Накопичення і обробка науково-технічноі інформаціі організація науково-дослідноі роботи — №2

6. Види і форми науково-дослідницької діяльності студентів.

7. Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження.

8. Ефективність наукових досліджень та методи визначення економічної ефективності результатів дослідження.

Навчальні завдання

Завдання 1. Визначити найважливіші якості, притаманні кожному науковцю. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

Таблиця 1. Характеристика основних якостей науковця

№ з/п

Творчі та ділові якості науковця

Характеристика

Завдання 2. Яке визначення, на Вашу думку, найповніше розкриває значення терміну “наука”? Відповідь обґрунтуйте та запропонуйте власне визначення цього поняття.

Наука — це:

Сфера людської діяльності, спрямована на вироблення нових знань про природу, суспільство і мислення

Одна із форм суспільної свідомості

Система понять та принципів, фактів і моделей, законів і теорій

Специфічна форма суспільного мислення, основу якої складає система знань

Вищий щабель розумового розвитку людини, вершинне досягнення людської культури

Завдання 3. Скласти понятійний апарат науки в галузі харчових технологій та інженерії. Відповідь оформити у вигляді таблиці

№ з/п

Поняття

Характеристика

Завдання 4. Знайти правильні відповіді та поєднати їх між собою стрілками:

Наукове пізнання

— внутрішній суттєвий зв’язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток

Понятійний апарат

— наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ або причин, які зумовлюють даний наслідок

Наукова ідея

— правило, що виникло в результаті об’єктивно осмисленого досвіду

Закон

— сукупність основних понять тієї чи іншої науки

Гіпотеза

— дослідження, характерне своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і перевірки нових знань

Принцип

— думка, в якій за допомогою зв’язку понять стверджується або заперечується що-небудь

Судження

— інтуїтивне пояснення явища чи процесу без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок

Завдання 5. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що науку важко збагнути з першого кроку, її слід сприйняти, осмислити, перетворити у спосіб життя, засвоїти не лише окрему технологію, а й методологію, мистецтво аналізу й творчості, систему інтелектуальних цінностей? Обґрунтуйте свою точку зору. Відповідь оформити письмово.

Завдання 6. Пригадайте з власного досвіду основні етапи написання курсової роботи із фундаментальних, загальноприрордничих та з професійно-орієнтованих дисциплін. Поясніть, в чому полягає особливість проведення досліджень? Відповідь оформити письмово.

Завдання 7. Пригадайте, що являє собою науково-дослідний процес. Шляхом логічного міркування заповніть таблицю.

Таблиця 2. Основні стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика

Стадії науково-дослідного процесу

Характеристика

Організаційна

Дослідна

Узагальнення, апробації та реалізації результатів дослідження

Завдання 8. Вибрати кращий з двох варіантів капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 1000 виробів та обґрунтувати доцільність її проведення за даними таблиці 3, якщо ЕН = 0,15.

Таблиця 3. Інформація для визначення ефективності капіталовкладень

Показник

Діючий варіант

Можливі варіанти капіталовкладень

I

II

Собівартість одиниці продукції, грн./шт.

1400

1700

1100

Капітальні вкладення, млн. грн.

3,0

3,2

3,8

Алгоритм розв’язання задачі

Приведені витрати для діючого, І і ІІ варіанту капіталовкладень слід визначати за формулою:

Пі = Сі + ЕН × (Кі / N) ,

Де Пі – приведені витрати і-го варіанту капіталовкладень;

Сі – собівартість одиниці продукції за і-м варіантом

капіталовкладень;

ЕН – нормативний коефіцієнт економічної ефективності,

що встановлюється Міністерством економіки України

на певний період;

Кі – питомі капіталовкладення за і-м варіантом;

N – річний обсяг випуску продукції.

Слід звернути увагу на те, що кращим з можливих двох варіантів капіталовкладень є той варіант, приведені витрати якого є меншими.

Річний економічний ефект від удосконалення технології виробництва слід визначати за формулою:

Еріч = (Пд – Пн) × N,

Де Пд, Пн – приведені витрати за діючим та новим варіантами

капіталовкладень.

Термін окупності додаткових капіталовкладень визначається за формулою:

Ток = (Кн – Кд) / Еріч,

Де Кн, Кд – капіталовкладення при новій та діючій технології

виробництва.

Тести Для самоперевірки

1. Вища форма діяльності людини, спрямована на створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей, називається:

А) науковим дослідженням;

Б) творчістю;

В) науковим результатом.

2. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань, називається:

А) науковою ідеєю;

Б) науковим результатом;

В) науковою діяльністю.

3. Процес вивчення певного об’єкта з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку та перетворення для раціонального використання в практичній діяльності – це:

А) науковий експеримент;

Б) наукове дослідження;

В) наукове пізнання.

4. Вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, називається:

А) гіпотезою;

Б) понятійним апаратом;

В) теорією.

5. Науковий факт – це:

А) явище, яке є основою для висновку або підтвердження;

Б) спосіб застосування вже відомих знань для здобуття нових;

В) інтуїтивне пояснення явища чи процесу.

6. Цілеспрямованим процесом виробництва нових знань, які розкривають нові явища у суспільстві і природі з метою використання їх у практичній діяльності людей, є:

А) праця;

Б) науковий експеримент;

В) наукове дослідження.

7. Мислене виділення суттєвих і найістотніших ознак, рис, сторін предмета від неістотних, випадкових ознак – це:

А) логіка;

Б) абстракція;

В) експеримент.

8. Сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур – це:

А) наукова проблема;

Б) науково-дослідний процес;

В) методологія науки.

9. Обсяг наукової продукції вимірюється загальною кількістю:

А) публікацій, дисертаційних робіт і зданих звітів, що припадають на одного наукового співробітника за досліджуваний відрізок часу;

Б) захищених в країні дисертаційних робіт за рік;

В) наукових проблем, що досліджуються науковцями протягом року.

10. Науково-технічна ефективність наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт відображає:

А) рівень зростання продуктивності суспільної праці;

Б) доцільність капіталовкладень при плануванні й аналізі результатів їх освоєння;

В) приріст нових наукових знань, призначених для подальшого розвитку науки і техніки.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Я. Баскаков; Н. В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. А. Лудченко; Я. А. Лудченко; Т. А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

9. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д. М. Стеченко; О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Накопичення і обробка науково-технічної інформації. Організація науково-дослідної роботи ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2010 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС