Первинна обробка даних — №7

Прямі багаторазові виміри

За результатами експерименту обчислити середнє значення вимірюваної величини. Використовувати (3.2). Знайти стандартне відхилення результатів окремих вимірів від середнього. Використовувати (3.4). Відкинути виміри, у яких відхилення результатів від середнього значення перевищує потроєне стандартне відхилення. Повторити обчислення за пунктами 1 і 2 для результатів, що залишилися. Оцінити середнє квадратичне відхилення остаточного результату. Використовувати (4.2). Визначити коефіцієнт Стьюдента для довірчої імовірності a=0,68 і обчислити границі довірчого інтервалу. Використовувати (4.6). Для обчислення повної похибки остаточного результату врахувати похибку приладу. Використовувати (4.7). Записати остаточний результат у стандартній формі, попередньо провівши його заокруглення.

Непрямі виміри

Розрахувати і записати в стандартній формі остаточні результати прямих вимірів величин, необхідних для визначення шуканої величини. Користуватися довірчою імовірністю a = 0,68. На підставі даних, отриманих у пункті 1, і вихідних даних знайти середнє значення шуканої величини. Використовувати (5.2). Вивести формулу для розрахунку похибки результату непрямого виміру й обчислити значення похибки. Використовувати (5.4) чи табл.5.1. Привести остаточний результат непрямого виміру до стандартної форми запису.

7. Обробка експериментальних даних на комп’ютері

Комп’ютер увійшов у сферу обробки даних як могутній інструмент для проведення прямих розрахунків, відображення інформації і її статистичної інтерпретації. Нема рації говорити про конкретні типи комп’ютерів, різноманіття яких перевищує всі мислимі межі. У цьому розділі дані лише загальні рекомендації, що можуть виявитися корисними при роботі з комп’ютером.

Можливі два варіанти комп’ютерної обробки даних. Перший полягає в прямому програмуванні необхідних розрахунків з наступною роздруківкою результатів. Для цього, природно, спочатку складають необхідний алгоритм, тобто послідовність обчислювальних дій з чисельними результатами експерименту, що записують мовою програмування, що мається в пакеті програм комп’ютера. Другий варіант полягає у застосуванні вже існуючих прикладних програм, що можуть бути орієнтовані як на обробку даних конкретного експерименту, так і на обробку довільних експериментальних даних. В останньому випадку необхідно попередньо вивчити правила роботи з програмами, але цей відносний недолік покривається універсальністю їхнього застосування.

Після закінчення обробки даних комп’ютер тим чи іншим чисельним способом виводить остаточні результати. Здавалося б, обробка даних довершена. У дійсності, єдиним документом, що підтверджує виконання роботи в дослідницькій лабораторії, є протокол-звіт, обов’язковий для студентів усіх спеціальностей, що проходять лабораторний практикум по фізиці. У нього заносять як проміжні, так і остаточні результати обробки. Можна це зробити від руки, а можна, витративши додатковий час, організувати роздруківку результатів відповідно до вимог до протоколу-звіту.

Особливі питання, як правило, викликає використання прикладних програм, наприклад, Origin, Slide, Microsoft Excel, MS-Works, Frame Work і подібних, що дозволяють провести роздруківку таблиць і графіків. У кожній програмі може бути своя специфіка виводу результатів. Перше правило, яких необхідно дотримувати, полягає в тому, що аркуші папера, використовувані для роздруківок, не повинні перевищувати розміри самого протоколу-звіту. Доцільність правила очевидна, тому що всі роздруківки вкладають у протокол-звіт. Друге правило складається в обов’язковості дотримання вимог до оформлення таблиць і графіків. Зокрема, їм дають назви і нумерують.

Щоб графік не став малюнком, з якого неможливо витягти кількісну інформацію, обов’язковим є використання достатньо частої масштабної сітки, що заміняє сітку міліметрового паперу. Координатні осі графіка повинні містити масштабні риски, і відповідну їм оцифровку, позначення величин, що відкладаються, з одиницями їхнього виміру і масштабних множників.

Одним з достоїнств зазначених вище прикладних програм є наявність спеціальних процедур згладжування експериментальних даних, що заміняють креслення плавних кривих від руки. Якщо програма не дозволяє одночасно відображати на графіку згладжену криву й експериментальні точки, то точки наносять на роздруківку графіка вручну. Головне: застосування комп’ютера не повинно погіршувати якість графіків і впливати на можливість наступної роботи з ними.

Література

Зайдель А. Н. Элементарные оценки ошибок измерений.– Л.: «Наука», 1967. Кассандрова О. Н., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений.– М.: «Наука», 1970. Измерительные приборы физической лаборатории /сост. Козлов М. М., Целищева Н. С. .– Л.: ЛПИ, 1984. Гришин В. К. Статистические методы анализа и планирования экспериментов. – М.: МГУ,1975. Сквайрс Дж. Практическая физика.– М.: «Мир», 1971. Худсон Д. Статистика для физиков.– М.: «Мир», 1967. 7. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке.– М.: «Мир», 1980. Гомоюнов К. К. Врачевание знаний. По страницам учебников физики. – СПб.: СПбГТУ, 1996.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС