РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна «Діловодство» Галузь… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна «Діловодство»

Галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки6.051701 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Кількість кредитів ЄСТS 3

Кількість модулів 2

Кафедра правового забезпечення АПК

Факультет харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4

8

14

16

78

108

8

1. Мета та завдання дисципліни

Діловодство-це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності. Особливості сучасного діловодства полягають, насамперед, у переведенні його на державну мову, широкому застосуванні комп’ютерних систем, необхідності дотримання вимог чинних державних стандартів у цій галузі, впровадження раціональних прийомів роботи. Дотримання стандартів із діловодства в практичній роботі органів управління та документування, опанування прийомів раціональної роботи з документами дає змогу скоротити час на їх складання, опрацювання і пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням.

Завдання:

· реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців;

· сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до опанування наукових знань та їх мобільного застосування на практиці;

· дати студентам систему знань, які допоможуть формуванню правничого світогляду і правосвідомості особистості, виробленню правового мислення та здатності швидко орієнтуватися у правовому полі державі.

2. Результати навчання

Студенти повинні знати :

· специфіку предмета та основний понятійний апарат дисципліни;

· суть та зміст справочинства, а також нормативну базу, яка його забезпечує;

Студенти повинні уміти:

· аналізувати зміст нормативних актів України, на яких базується справочинство та роз’яснювати їх зміст іншим;

· логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово) викладати матеріал із застосуванням знань різних джерел;

· аналізувати інформацію за допомогою різних наукових методів;

· навчитися застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль 1. Справочинство як галузь ведення документів

3

6

6

34

46

10-15

1

Діловодство як галузь ведення документів

Становлення документування та діловодства.

2

2

12

12

2

Створення документів. Надання документам юридичної сили.

2

2

12

12

3

Організація роботи з документами.

2

2

10

12

Модуль 2. Систематизація документів

4

8

10

44

62

10-15

1

Систематизація документів та їх зберігання.

2

2

10

12

2

Розпорядчі та організаційні документи

2

2

10

12

3

Характеристика й особливості оформлення документів по особовому складу.

2

4

14

12

4

Особисті офіційні документи.

2

2

10

12

Разом за модулі:

20-30

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію:

7-15

Разом з дисципліни:

9

14

16

78

108

65

4. Зміст дисципліни

4.1 Лекції

№№

Реферати :

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Діловодство
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС