Основи науково інформаці, бібліографі,

2

Основи наукової інформації, бібліографії, та бібліотекознавства, науково-дослідна робота студентів.

План

1. Робота з книгою.

2. Основи бібліотекознавства.

3. науково-дослідна робота студентів.

1. Робота з книгою.

Одна з відмітних рис сучасної науково-технічної інформації — всезростаючий обсяг потоку інформації й одночасно її швидке старіння.

Кожна з форм самостійної роботи студентів у першу чергу включає попередню роботу з підручником, тобто читання необхідної навчальної та наукової літератури з метою вивчення даної теми, розділу, курсу або наукової проблеми. Студентам важливо опанувати раціональним прийомом і навичкою читання книг, спочатку варто ознайомитися з бібліографічними даними книги загальним її змістом. Приступаючи до читання нової книги, треба насамперед уважно прочитати її зміст, що дозволить ще до читання книги довідатися про її зміст і розташування матеріалу.

Одержавши попередні відомості про книгу, необхідно швидко її прочитати, не зупиняючи на важких місцях, щоб представити в цілому, який матеріал викладений у книзі. При підвищеній швидкості читання концентрується увага, ідеї автора схоплюються цілком, тому таке читання дуже продуктивно, хоча і трохи поверхове.

За першим прочитанням книги варто детально вивчити її. Найкраще це зробити через деякий проміжок часу після першого швидкого читання, щоб підсвідома робота мозку дозволила трохи осмислити те, що звернуло на себе увага при першому читанні. Таким чином, при повторному читанні матеріал буде більш знайомим і покажеться легше, ніж у перший раз.

Під час повторного читання варто привчити себе вникати в суть прочитаного, не обмежуючи запам’ятовуванням окремих моментів, постійно погоджувати факти, що зустрічаються в книзі, висновки, положення з аналогічними і раніше відомими, це дасть можливість критично поставитися до того або іншого поняття або доказу, сприйняти, продумати, засвоїти те, що взяти з книги. Установлення таких аналогій і асоціацій полегшує засвоєння, нового. При роботі. над книгою добре мати звичку резюмувати основний зміст кожного, тільки що прочитаного розділу книги одним або декількома реченнями. Для успішного вивчення першоджерел необхідно розуміти всі слова, що зустрічаються в тексті, а для цього потрібно привчитися користуватися словником.

Глибоке оволодіння матеріалом є результат сконцентрованої уваги, що виникає всякий раз, коли книга захоплює, коли вона цікава. Важливо виробити в себе звичку до такого роду уваги. Існує кілька способів концентрації Уваги:

1) перечитувати і вдумуватися в незрозумілі місця доти, доки вони не стануть зрозумілими;

2) повторювати своїми словами найбільш важкі місця, щоб краще осмислити прочитане;

3) ставити свої питання до того або іншого важкого матеріалу книги,

4) шукати і зв’язувати нові відомості і положення зі знаннями, що є, з конкретними прикладами;

5) треба звертати особливу увагу на ті прийоми (поділ на частині курсів і т. д.), виділення головного, котрі зроблені самим автором книги.

2. Основи бібліотекознавства.

У підготовці студентської доповіді, реферату або іншої наукової і навчальної роботи величезне значення має знанні основ бібліографії (бібліографія — слово грецьке від "книга" і "пишу"), організації роботи бібліотеки у Вузі.

Бібліографія веде облік, опис здобутків друку, супроводжуючи його нерідко короткою характеристикою джерела. Вона ставить задачу інформувати читача про наявні друковані видання, допомогти в розшуку і підборі необхідної літератури. .Для цього складаються списки, покажчики, каталоги, огляди і т. п., у яких з більшою або менший повнотою реєструються або анотуються здобутки друку.

Уміння швидко знаходити потрібну літературу є однією з основних умов продуктивності й ефективності наукової праці. Відсутність знань і навичок у бібліографічній роботі веде до непродуктивної втрати часу на пошук літератури; більш того, незнання основ бібліографії може привести до пропуску важливих матеріалів і відволіканню на другорядні.

Знання бібліографії припускає, по-перших, знайомство з основними бібліографічними джерелами з класифікаціями і різновидами довідкових і бібліографічних: виробів, і по-друге, придбання навичок роботи з ними.

Основною задачею бібліотек вузів є комплектування підручників, навчальних посібників, монографій, довідників і періодичної преси і забезпечення ними студентів.

Запис і видача книг і іншої літератури виробляється в абонементному відділі за графіком. Кількість одержуваної Літератури по суспільних дисциплінах не обмежується, а по іншим — до 5-6. Терміни користування навчальною літературою звичайно визначаються тривалістю семестру, а художньої — до 10 днів. Для самостійної роботи студентів над першоджерелами й іншою навчальною літературою при бібліотеках маються читальні зали. Крім видачі книг бібліотеки ведуть різноманітну масову роботу: проводять читацькі конференції, зустрічі з письменниками, лекції, бесіди, виставки.

Бібліотеки можуть забезпечувати студентів також літературою, що у них самих відсутній. Для цього вони одержують необхідну літературу через так називаний міжбібліотечний абонемент 1- МБА — і представляють замовникові для користування терміном до 1 мес. Книги по міжбібліотечному абонементі представляються в основному з бібліотек даного регіону, а при відсутності в них необхідної літератури їх замовляють у центральних бібліотеках.

Для поліпшення роботи деякі вузівські бібліотеки щорічно проводять так називані "читацькі конференції", ціль яким — виявлення недоліків, недоглядів в організації обслуговування студентів.

Студент у всіх пунктах обслуговування бібліотек (у читальних залах, філіях, на абонементі, у гуртожитках, довідково-бібліографічних відділах) повинний дотримувати встановлені правила. Обличчя, що заподіяли збиток фондові бібліотеки, несуть матеріальну або іншу відповідальність відповідно до законодавства України. Студенти, що втратили книгу, іншу літературу з фонду бібліотеки, зобов’язані замінити їх такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними, а при неможливості заміни — відшкодувати в 10-кратному розмірі їхня вартість. Ця сума затрачається на поповнення фонду бібліотек і реставрацію старих або ушкоджених книг.

Правила користування науковою бібліотекою Сумського національного аграрного університету.

Права користувачів.

1.1 Користувачами послуг наукової бібліотеки СНАУ можуть бути: науково-педагогічні працівники, студенти всіх форм навчання, аспірати, співробітники інших структурних підрозділів університету.

1.2 Форми бібліотечного обслуговування користувачів:

• абонементи (науковий, учбовий, спеціалізовані на факультетах: ветеринарної медицини, інженерно-технологічному);

• читальні зали (читальна зала №1 та зала періодики — у головному корпусі, читальні зали у гуртожитках №2, №3);

• інформаційно-бібліографічний відділ;

• міжбібліотечний абонемент (МБА);

• кафедральні бібліотеки.

1.3 Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документ з фонду бібліотеки, брати участь в різних заходах, що їх проводить бібліотека, входити до складу читацької ради.

1.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою (додому) одноразово не більше 15 примірників терміном на навчальний семестр. Термін користування новими виданнями, документами підвищеного читацького попиту — до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальних залах, не обмежується.

1.5 Користувачі мають право виносити документа за межі бібліотеки лише в тому разі, якщо вони записані у формулярі користувача. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

1.6 Рідкісні та цінні документ, довідкові, інформаційні видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.

1.7 Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, здійснюється під грошову заставу згідно з рішенням керівництва університету та бібліотеки. Розмір грошової застави встановлюється бібліотекою та затверджується фінансовими органами університету.

1.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

1.9 Особи, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки я читальними залами або одержати документ додому через грошову заставу.

Обов’язки користувачів.

2.1 Для запису до бібліотеки пред’являється паспорт або документ, що його замінює (студентський квиток або залікова книжка), фотокартка (для оформлення читацькою квитка); майбутній користувач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов’язання їх виконувати, дає відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького формуляра.

2.2 У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає накладним витратам, і отримати дублікат.

2.3 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі та книжковому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

2.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання та згідно діючого законодавства. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач повинен замінити його аналогічним документом (чи копією), аби внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.

2.5 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали за злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути направлені до суду згідно з чинним законодавством України.

2.6. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

2.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.

Обов’язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів.

Бібліотека зобов’язана:

• інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97р.;

• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

• дбати про культуру обслуговування користувачів;

• формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

• задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

• систично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачу документів;

• враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

• створювати читацькі ради.

3. Науково-дослідна робота студента.

Відмінною рисою вищої школи є те, що студенти, поряд з вивченням навчальних дисциплін, беруть активну участь у наукових дослідженнях.

Науково-дослідна робота студентів (НДРС) є ефективним засобом підвищення якості підготовки фахівців. Ціль НДРС — поглиблення і закріплення знань, отриманих у процесі навчання; підготовка фахівців, що володіють методами досліджень і новітніх досягнень науки, техніки, культури, навичками проведення колективної творчої роботи, і використання творчого потенціалу студентів для рішення актуальних задач народного господарства.

Задачі НДРС випливають з її мети і зводяться до оволодіння студентами науковим методом пізнання, навчанню їх методиці і засобам самостійного рішення наукових і технічних задач народного господарства.

Майбутні інженери-технологи і товарознавці-інженери також беруть активну участь у науково-дослідній роботі. Науково-дослідна робота студентів буває двох видів:

— науково-дослідна робота, що включається в навчальний процес УНДР;

— науково-дослідна робота, виконувана у поза навчальний час.

— УНДР містить у собі виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт), що містять елементи наукових досліджень; виконання конкретних нетипових (не програмних) завдань науково-дослідного характеру в період практики; вивчення теоретичних основ методики, постановки, організації і виконання наукових досліджень і т. д.

Науково-дослідна робота студентів, виконувана ними у поза навчальний час, проводиться в наступних формах: робота в студентських наукових кружках; участь групи студентів або в індивідуальному порядку в розробці держбюджетної або госпдоговірної тики, у роботах по творчій співдружності й індивідуальних планах викладачів; робота в студентського конструкторського, проектного, економічного, технологічного, науково-інформаційного, перекладацьких і інших бюро, лекторській роботі з поширення знань в області науки, техніки і культури і т. д.

Наукова праця студентів може проводитися в різних напрямках. Основними напрямками є: реферування наукових публікацій по конкретних напрямках; проведення фізичних, хімічних, фізико-хімічних і інших експериментів; розробка й удосконалювання конструкції устаткування, технології виробництва продукції; проведення аналізу економічної ефективності наукових розробок або результатів господарської діяльності підприємств (організацій і установ); підготовка й апробування експериментальних стендів; розробка курсових і дипломних проектів (робіт) з використанням наукових методів і результатів досліджень; узагальнення матеріалів по постановці наукових експериментів і теоретичних основ методики; складання текстів лекцій в області досягнень науки, техніки і культури; упровадження досягнень наук», техніки і культури у виробництво і т. д.

Студентські наукові праці є одним з основних засобів підвищення рівня підготовки фахівців, виховання майбутніх науковців і приносять визначений економічний ефект. Тому координації і напрямкові наукових праць студентів надається велике значення.

Для здійснення загального методичного керівництва студентськими науковими працями у вищому навчальному заведена і на його факультетах створюються ради по науково-дослідній роботі студентів, відповідальними за які є відповідно ректор інституту і декан факультету. На кафедрі за стан і методичне керівництво науковими працями студентів несе відповідальність зав. кафедри.

Контрольні питання

Як потрібно працювати з книгою? З якою метою створюється бібліографія? Яка мета та завдання НДРС?

Література

1.  Димитриевич Л. Р., Касилова Л. А. Конспект лекций по курсу «Введение в специальность»: Для студентов 1-го курса специальности 27.11. ХИОП. – Харьков, 1992. – 36с.

2.  Худойшукуров Т., Махмудов А., Нормохметов Р. Технология продукции общественного питания и товароведения продовольственных продуктов «Введение в специальность», «Мехосот», Ташкент, — 1990 – 135 с.

Tagged with: , ,
Posted in Вступ до фаху 4к.2с.
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС