РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №2

План.

1. Поняття, функції і значення науки

2. Структура науки як системи знань

3. Класифікація наук

4. Організація науки і наукових досліджень в Україні

5. Склад та підготовка наукових кадрів

2/2

1.2

Тема 2. Діалектика творчості та її особливості. Накопичення і опрацювання науково-технічної інформації

План.

1. Поняття, мета, особливості науково-дослідної роботи

2. Класифікація об’єктів наукового дослідження

3. Класифікація наукових досліджень

4. Принципи організації наукової праці

5. Види та форми науково-дослідної роботи студентів

6. Організація роботи студентського наукового гуртка

7. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи студентів

2/2

1.3

Тема 3. Методи пошуку нових технічних рішень. Принципи подолання технічних протиріч

План.

1. Методи пошуку нових рішень. Алгоритм розв’язання винахідницьких задач.

2. Процес наукового дослідження та його характеристика

3. Наукова проблема та обгрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях

4. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження

5. Бібліотека — інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація бібліографії

6. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу

2/2

2

Модуль 2. Обробка результатів наукових досліджень

Письмовий контроль

7-12

2.1

Тема 1. Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях. Класифікація методів та інформаційних технологій, використовуваних у науково дослідній роботі.

План.

1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і функції інформації

2. Вибір об’єкта обстеження та визначення системи показників, що підлягають збору в процесі спостереження

3. Організація збору і документальне оформлення інформації

4. Порядок обробки інформації в дослідженнях. АСУ обробки інформації на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях

2/0

2.2

Тема 2. Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів

План.

1. Аналіз теоретико-експериментальних досліджень і формулювання висновків та пропозицій

2. Впровадження наукових досліджень

3. Ефективність наукових досліджень

4. Загальні вимоги до оформлення НДР

5. Правила оформлення НДР

2/2

2.3

Тема 3. Вибір оптимального технологічного рішення та його техніко-економічне обґрунтування. Оформлення результатів НДР

План.

1. Заключна обробка даних досліджень

2. Методика оформлення документації по НДР

2.1. Загальні вимоги до композиції наукового тексту

2.2. Принципи рубрикації наукового тексту (основної частини)

2.3. Загальні вимоги до стилістики

3. Підготовка доповіді, статті й виступу на науковій конференції

3.1. Доповідь

3.2. Стаття

3.3. Виступ

2/2

2.4

Тема 4. Основні поняття та визначення в галузі патентознавства. Міжнародна класифікація винаходів. Особливості патентних досліджень. Патентне законодавство України

План.

1. Система промислової власності.

2. Винаходи та корисні моделі, їх правова охорона.

3. Порядок подання та розгляду заявок на винаходи та корисні моделі.

4. Промислові зразки, їх правова охорона.

5. Суб’єкти патентних прав.

6. Знаки для товарів та послуг, їх правова охорона.

7. Патентна інформація і документація. Патентні дослідження

2/2

Разом:

14/12

Х

14-24

4.2. Практичні заняття

№№

П/п

Назва та зміст модулів

Та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

1

Модуль 1. Методологія розв’язання технічних задач

Захист робіт

8-13

1.1

Тема 1. Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи.

План.

1. Поняття, зміст, функції та предмет науки як системи знань.

2. Сутність, завдання та класифікація наукових досліджень.

3. Особливості творчої та дослідницької діяльності.

4. Організація наукової діяльності в Україні.

2/2

5. Завдання наукових досліджень у підготовці фахівців.

6. Види і форми науково-дослідницької діяльності студентів.

7. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

8. Ефективність наукових досліджень та методи визначення економічної ефективності результатів дослідження

2/0

1.2

Тема 2. Методи пошуку нових технічних рішень

План.

1. Поняття методології та методу досліджень, функції і види методології наукових досліджень.

2. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація.

3. Гіпотези, докази та спростування у наукових дослідженнях.

4. Категоріальний апарат наукового дослідження.

2/2

5. Процес наукового дослідження та стадії його проведення.

6. Організаційно-методична підготовка дослідження.

7. Методи наукового дослідження.

8. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2/0

1.3

Тема 3. Розв’язання ситуаційних задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях

План.

1. Поняття наукової проблеми.

2. Елементи вибору проблеми дослідження.

3. Критерії вибору та обґрунтування теми наукового дослідження.

4. Конкретизація проблеми наукового дослідження.

5. Вимоги до робочої гіпотези.

2/2

6. Поняття інформації. Інформаційна база наукового дослідження.

7. Наукова інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі.

8. Методи пошуку та збору наукової інформації, її аналіз та інтерпретація.

9. Визначення системи показників, які підлягають розрахунку та оцінці.

2/0

2

Модуль 2. Обробка результатів наукових досліджень.

Захист робіт

8-13

2.1

Тема 1. Узагальнення, обґрунтування висновків і пропозицій та оформлення результатів дослідження

План.

1. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст.

2. Класифікація та структура наукових документів.

3. Обробка та оформлення таблиць, рисунків, креслень.

4. Бібліографічний опис інформаційних джерел, які використовуються в науковій роботі.

5. Підготовка та затвердження наукової праці.

2/2

2.2

Тема 2. Порядок написання, оформлення та захист результатів наукових досліджень студентів: курсових, дипломних і магістерських робіт

План.

1. Загальна характеристика курсової (дипломної) роботи на прикладі технологічних спеціальностей.

2. Етапи наукових дослідження, оформлення та захист дипломної роботи.

3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

2/2

2.3

Тема 3. Форми впровадження результатів наукового дослідження в практику

План.

1. Поняття, функції та основні види наукових публікацій.

2. Характеристика основних видів наукової продукції.

3. Наукова монографія, наукова стаття, тези.

4. Методика підготовки та оформлення публікацій.

5. Форми звітності при науковому дослідженні та апробації результатів дослідження.

2/2

2.4

Тема 4. Проведення експерименту

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС