Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

  8 (6год)

  Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

   1.  Мета роботи.

   2. Типові завдання: Задача. Для  заданої  консольної  балки  (рис. 1.)  побудувати  епюри поперечних сил і згинаючих моментів.

  Рішення.

1. Для побудови епюр ділимо балку на ділянки по характерних точках О, В, С, Д (рис. 1а). Побудову епюр починаємо з вільного кінця балки, що дозволяє не визначати опорні реакції.

2. Визначаємо величини поперечних сил у характерних перерізах. На вільному кінці балки (в точці О) прикладена зосереджена сила F. Поперечна сила в цій точці зліва дорівнює

Q0лів=-F = -20kH.

Це значення зберігається по всій довжині ділянки ОВ. Поперечна сила в точці В

Qв =-F = -20kH.

Наявність зосередженої пари сил у точці В на епюрі Qy не відображається. На ділянці ВС діє розподілене навантаження і поперечна сила змінюється за лінійним законом. Для побудови цієї частини епюри треба знати два значення Qy. Одне з них відоме Qb = 20 кН. Визначаємо Qy в перерізі С як суму сил, прикладених до балки справа від цього перерізу

Qc  =-F+ q х CB = -20 + 5х 6 = 10 кН.

У перерізі D  Qy рівна

Qd = — F +qхCB= -20 + 5х6 = 10кН.

За  одержаними  результатами  будуємо  епюру  поперечних  сил (рис.1. б).

3. Будуємо епюру згинаючих моментів.

На вільному кінці балки Мхо = 0, оскільки зосередженої пари сил у перерізі О немає. На ділянці ОB згинаючий момент Мх змінюється за лінійним законом (Qyl = const). Визначаємо момент у перерізі, нескін­ченно близькому (з права) до точки В

МхВ nр =FхОB = 20х2 = 40кН.

У перерізі В на епюрі Мх стрибок вниз відповідає моменту прикладеної в цьому перерізі пари

МхВ лів=FхOB-М= 20 х 2 — 10 = 30 кНм.

На ділянці ВС момент змінюється за квадратичним законом. Епюра обернена випуклістю вверх, тобто назустріч навантаженню. Отже, у перерізі С згинаючий момент дорівнює алгебраїчній сумі моментів від розподіленого навантаження q, моменту М пари сил та зосередженої сили F

На ділянці CD  Mx змінюється за лінійним законом. У перерізі D маємо:

   MxD =FхOD — M-qхCB (0.5CB+DC) =20х10 -10-5х6 (3+2)=40 кНм

Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

Рис. 1.

На ділянці ВС епюра Qy проходить через нуль (точка К), отже, епюра Мх (парабола) має екстремальне значення — Мх мах.

Визначаємо абсцису z перерізу К, в якому Qy = 0, використавши подібність трикутників DСС1К та DКВВ1.

Отже, згинаючий моменту перерізі К буде

Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

Побудова епюр поперечних сил та згинаючих моментів.

Епюру згинаючих моментів зображено на рис.1в. Виходячи з епюри Мх найбільше значення згинаючого моменту — в точці К.

Мх мах= 70 кНм.

3.Питання для самоконтролю.

1. Що таке чистий та поперечний вигини?

  2.  Які напруження виникають при деформації вигину балок?

3.  Що таке момент вигину та поперечна сила?

4.  Як визначаються знаки моментів вигину та поперечних сил?

5.  Що таке епюра моментів вигину та поперечних сил?

6.  Як будуються епюри моментів вигину та поперечних сил?

7.  Що називається статичним моментом плоского перерізу?

8.  Як визначити координати центра ваги за допомогою статичних моментів
Плоского перерізу?

9.  Що називається осьовим, полярним та відцентровим моментом інерції
Плоского перерізу?

10.  Що називається центральним осьовим моментом інерції плоского
перерізу?

11. Як обчислити осьовий момент інерції плоского перерізу відносно

Паралельної вісі?

12. Чому дорівнює осьовий момент інерції прямокутника, квадрата та круга,

Та полярний момент інерції круга?

13. Як визначити осьові моменти опору плоского перерізу?

  14.  Що називається крученням?

15.  Розкажіть про такі поняття: крутячий та обертовий моменти, вал.

16.  Як будуються епюри крутячого моменту?

17.  Які розрахункові формули при вигині та кручені?

18.  Як визначається діаметр валу, якщо на нього діють моменти вигину та

 крутячі моменти?  

Tagged with: , , ,
Posted in Прикладна механіка 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС