Правила вибору варіантів та правила виконання

  Вивчення курсу історії української культури дає можливість студентам засвоїти основні етапи розвитку, історичні форми, галузі, матеріальної та духовної культури України, забезпечить орієнтацію студентів в культурному просторі, сприятиме формуванню національної свідомості та широкого світогляду.

  Для студентів заочної форми навчання передбачено написання та захист контрольної роботи на одну із заданих тем. Запропонована тика контрольних робіт охоплює важливі проблеми усіх тем програми і дозволяє відобразити характерні особливості розвитку вітчизняної культури різних історичних епох. Виконання контрольної роботи дає можливість студенту набути навичок самостійного опрацювання наукової та навчальної літератури, аналізу та узагальнення теоретичного і фактичного матеріалу.

Працюючи над контрольною роботою, необхідно дотримуватись таких вимог:

— загальний обсяг роботи становить 20 — 24 сторінки шкільного зошита;

— писати слід чітким, розбірливим почерком через рядок ;

— сторінки зошита слід пронумерувати на полях ;

— на обкладинці необхідно вказати прізвище, ініціали студента, факультет, курс, відділення, шифр залікової книжки;

— на першій сторінці слід зазначити номер теми (він відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента), її назву та план роботи;

— розкриваючи питання плану, необхідно дотримуватись такої схеми:

А) питання плану ;

Б) його основний зміст;

В) стислі висновки щодо питання;

Г) узагальнюючі висновки по темі контрольної роботи;

Завершуючи викладення матеріалу, слід скласти список використаної літератури, вказати дату написання роботи і поставити особистий підпис.

Слова “”, “план”, “література” слід розміщувати посередині сторінки. Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди. Студент повинен вільно володіти матеріалом даної теми, вміти відповісти на питання за змістом контрольної роботи. За результатом захисту контрольної роботи виставляється залік. Студенти, які не захистили контрольну роботу, до іспиту не допускаються.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

  Реферат – це короткий усний або письмовий виклад наукової праці, результатів наукового дослідження, змісту книжки тощо.

  В університеті підготовкою реферату вважають написання певного тексту, пов’язаного як із самостійною роботою студентів, так і з аналізом додаткової літератури, а також виступ на основі цього тексту на семінарі, конференції, на засіданні наукового гуртка.

Реферат складається з трьох частин: вступ, основна частина, висновок.

У вступі розкривається актуальність теми, її зв’язки з важливими проблемами сучасної практики, історія питання. Може бути поданий короткий огляд використаної в рефераті літератури.

В основній частині — стислий, послідовний переказ досліджуваного питання.

У висновку формулюється головне щодо всього сказаного, вказуються питання, які вдалося висвітлити достатньо, та  ті, які потребують подальшого вивчення.

Текст пишеться тільки з однієї сторони аркуша, з дотриманням полів: ліве — 35 мм, праве -8-10 мм, верхнє і нижнє — 20 мм. Обсяг реферату 10-12 друкованих сторінок.

Реферат має бути охайно написаний або надрукований.

Tagged with: , , , ,
Posted in Історія української культури
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС