РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна Інформаційні… — №2

до занять

44

5-10

1

Модуль І: Основи застосування інформаційних технологій в галузі

44

Якість виконаної роботи

5-10

1.1

Тема 1. Основи застосування інформаційних технологій

План.

1. Структура HTML – сторінки. 2. Теги. 3. Скрипти. 4. Зміст сторінки.

1.2

Тема 1. Форматування текстової інформації

План.

1. Заголовки. 2. Поділ на рядки і абзаци. 3. Форматування тексту.

1.3

Тема 1. Управління властивостями Інтернет сторінок

План.

1. Загальні властивості елементів. 2. Допустимі значення властивостей

1.4

Тема 1. Проектування інформаційних таблиць

План.

1. Визначення рядка таблиці. 2. Визначення комірки таблиці. 3. Визначення рядка заголовка.

1.5

Тема 1. Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних

План.

1. Фрейми. 2. Альтернативне відображення сторінки.

1.6

Тема 1. Проектування гіпертекстових матеріалів

План.

1. Посилання. 2. Дані.

1.7

Тема 1. Створення мультимедійних ілюстрацій

План.

1. Елементи мультимедіа. 2. Звук. 3. Зображення.

1.8

Тема 2. Практика проектування Інтернет сторінок з технічним описом машин, апаратів і технологій при виробництві молочних продуктів

План.

1. Створення титульної сторінки. 2. Створення змісту. 3. Створення багатофреймового документа.

2. Індивідуальні завдання

48

5-10

1.1

Інформаційні технології при розробці технології молока і молочних продуктів

48

Письмовий реферат

5-10

Разом:

92

Х

10-20

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

Вид

Назва

1

Основна

Волокитина З. В. Технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / З. В. Волокитина, Г. Н. Крусь, А. Г. Храмцов – М.:Колос, 2007. – 455с.

2

Алексєєв О. М. Проектування для world wide web: Навчальний посібник / О. М. Алексєєв – Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2003. – 100 с.

3

Рудик Ф. Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатывающих предприятий / Ф. Я. Рудик – М.: КолосЮ 2008. -352 с.

4

Додаткова

Твердохлеб В. Г. Технология молока и молочных продуктов / В. Г. Твердохлеб, З. Х. Диланян, Л. В. Чекулаева, Г. Г. Шилер – М.:Агропромиздат, 1991. – 463 с.

5

Соколова З. С. Сборник задач по курсу «Технология молока и молочных продуктов». — М.: Пищ. промышленность, 1976. — 196 с.

6

Методические указания к выполнению курсового и дипломного проектирования. К.:КГИИПП, 1987.-51 с.

7

Калинина Л. В. Общая технология молока и молочных продуктов: Учебник для вузов / Л. В. Калинина, А. М. Шалыгина – М. Колос, 2004. -198с.

8

Методична

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Основи застосування інформаційних технологій»

9

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Форматування текстової інформації»

10

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Управління властивостями Інтернет сторінок»

11

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування інформаційних таблиць»

12

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Використання багато фреймових сторінок для розміщення технологічних даних»

13

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Проектування гіпертекстових матеріалів»

14

Методичні вказівки щодо виконання практичного заняття «Створення мультімедійних ілюстрацій»

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 68

Незадовільно

FX

Незадовільно – потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35 – 59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, необхідне повторне вивчення дисципліни

1-34

1. 90-100 балів (“відмінно”)(за ECTS — А — майже без помилок – 90 – 100 балів:

Теоретична частина – студент систематично дає повні, конкретні, логічні відповіді як усні так і письмові. Використовує додаткову, самостійно вибрану інформацію з даної теми, не обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 100-відсоткова присутність на ЛПЗ (крім підтверджених поважних причин) та повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та високий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань, складання індивідуального алгоритму прийняття рішення завдань та ситуацій. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), використовуючи джерела інформації поза НМК. Позитивне виконання тестів на 86-100 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, творчий напрям роботи, креативне мислення, уміння висловити власну думку і знання, уміння переосмислювати масиви інформації, здатність до оптимальної поведінки в різних ситуаціях тощо.

2. 75-89 балів (“добре”) ( за ECTS — В — вище середнього рівня з кількома помилками – 82 – 89 балів; С — в загальному правильна робота з певною кількістю помилок – 75 -81 балів):

Теоретична частина – студент дає повні, конкретні відповіді як усні так і письмові. Може використовувати додаткову інформацію з даної теми, а також не обмежуватися матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100% присутність та відпрацювання пропущених ЛПЗ. Повне якісне виконання всіх завдань відповідно до методичних вказівок. Набуття та добрий прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань. Можливе самостійне проведення підготовчого етапу до роботи над завданнями, пошук матеріалу для виконання аналітичних та ситуаційних завдань. Захист ЛПЗ обов’язковий.

Самостійна робота — своєчасне, повне і якісне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи), можливе використання додаткових джерел інформації. Позитивне виконання тестів на 71 — 85 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна, повна і якісна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо. Можливий прояв власної ініціативи у підготовці та виконанні індивідуальних завдань.

Інші критерії оцінки знань — відповідальність, рівень інтелекту, можливий прояв творчого напряму роботи, уміння висловити власну думку і знання тощо.

3. 60-74 балів (“задовільно”) – (за ECTS – D — непогано, але із значною кількістю недоліків – 69-74 балів; E — виконання задовольняє мінімальні критерії – 60-69 балів)

Теоретична частина – студент дає достатні відповіді як усні так і письмові. Обмежується матеріалом конспекту чи навчально-методичного комплексу.

Практична частина – 80-100-відсоткове відпрацювання пропущених ЛПЗ відповідно до методичних вказівок. Набуття та достатній прояв професійних навичок у виконанні лабораторно-практичних завдань Захист ЛПЗ не обов’язковий.

Самостійна робота – своєчасне виконання завдань, викладених у навчально-методичному комплексі (контрольні роботи). Позитивне виконання тестів на 60 — 70 %.

Індивідуальні завдання — своєчасна підготовка та виконання описових завдань (робіт), розрахунково-графічних робіт, рефератів, наочних посібників тощо.

Інші критерії оцінки знань — прояв бажання отримати знання з дисципліни.

35 – 59 балів (‘незадовільно”)(за ECTS — FX — потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку ).

1 -34 балів (“незадовільно”) – (за ECTS — F — необхідна серйозна подальша робота ).

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Інформаційні технологіі в галузі
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС