Організаційні основи охорони праці — №1

Лекція №2

Тема лекції: Організаційні основи охорони праці.

План лекції:

1. Управління охороною праці.

2. Права та обов’язки з охорони праці посадових осіб та спеціалістів.

3. Нагляд та контроль за дотриманням вимог з охорони праці.

4. Відповідальність за порушення вимог з охорони праці.

5. Планування робіт з охорони праці. Номенклатура заходів.

6. Фінансування заходів з охорони праці.

7. Стимулювання робіт з охорони праці.

8. Навчання з питань охорони праці.

9. Розслідування та облік нещасних випадків.

10. Дослідження виробничого травматизму.

1. Управління охороною праці.

Управління охороною праці — це підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров’я та працездатності людини під час праці.

Система управління охороною праці (СУОП) є складовою частиною загальної системи керування підприємством. Управління охороною праці передбачає участь в цьому процесі практично всіх служб і підрозділів підприємства. Об’єктом управління є діяльність структурних підрозділів, яка спрямована на створення безпечних і здорових умов праці. Управління охороною праці на підприємстві в цілому здійснює його керівник (власник), а в підрозділах (цехах, відділах, службах) — їх керівники або головні фахівці. Координує всю цю діяльність служба охорони праці. Задачі служби охорони праці та її функції викладені в «Типовому положенні про службу охорони праці», яке затверджено наказом Комітету Держнаглядохоронпраці від 3 серпня 1993 р. № 73.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» та на підставі «Типового положення про службу охорони праці», служба охорони праці створюється власником на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності з метою виконання заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам у процесі праці.

Служба охорони праці входить до структури підприємства як одна з основних виробничо-технічних служб. Вона може бути представлена в залежності від чисельності працюючих як самостійний структурний підрозділ, або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом.

На підприємствах виробничої сфери при кількості працюючих до 50 чоловік (невиробничої сфери — до 100 чоловік) функції цієї служби можуть виконувати особи за сумісництвом.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

На підприємствах при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік включно (невиробнича сфера — від 101 до 500) таку службу представляє один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою. На підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або отруйні речовини, у такій службі повинно бути два спеціалісти.

Узагалі розрахунок чисельності працівників служби охорони праці в залежності від небезпечності та шкідливості виробництва з числом працюючих понад 500 чоловік здійснюється за формулою:

М = 2 + Рср ∙ Кв / Ф, чол.

Де: М — чисельний склад служби охорони праці;

Рср — середнє облікова чисельність працюючих на підприємстві;

Ф — ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці (нормативно встановлений 1820 часів);

К — коефіцієнт, що враховує шкідливість та небезпечність виробництва, вираховується згідно формули:

К = 1 + (Рв+Ра/Рср),

Де: Рв — чисельність працюючих із шкідливими речовинами;

Ра — чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки.

Система управління, в межах організації охорони праці на підприємстві, не завершується формуванням відділу охорони праці. Відділ охорони праці є структурним підрозділом. Взагалі структура охорони праці на підприємстві являє цілісну систему обов’язків керівників, спеціалістів підприємства з обов’язковою наявністю функцій контролю та нагляду за дотриманням вимог з охорони праці. Поряд із цим в організацію охорони праці на підприємстві входять цілий ряд питань, таких як; планування робіт з охорони праці, фінансування, навчання, відповідальність за порушення вимог та ряд інших.

Водночас функціонування даних питань охорони праці пов’язане з безпосереднім виконанням посадових обов’язків.

2. Права та обов’язки з охорони праці посадових осіб та спеціалістів.

Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе безпосередньо власник підприємства. Він зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою Власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

— створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці;

— розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

— затверджує інструкції про посадові обов’язки, права і відповідальність;

— розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства;

— забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків;

— організовує проведення досліджень умов праці;

— забезпечує безплатно працівників нормативними актами про охорону праці;

— здійснює постійний контроль за додержанням вимог охорони праці;

— організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Поряд із керівниками підприємств відповідальними за стан охорони праці у відповідній галузі є також Головні спеціалісти. У їх обов’язки входить:

— розробка планів-заходів з охорони праці відповідної галузі та забезпечення їх виконання,

— забезпечення дотримання діючого законодавства з охорони праці,

— проведення вступного інструктажу,

— забезпечення власного випробування та реєстрації піднімальних транспортних засобів, котельного обладнання та інших машин і механізмів,

— розслідування причин нещасних випадків та розробка заходів по їх усуненню.

Керівники структурних Підрозділів (завідуючі фермами, бригадири, завідуючі майстернями, технологи виробництв та інші зобов’язані:

— контролювати дотримання технічних вимог обладнання та технологічних процесів,

— слідкувати за наявністю та справністю технічних засобів безпеки, особистих захисних засобів,

— не допускати до праці осіб, що не мають допуску на виконання відповідного виду робіт,

— проводити інструктажі на робочих місцях,

— слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки.

Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці полягають в наступному. Працівник зобов’язаний:

— знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, пра­вила поводження із засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

— додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

— проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

— співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці;

— особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю людей;

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Основи охорони праці
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС