Механізм створення власноі справи — №1

ТЕМА 5. Механізм створення власної справи (2 години)

5.1. Особливості державної реєстрації фізичних та юридичних осіб

5.2. Поняття і зміст засновницьких документів суб’єктів підприємництва

5.3. Припинення діяльності підприємницьких структур

5.4. Суть малого бізнесу

5.5. Порядок створення і реєстрації малих підприємств

5.6. Майно і кошти малого підприємства

5.7. Індивідуальне підприємництво

1. Конспект лекцій

5.1. Особливості державної реєстрації фізичних та юридичних осіб

Згідно ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 року державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — підприємця.

Державний реєстратор — посадова особа, яка здійснює державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник повинен особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

А) Реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;

Б) Установчі документи в повному обсязі для створюваної організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства:

Рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом;

Статут підприємства, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності;

В) Документ, що засвідчує внесення Плати за державну Реєстрацію;

Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації

Реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності,

Дві фотокартки,

Довідку про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів

Документ, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію,

А також пред’являє документ, що посвідчує особу.

Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен перевищувати Три робочих дні, фізичної особи – Два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації.

 Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи. 

Протягом п’яти робочих днів з дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати дозвіл на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

На печатках і штампах повинен зазначатись ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органі державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках в установленому порядку.

За державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності сплачується реєстраційний збір в розмірі: для фізичної особи підприємця — 2, для юридичної особи — 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

За державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності — 30 відсотків реєстраційного збору;

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — 10 відсотків реєстраційного збору.

5.2. Поняття і зміст засновницьких документів суб’єктів підприємництва

Установчі документи складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11 Закону УРСР «Про мови в Українській РСР», підписуються засновником, прошиваються і нумеруються.

Установчі документи не повинні містити положень, що суперечать законодавству.

Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають документи для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

До засновницьких документів, що підтверджують статус юридичних осіб, без яких неможливо заснувати фірму, належить статут та установчий договір. Для створення приватної фірми з індивідуальною формою організації бізнесу – необхідним документом є статут підприємства, а для підприємства із колективною формою організації бізнесу (товариства, об’єднання підприємств тощо) необхідні статут та установчий договір.

5.3. Припинення діяльності підприємницьких структур

Підприємства можуть припинити свою діяльність не тільки з причини нерентабельності, а й тому, що змінюють форму функціонування, об’єднуються з іншими підприємствами, відокремлюються з розподілом майна та ін.

Припинення діяльності суб’єкта підприємництва здійснюється двома шляхами — реорганізацією та ліквідацією.

Підприємство реорганізується у випадках:

— злиття з іншим підприємством та утворення в результаті нового підприємства, до якого переходять усі майнові права та обов’язки обох підприємств;

— приєднання одного підприємства до іншого. В результаті до останнього переходять усі майнові права та обов’язки підприємства, що приєднуються;

— поділу підприємства. Новим підприємствам, що виникли, переходять за домовленістю сторін, у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки розділеного підприємства;

— виділення з підприємства одного або кількох нових, яким переходять за актом (балансом) у відповідних частинах (частках) майнові права і обов’язки реорганізованого підприємства;

— перетворення одного підприємства в інше. До нового підприємства переходять усі майнові права і обов’язки реорганізованого.

Ліквідація підприємства (фірми) здійснюється:

— з власної ініціативи підприємця;

— у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;

— за рішенням вищого органу підприємства (фірми);

— на підставі рішення суду або арбітражного суду: за клопотанням банківських органів у разі неплатоспроможності та визнання його банкрутом; контролюючих органів за систематичне або грубе порушення чинного законодавства;

— за іншими підставами, передбаченими засновницькими документами та законодавчими актами України.

5.4. Суть малого бізнесу.

Перехід до ринкових відносин потребує створення ланки малих підприємств. Малий бізнес здатний активізувати структурну перебудову економіки, надати додаткові робочі місця, оперативно реагувати на зміни споживчого попиту, що сприятиме насиченню ринку товарами, розширенню конкуренції, впровадженню НТП.

До малих підприємств відносяться:

— в промисловості і будівництві з чисельністю робітників до 20 чол.;

— в науці і науковому обслуговуванні — до 100 чол.;

— в інших галузях виробничої сфери — до 25 чол.;

— в роздрібній торгівлі — до 15 чол.

При перевищенні вказаних меж підприємство перестає бути малим.

Малі підприємства можуть створюватися як окремими громадянами, так і державними, колективними, спільними, акціонерними товариствами.

Мале підприємство може бути створене в результаті виділення із складу діючого підприємства одного або кількох структурних підрозділів. В цьому випадку підприємство, організація або об’єднання, із якого виділилось мале підприємство, виступає його засновником.

Мале підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс і розрахунковий рахунок в установах банку. Статут малого підприємства затверджується його засновником. В статуті визначається: вид підприємства, його назва, адреса, предмет його діяльності, органи управління і контролю, порядок формування майна, його викупу, розподіл прибутків, умови реорганізації і припинення діяльності.

Мале підприємство працює на принципах самоокупності і самофінансування. Це підприємство набуває права юридичної особи з дня державної реєстрації у виконкомі місцевої Ради народних депутатів по місцю знаходження підприємницької організації. Державна реєстрація малого підприємства повинна проводитися в двотижневий строк з часу подачі заяви з усіма необхідними документами. Відмова в державній реєстрації з мотивів недоцільності його створення неприпустима.

5.5. Порядок створення і реєстрації малих підприємств

Малі підприємства можуть створюватися в усіх галузях народного господарства на основі будь-яких форм власності.

Державна реєстрація малого підприємства має відбуватися у такій послідовності:

1) засновники після складання, підписання і нотаріального засвідчення засновницького договору про створення малого підприємства звертаються в банк для відкриття розрахункового рахунку. В договорі вказуються паспортні дані фізичних осіб-засновників, адреси їх проживання, банківські реквізити і місцезнаходження юридичних осіб-засновників, місце заснування малого підприємства.

2) банк на підставі заяви засновників і їх засновницького договору відкриває підприємству розрахунковий рахунок без права здійснення фінансових операцій, оформляє внесений засновниками грошовий вклад в статутний капітал в сумі не менше 50% від заявленого у договорі і друкує розрахунковий рахунок малої підприємницької організації на титульній сторінці засновницького договору з зазначенням назви і адреси банку. Цей запис засвідчується печаткою банку.

3) засновники подають в реєстраційний відділ такі документи:

— заяву з проханням про реєстрацію;

— статут у двох примірниках;

— засновницький договір у двох примірниках, на одному з яких є запис банку;

— протокол засновницьких зборів або рішення засновника;

— квитанцію про оплату послуги за реєстрацію.

4) після реєстрації підприємцю видаються на руки примірники зареєстрованого статуту, засновницького договору і відповідне свідоцтво. Реєстраційний орган вписує розрахунковий рахунок малого підприємства і реквізити банку на титульній сторінці двох примірників статуту і другого примірника засновницького договору і завіряє своєю печаткою. В свідоцтві про реєстрацію вдруковуються: адреса підприємства, розрахунковий рахунок і реквізити обслуговуючого банку. На цьому процедура державної реєстрації малого підприємства як юридичної особи закінчується.

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС