Методичнi вказiвки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт — №12

Поперечний А. М. Процеси та апарати харчових виробництв : [підручник] / [А. М.Поперечний, О. І.Черевко, В. Б.Гаркуша, Н. В.Кирпиченко та ін.] ; за ред. А. М.Поперечного – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

Технологія м’яса та м’ясопродуктів : [підручник] / [М. М.Клименко, Л. Г.Віннікова, У. Г. Береза та ін.]; за ред. М. М.Кліменка. – К. : Вища освіта, 2006. – 640с.: іл.

Без авторів

Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу).

Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.

Каталог

Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., ПавлюковаВ. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006–.– (Серия «Нормативная база предприятия»).

Т.5. – 2007. – 264 с.

Стандарти

Якість води. Словник термінів : ДСТУ 6107-1:2004 – ДСТУ 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).

Авторські свідоцтва і патенти

А. с. №516394 СССР, МКИ2 А 23С 19/02. Способ производства сыра «Рокфор» /Любинскас В. П., Сергеев В. Н. – №54835915/15-02 ; заявл. 27.05.03 ; опубл. 05.06.04, Бюл. № 21.

Пат. 2063692 RU, МКИ С 1 А 23 С 19/068. Способ производства сыра для детского и диетического питания / Бедных Б. С., Анисимов Г. А., Кузнецов И. М.; заявитель и патентообладатель Луганськ. нац. аграрн. ун-т.– №93057449/13; заявл. 20.07.96 ; опубл. 20.07.96, Бюл. №20.

Продовження додатку И

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Автореферати

Мартиросян А. А. Совершенствование технологии производства сыра Лори : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов» / А. А.Мартиросян – Вологда, 1975. – 24с.

Матеріали конференцій, з’їздів

Матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, XIII, [2] с. — (Ресурс 2000).

Стаття одного, два або трьох авторів

Таманова Г. П. Микробиологические и технологические аспекты производства продуктов функционального питания / Г. П.Таманова // Молочная промышленность. – 1997. – № 5. – С. 5-6.

Островская Л. А. Термокислотное свертывание молока / Л. А.Островская, И. А.Смирнова // Сыроделие и маслоделие. – 2002. –№5. – С. 34.

Антипова Л. В. Использование растительных белков на пищевые цели/ Л. В.Антипова, В. М.Переныгин, Е. Е.Курчаева // Молочная промышленность. – 2001. – № 5. – С. 29-31.

Стаття чотирьох і більш авторів

Гапонова Л. В. Соя в лечебно-профилактическом питании / Л. В.Гапонова, Г. С.Редько, А. И.Свиридов [и др.] // Молочная промышленность, 1993. – №7. – С.13-18.

Ресурси Internet

http://www. nbuv. gov. ua/articles/2003/03klinko. htm.

Примітки:

1.Одна коса межа (/) виділяє відомості про автора.

2.Дві косі межі (//) указують на опис частини твору, тобто аналітичний опис: стаття з журналу і так далі

3.Проміжки між знаками і елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписної пунктуації.

Додаток К

Перелік нормативних документів, необхідних для виконання

Та оформлення кваліфікаційних робіт

— ГОСТ 2.001-93 ЕСКД Общие положения

— ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах выводаЭВМ

— ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД Электронные документы

— ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий

— ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов

— ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Стадии разработки

— ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи

— ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

— ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы

— ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам

— ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль

— ГОСТ 2.201-80 ЕСКД. Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов

— ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы

— ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы

— ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии

— ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные

— ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения

— ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила их нанесения на чертежах

— ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений

— ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц

— ГОСТ 2.319-81 ЕСКД. Правила выполнения диаграмм

— ГОСТ 2.320-82 ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок конусов

— ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные

— ГОСТ 2.605-68 ЕСКД. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования

— ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Правила выполнения схем и обозначения условные графические. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

— ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов

— ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи

— ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Форма и правила оформления документов общего назначения

— ГОСТ 3.1116-79 ЕСТД. Нормоконтроль

— ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических документов

— ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических документов

— ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции

— ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов

— ДСТУ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

— ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления

— ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин

— ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

— ГОСТ 21.404-85 СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

— ДСТУ Б А.2.4-2:2009 СПДБ Умовні познаки і графічні зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

— ДСТУ Б А.2.4.-6-95 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

— ДСТУ Б А.2.4-7 2009 Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей

— ОСТ 6-19-417-80 Трафареты шрифтовые. Технические условия

— СНиП 2-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий

— ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

— ДСТУБА.2.4-4:2009СПДБОсновнівимоги до проектної та робочої документації

Машкін Микола Іванович

Радчук Олег Володимирович

Бондарчук Віктор Миколайович

Баштова Наталія Костянтинівна

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

Що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

Студентами очної та заочної форми навчання

Для всіх напрямків та спеціальностей

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС