Методологія обліку основних господарських процесів

Практичне заняття 7.

Тема 7. Методологія обліку основних господарських процесів: калькулювання собівартості продукції та облік процесу реалізації.

7.1. Калькуляція собівартості продукції і порядок закриття рахунків обліку виробництва.

7.2. Облік процесу реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг. Рахунки по обліку реалізації та взаєморозрахунків з покупцями та замовниками.

1. Мета роботи: ознайомитися з основами обліку процесу реалізації та методикою калькулювання собівартості страв та готової продукції.

Студенти повинні знати: методологію обліку основних господарських процесів на стадіях руху активів підприємства, класифікацію і план рахунків бухгалтерського обліку.

Студенти повинні уміти: визначати методологію обліку основних господарських процесів на стадіях руху активів підприємства.

2. Типові завдання, ситуаційні задачі і т. п.

ОБЛІК ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ

Реалізація продукції – це завершальна стадія кругообігу активів підприємства. При цьому готова продукція перетворюється в грошові кошти, чим забезпечується можливість відтворення виробничих запасів і самого процесу виробництва, здійснюється розрахунок підприємства за своїми зобов’язаннями.

Основна маса виробленої продукції реалізується заготівельним організаціям та переробним підприємствам. Частина с.-г. продукції може бути реалізована за готівку працівникам підприємства, на ринку, через комерційні структури і т. ін.

Основним первинним документом для обліку реалізації продукції юридичним особам являється товарно-транспортна накладна. У с.-г. підприємствах застосовується майже 20 видів цього документу, тобто на кожен вид продукції використовується спеціальна форма.

На прийняту продукцію покупці видають приймальні квитанції, в яких зазначають натуральну та залікову масу реалізованої продукції, вказують суму виручки за неї та суму податку на додану вартість.

Для обліку процесу реалізації та розрахунків з покупцями використовують рахунки “Собівартість реалізації”, “Доходи від реалізації”, “Витрати на збут”, “Розрахунки з покупцями та замовниками”, “Розрахунки за податками та платежами”

Задача

1. На підставі даних бухгалтерського балансу ТОВ “Світанок” на початок звітного періоду відкрити синтетичні рахунки, а до рахунку 90 “Собівартість реалізації” відкрити аналітичні рахунки за видами реалізованої продукції. Також відкрити синтетичний рахунок 93 “Витрати на збут” для обліку витрат пов’язаних з реалізацією продукції.

2. За даним Журналу реєстрації господарських операцій ТОВ “Світанок” скласти кореспонденції рахунків, після чого відобразити їх на рахунках синтетичного та аналітичного обліку.

3. Підрахувати суми оборотів по рахунках, та кінцеве сальдо.

4. Скласти заключний баланс.

Баланс ТОВ “Світанок” на початок звітного періоду.

Статті активу

Суми, грн

Статті пасиву

Суми, грн.

Основні засоби

105868

Статутний капітал

241300

Готова продукція

64240

Знос необоротних активів

6360

Виробничі запаси

16276

Розрахунки за виплатами працівникам

9984

МШП

57800

Розрахунки по страхуванню

1420

Поточні біологічні активи

9254

Розрахунки за податками та платежами

3680

Основне виробництво

9200

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

1200

Капітальні інвестиції

2394

Поточний рахунок в банку

235120

Розрахунки з покупцями та замовниками

5200

РАЗОМ

263944

РАЗОМ

263944

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ “Світанок” за звітний період

№ п/п

Короткий зміст господарських операцій

Сума, гнр

1

Щоденник надходження готової продукції. Одержано і оприбутковано від уражаю:

— зерно озимої пшениці 15000ц по плановій собівартості за 1ц 25 грн.

37500

— картоплю 7000ц по плановій собівартості за 1ц 32 грн

224000

РАЗОМ

599000

2

Журнал обліку надою молока. Оприбутковано молоко одержане від основного стада ферми №1 12000ц по плановій собівартості за 1ц 47 грн

564000

3

Товарно-транспортна накладна. Списується відвантажена покупцям така готова продукція:

— хлібоприймальному пункту зерно озимої пшениці 8200ц по плановій собівартості 25 грн за 1ц

205000

— молоко міському молокозаводу 11850ц по плановій собівартості 47 грн за 1ц

556950

— картоплю 4800ц по плановій собівартості 32 грн за 1ц

153600

4

Приймальні квитанції підприємств-покупців:

— відображено дохід від реалізації 8200ц пшениці по ціні 43грн за 1ц. Одночасно на суму ПДВ 20%

— відображено дохід від реалізації картоплі 4800ц по ціні 40грн за 1ц. Одночасно на суму ПДВ 20%

— відображено дохід від реалізації молока 11850ц по ціні 60грн за 1ц. Одночасно на суму ПДВ 20%

5

Наряд на відрядну роботу. Нараховано заробітну плату за робітникам за роботу по реалізації:

— озимої пшениці

1550

— молока

350

— картоплі

620

РАЗОМ

2520

6

Бухгалтерська довідка. Відображається сума відрахувань на соціальні заходи пропорційно до нарахованої заробітної плати робітникам, що займалися збутом продукції, в розмірах 32% в пенсійний фонд, 2,9% у фонд соціального страхування, 1,9% у фонд зайнятості і 0,2% у фонд допомоги від нещасного випадку

7

Виписка із поточного рахунку банку. Надійшла виписка від покупців за реалізовану готову продукцію

— за озиму пшеницю

423120

— за молоко

853200

— за картоплю

230400

РАЗОМ

1506720

8

Довідка-розрахунок на списання калькуляційних різниць. Доводиться планова собівартість одержаної від виробництва продукції до рівня фактичної, якщо фактична собівартість склала:

— по озимій пшениці 23,50 грн за 1ц

— по картоплі 30 грн за 1ц

— по молоку 48 грн

РАЗОМ

9

Довідка-розрахунок на списання калькуляційних різниць. Коригується планова собівартість реалізованої продукції до рівня фактичної:

— озимої пшениці

— молока

— картоплі

РАЗОМ

10

В кінці звітного періоду закрити рахунок 90 ”Собівартість реалізації,” рахунок 93 “Витрати на збут”, скласти відомість визначення фінансових результатів від реалізації продукції за такою формулою:

3. Питання для закріплення та самоконтролю:

Які види процесів є на підприємствах. Особливості обліку процесу реалізації. Закриття операційних бухгалтерських рахунків.

Реферати :

Tagged with: , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС