РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №2

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

8/4

Письмовий контроль

3-10

2.1

Тема 1. Засоби спряження мікро – ЕОМ з об’єктами регулювання та контролю.

План:

1. Система вводу та обробки даних, 4 структури системи СОД.

2/1

2. Системи перетворення цифрових сигналів в аналогові.

3. Інтерфейси, лінії, під магістралі, магістралі, основні характеристики.

2/1

2.2

Тема 2. Основні напрямки розвитку МПСУТП.

План:

1.Поділ АСУТП за призначенням.

2. Автоматизовані системи управління, етапи розвитку.

3. Централізовані та децентралізовані системи, основні вимоги.

2/1

2.3

Тема 3. Використання мікропроцесорних контролерів у молочній та м’ясній промисловості.

План:

1. Перспективи використання МПК в харчових галузях.

2. Приклади складання схем з використанням МПК.

3. Основні позначення на схемах автоматизації.

2/1

Разом:

14/8

14-20

4.2. Практичні заняття

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

12/4

Захист робіт

12-15

1.1

Тема 1. Вивчення мікропроцесорного контролера Р-130.

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/-

1.2

Тема 2. Логічний мікропроцесорний контролер – Ломіконт Л-112.

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/4

1.3

Тема 3. Контролер «Автоматика ТК-20РС»

План:

1. Призначення та галузь застосування.

2. Функціональна побудова.

3. Основні технічні характеристики.

4/-

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

4/4

Захист робіт

4-15

2.1

Тема 1. Складання схем автоматизації з застосуванням мікропроцесорних контролерів.

План:

1. Основні види позначень на схемах автоматизації (ФСА).

2. Призначення мікропроцесорного обладнання на ФСА.

3. Основні вимоги до виконання ФСА.

4/4

Разом:

16/8

16-30

4.3 Самостійна робота

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

8 семестр

Самостійна підготовка

до занять

1

Модуль 1. Загальні відомості про МСУ.

40/50

Письмовий контроль або тестування

5-10

1.1

Тема 1. Мікропроцесорні системи як засіб управління виробництвом.

План:

1. Вплив на якість продукції.

2. МПСУТП як засіб оперативного управління.

3. Вплив на продуктивність праці.

10/15

1.2

Тема 2. Сучасні мікропроцесорні контролери.

План:

1. Способи використання.

2. Засоби місцевого керування.

3. Типи та види сучасних контролерів.

10/15

1.3

Тема 3. Принципи побудови сучасних мікропроцесорних систем контролю.

План:

1. Централізовані та децентралізовані системи.

2. Роль контролерів.

3. Роль керуючих ЕОМ.

20/20

2

Модуль 2. МСУ галузей м’ясної та молочної промисловостей.

38/42

Письмовий контроль або тестування

5-10

2.1

Тема 1. Структури систем СОД.

План:

1. Внутрішні та зовнішні системи управління.

2. Чотири функціональні схеми СОД.

3. Значення інтерфейсів.

12/14

2.2

Тема 2. Системи АСУТП і їх значення у виробництві.

План:

1. Функціональні структури АСУТП з мікро ЕОМ.

2. Види забезпечення АСУТП.

3. Задачі та критерії управління АСУТП.

12/14

2.3

Тема 3. Складання схем автоматизації з використанням мікропроцесорних контролерів.

План:

1. Основні позначення приладів автоматизації на схемах автоматизації.

2. Основні вимоги до графічних креслень.

3. Позначення мікропроцесорних елементів на схемах автоматизації.

14/14

Разом:

78/92

10-15

5. Навчально – методична література

Вид

Назва

1.

Основна

Автоматизация производственных процессов и АСУТП в пищевой промышленности /Под ред. Л.А. Широкова.-М.,1986.-311с.

2.

Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для химических производств: Учебник.-М.,1983.-424с.

3.

Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств: Учеб. пособие.-М.,1982.-295с.

4.

Ладанюк А. П., Трегуб та ін. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості.- Київ:”Аграрна освіта”, 2001. – 222 с.

5.

Стефани Е. П.Основы построения АСУТП:Учеб. пособие.-М.,1982.-352с.

6.

Додаткова

Автоматизация технологических процессов пищевых производств /Под ред. Е. Б.Карпина.-М.,1977.-426с.

7.

Автоматизированные системы управления предприятиями молочной промышленности /Ю. П.Маркин, Б. В.Семенов, Н. П.Лакшин и др.-М.,1977.-271с.

8.

Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы: Справ. пособие/Под ред. Б.Д. Кошарского.-Л.,1976.-485с.

9.

Брусиловский Л. П.,Вайнберг А. Я., Черняков Ф. С.Автоматизированные системы управления технологическими процессами предприятий молочной промышленности.-М.,1986.-232с.

10.

Брусиловский Л. П., Вайнберг А. Я. Автоматизация технологических процессов производства молочных консервов.-М.,1985.-280с.

11.

Брусиловский Л. П., Вайнберг А. Я. Автоматизация технологических процессов в молочной промышленности.-М.,1978.-344с.

12.

Брусиловский Л. П., Банникова Л. А., Вайнберг А. Я. Управление процессами культивирования микроорганизмов заквасок и молочных продуктов.-М.,1982.-127с.

13.

Вайнберг А. Я. Приборы технологического контроля в молочной промышленности.-М.,1971.-344с.

14.

Воробьева А. И. Основы автоматизации технологических процессов в мясной и молочной промышленности: Учебник для техникумов.-М.,1983.-328с.

15.

Граф В. А., Рогов Н. А., Стегаличев Ю. Г., Фрезоргер А. Л. Автоматизированные системы управления технологическими процессами в мясной и молочной промышленности. — М.,1985.-280с.

16.

Золотин Ю. П. Стерилизованое молоко. М.,1979.-158с.

17.

Клюев А. С., Глазов Б. В., Мингин М. Б., Клюев Ф. А. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля.-М.,1983.-376с.

18

Методична

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Логічний мікропроцесорний контролер-ломіконт” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока» денної і заочної форми навчання / Суми, 2008- 20 с.

19

Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами: методичні вказівки до виконання практичних занять на тему „Мікропроцесорний контролер Р-130” для студентів 4 курсу спеціальностей 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», „Технологія зберігання, консервування та переробки молока», та за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форми навчання / Суми, 2009- 12 с., табл. 2.

6. Критерії оцінки знань студентів

Оцінка національна

Оцінка

ECTS

Визначення

ECTS

Кількість балів з дисципліни

Відмінно

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 — 100

Добре

B

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

82 – 89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок

75 – 81

Задовільно

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

69 – 74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Реферати :

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС