1. Рекомендації про проведення атестації робочих місць за умовами праці.

2. Послідовність заповнення карти умов праці та визначення ступеня шкідливості та класу небезпеки сукупної дії виробничих факторів на працівників.

3. Призначення пільг та компенсацій за шкідливі умови праці.

2

Тестування

1-2

2.5

Тема 10: Вогнегасні речовини та засоби гасіння пожежі

План:

1. Класифікація вогнегасних речовин.

2. Дія вогнегасних речовин на джерело горіння.

3. Засоби тушіння пожеж.

4. Будова та технічна характеристика первинних технічних засобів гасіння пожежі.

2

Тестування

1-2

Разом:

24

Х

1020

Література

Вид

Назва

1

Основна

Конституція України.

2

Закон України “Про охорону праці”. Редакція. 2008 р.- ВВР N 1026 — V від 16.05.2007 — 32 с.

3

Кодекс Законів про працю в Україні. (Із змінами від 06.02.2003).

4

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. №1105.

5

Про внесення змін i доповнень до деяких рішень Кабінету Мiнiстрiв України з питань формування та використання коштів фондів охорони праці. Постанова Кабінету Мiнiстрiв України від 9 березня 1999 року № 335

6

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

7

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15.

8

Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету Міністрів України, №1112, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №1658 від 29.11.2006.

9

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.07, N 1356.

10

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 528 від 27.12.2001р.

11

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затверджені Постановою Міністерства праці України N 41 від 1 вересня 1992 р.

12

Жидецький В. Ц., Джигірей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. – Вид. 2-е, стереотипне. – Львів: Афіша, 2000. – 347с.

13

Купчик М. П., Гандзюк М. П. Основи охорони праці. — К.: Основа. 2000 рік.

14

Основи охорони праці. За редакцією К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. 21-е видання, доповнене та перероблене. Київ, «Основа», 2006, с.436.

1

Додаткова

Збірник “Законодавство України про охорону праці” у 4-х томах Видавництво «Основа», т.1 – 2003, т.2–т.4 – 1995 — 1997. — 1936 с.

2

Закон України «Про пожежну безпеку». – К.,1995

3

Типове положення про службу охорони праці. Наказ Комітету Держнаглядохоронпраці від 3 серпня 1993 р. № 73.

4

Будко Д. А., Лущенков В. Л., Лехман С. Д. Практикум з охорони праці.-К.: Урожай, 1995.-144с.

5

Геврик Є. О. Охорона праці: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Ніка-Центр: [Ельга], 2005. — 294 с

6

Зеркалов Д. В. Основи охорони праці: Навч. посіб.: У 3 ч. / Міжнар. АН екології та безпеки життєдіяльності. — [К.]: Інтелект, 1999. – 129 с.

7

Керб Л. П. Основи охорони праці. – К., 2005. – 215 с.

8

Посібник з питань експлуатації і застосування вогнегасників. /Присяжнюк Л. А., Білкун Д. Г., Баленко В. К. та ін. — К.: Основа, 1997. — 147 с.

9

Http://www. ketc. kiev. ua/ Київський експертно-технічний центр.

10

Www. ukrstat. gov. ua (держаний комітет статистики)

11

Www. dczs. gov. ua (Державна служба зайнятості)

12

Www. dnop. kiev. ua (Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду)

1

Методична

Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи охорони праці» для студентів на 2009-2010 навчальний рік. Суми, СНАУ.

2

Організація навчання з охорони праці. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять./ Суми, 2011 рік.

3

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять./ Суми, 2011 рік.

4

Дослідження мікроклімату виробничих приміщень. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять./ Суми, 2011 рік.

5

Дослідження забрудненості повітря виробничих приміщень. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять./ Суми, 2011 рік.

6

Дослідження освітленості виробничих приміщень. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять./ Суми, 2011 рік.

7

Дослідження виробничих шумів та вібрацій. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять./ Суми, 2011 рік.

8

Розробка карти умов праці. Методичні вказівки щодо проведення лабораторно-практичних занять./ Суми, 2011 рік.

9

Вогнегасні речовини та технічні засоби гасіння пожеж. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. /Суми, 2011 рік.

Критерії оцінки знань

1. 90-100 балів (“відмінно”) – (за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів):

— теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

— практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

— самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

— інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) – ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 71 -81 балів):

— теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

— практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

— самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

— інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів («задовільно») – (за ECTS – D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60 – 68 балів.)

— теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

— практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

— самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів 60 — 70 %.

— інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів («незадовільно») – (за ECTS — FX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 -34 балів («незадовільно») – (за ECTS — F — необхідна серйозна подальша робота).

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС