РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА Дисципліна… — №1

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Дисципліна

«Основи наукових досліджень та технічної творчості»

Галузь знань

0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»

Напрям підготовки

6.0517 01 «Харчові технології та інженерія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Кількість кредитів відповідно до ECTS 6

Кількість модулів

2

Кафедра

Інженерних технологій харчових виробництв

Факультет

Харчових технологій

Розподіл навчального навантаження

Форма навчання

Курс

Семестр

Форми навчального процесу

Всього годин

Форми контролю

( семестр )

Види навчальних занять

Самостійна робота

Навчальна практика

Лекції

Лабораторно-практичні

Заняття

Семінари

індивідуальні завдання

Курсова

Робота (проект)

Залік

Екзамен

Денна

4,

4пт

8

14

30

172

216

8

Заочна

4

7

12

12

192

216

7

1. Мета та завдання дисципліни

Дати основи організації та проведення наукових досліджень з використанням математичного моделювання, ознайомити студентів з винахідницькою та раціоналізаторською діяльністю в країні і за кордоном.

2. Результати навчання:

Студенти повинні знати :

Модуль 1:

— закономірності розвитку технічних систем і творчого мислення;

— методи і основні стадії наукових досліджень;

— принципи подолання технічних протиріч і методи пошуку нових технічних рішень.

Модуль 2:

— основи патентознавства;

— основи математичних методів та інформаційних технологій при розробці нових технологічних процесів і виробництв

Студенти повинні уміти:

Модуль 1:

— обробляти науково-технічну і патентну інформацію;

— застосовувати на практиці сучасні прийоми та методи науково-технічної творчості;

— вести пошук нових технічних рішень.

Модуль 2:

— використовувати математичні методи у наукових дослідженнях для інтенсифікації існуючих і розроблення нових технологічних процесів і виробництв;

— написати наукову статтю, тези доповідей конференції;

— проводити експеримент і оформляти його результати, зокрема у вигляді звіту або наукової статті;

— складати заявку на одержання патенту.

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Назва модулів,

Розділів, тем

Кількість тем

Розподіл часу за видами

навчальної діяльності

Всього годин

Навчальна практика

Сума балів для встигаючого студента денної форми навчання

Лекції

Лабораторно-практичні заняття

Семінарські

Заняття

Самостійна робота

Дф/зф

Дф/зф

Дф

/зф

Дф/

Зф

Дф

/зф

Дф

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Модуль 1.

Методологія розв’язання технічних задач

3

6/6

12/6

62/

64

80/76

15-25

Тема 1. Вступ. Наука та її роль у суспільстві.

2/2

4/2

6/4

Тема 2. Діалектика творчості та її особливості. Накопичення і опрацювання науково-технічної інформації

2/2

4/2

62/

64

68/68

Тема 3. Методи пошуку нових технічних рішень. Принципи подолання технічних протиріч

2/2

4/2

6/4

2.

Модуль 2.

Обробка результатів наукових досліджень

4

8/6

18/6

110/128

136/

140

15-25

Тема 1. Аналіз задач і синтез технічних рішень у наукових дослідженнях. Класифікація методів та інформаційних технологій, використовуваних у науково дослідній роботі

2/0

4/2

6/2

Тема 2. Статистично-імовірностні методи планування експерименту та аналізу одержаних результатів

2/2

4/2

60/

64

66/68

Тема 3. Вибір оптимального технологічного рішення та його техніко-економічне обґрунтування. Оформлення результатів НДР

2/2

4/2

50/

64

56/68

Тема 4. Основні поняття та визначення в галузі патентознавства. Міжнародна класифікація винаходів. Особливості патентних досліджень. Патентне законодавство України

2/2

6/0

8/2

Разом за модулі:

30-50

За самостійну роботу:

10-20

За проміжну атестацію

7-10

За підсумкову атестацію:

7-10

Підсумковий контроль

6-10

Разом з дисципліни:

7

14/12

30/12

172/192

216/

216

60-100

4. Зміст навчальної дисципліни

4.1. Лекції

П/п

Назва та зміст модулів

та їх елементів

Кількість

Годин

Дф/зф

Вид поточного контролю

Дф

Сума балів

Дф

1

2

3

4

5

1

Модуль 1. Методологія розв’язання технічних задач

Письмовий контроль

7-12

1.1

Тема 1. Вступ. Наука та її роль у суспільстві.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС