РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Науково-практичні… — №3

1. Аналіз факторів, що впливають на збитість морозива.

2. Вплив технологічних факторів на склад суміші; вид та кількість стабілізатора, природи жиру, масової частки цукру на показники готового продукту.

20/22

Захист робіт

1-2

2.3

Тема 3. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів виготовлення м’яких плавлених сирів.

1. вплив режимів термокислотної коагуляції, визначення фізико-хімічних показників.

2. Параметри отримання «Адигейського» сиру та їх дослідження.

3. Вивчення впливу технологічних факторів на якість плавленого сиру.

4. Тривалість визрівання, доза різних солей — плавників на якість плавленого сиру.

5. Вади сирів, що виникають при виробництві сирів з різної сировини.

20/22

Захист робіт

3-5

Разом за модуль

60/66

Х

5-10

3

Модуль 3: дослідження технологічних параметрів впливу на виробництво вершкового масла та молочних консервів.

3.1

1. Тема 1. Теоретичне обґрунтування технологічних параметрів і способів виробництва вершкового масла. Фактори, що впливають на ефективність виробництва вершкового масла.

1. Фізико-хімічні процеси при виробництві масла у масловиготовлювачах періодичної та безперервної дії.

2. Виробництво масла способом перетворення високо жирних вершків.

20/29

Захист робіт

3-4

3.2

Тема 2. Наукове обґрунтування технологічних параметрів виробництва молочних консервів.

1. Фактори, що впливають на ефективність виробництва сухих молочних консервів.

20/18

3-4

Разом за модуль

40/47

Х

6-8

2. Індивідуальні завдання

1

Модуль І: Технологічні параметри виробництва питних видів молока, вершків та кисломолочних продуктів.

Тема: Новітні технології первинної обробки, транспортування, зберігання та виробництва молока.

4

Реферат

1-2

2

Модуль 2: Обґрунтування технологічних параметрів виробництва кисломолочного сиру, сметани, морозива та аналіз факторів, що впливають на їх якість.

Тема: особливості технології виробництва сиру кисломолочного, сметани та виробів на їх основі.

6

1-2

Модуль 3.

Дослідження технологічних параметрів впливу на виробництво вершкового масла та молочних консервів.

Тема: особливості технології окремих видів

— вершкового масла та спредів;

— молочних консервів з новими наповнювачами та добавками.

6

1-2

Разом:

16

3-6

ВСЬОГО:

186/186

Х

18-30

6. Навчально-методична література

Вид

Назва

1

Основна

Твердохеб Г. В., Диланян З. Х., Чекулаева Л. В., Шиллер Г. Г. Технология молока и молочных продуктов. – М.: Агропромиздат, 1991. – 463 с.

2

Овчинников А. И., Гарбатова К. К. Биохимия молока и молочных продуктов. Под ред. Новотельнова Н. В. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 260 с.

1

Додаткова

Производство сливочного масла. Справочник. / Андрианов Ю. П., Вышемирский Ф. А., Качерауский Д. В. и другие. Под редакцией Ф. А. Вышемирского. – М.: Агропромиздат, 1988. – 303 с.

2

Технология сыра. Справочник. / Г. А. Белова, И. П. Бузов, К. Д. Будкус и др. Под общ. ред. Г. Г. Шиллера. – М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1984. – 312 с.

3

Микробиологические основы молочного производства. Справочник. / Л. А. Банникова, Н. С. Королева, В. Ф. Семенихина. Под ред. Я. И. Костина. – М.: Агропромиздат. 1987. – 400 с.

4

Чекулаева Л. В., Чекалаев Л. М. Сгущенные молочные консервы. – М.: Лег. и пищ. про-сть. 1982. – 264 с.

5

Харитонов В. Д. Двухстадийная сушка молочных продуктов. – М.: Агропромиздат. 1986. – 215 с.

6

Храмцов А. Г. Молочная сыворотка. – М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с.

7. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

86 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

80 – 85

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

71 – 79

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

66 – 70

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

30 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

<30

1. 86-100 балів (“відмінно”) – (за ECTS — А — майже без помилок – 95 – 100 балів; допускається незначна кількість помилок — 86 – 94 бали):

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

2. 71-85 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 80 – 85 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 71 -79 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС