Методічні вказівкі до дипломного проектування — №10

ВИСНОВКИ

В висновках формулюють узагальнені результати виконаної роботи використовуючи дані всіх частин дипломного проекту і надаючи конкретні результати отримані в процесі розробки підприємства, що проектується.

ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ЛІТЕРАТУРИ

В перелік використаної літератури при оформленні списку літератури включають всі літературні джерела що були використані при роботі над дипломним проектом.

Оформлення списку літератури проводять у відповідності до стандартів:

ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”.

ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.

ДСТУ 3582 – 97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

Літературні джерела в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті, або в алфавітному порядку.

ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТУ

Графічна частина проекту виконується на аркушах формату А1 і включає 7-12 аркушів, додатково може надаватися ілюстративний матеріал на плівках для графопроекторів. Графічну частину проекту виконують у відповідності з вимогами ЕСКД олівцем на папері для креслення. Робочу площу листка паперу обмежують рамкою з відступами від краю: зліва — на 20 мм, а від усіх інших боків – на 5 мм. В нижньому правому кутку внутрішньої рамки розміщують штамп. Штамп повинен бути на кожному листку креслення. Специфікацію розміщують в кінці розрахунково-пояснювальної записки у відповідності до ГОСТ-2.108-81. Перелік аркушів графічної частини визначається завданням на дипломний проект, типом і потужністю підприємства. Загальний список можливих аркушів графічної частини є таким:

Генеральний план забудови території (1 аркуш); Апаратурно-технологічні схеми підготовки сировини та лінії виробництва (1-3 аркуші); Компоновки приміщень (1-3 аркуші); Плани поверхів з розташуванням основного технологічного обладнання (1-3 аркуші); Розріз виробничих приміщень, план та вертикальний розріз (1-2 аркуші); Схеми автоматизації лінії, вузла, обладнання, технологічного процесу виробництва запропонованого продукту (1-2 аркуші); Матеріали техніко-економічного розрахунку (1 аркуш, або плівка); Матеріали дослідницької частини ( Плівки або плакати, які виконані на електронному носію у презентаційній формі). Схема технохімконтролю виробництва (1-3 аркуші)

Креслення можна виконувати олівцем, або за допомогою комп’ютерних пакетів графічних програм.

Генеральний план забудови території виконують згідно вимогам з відображенням основних під’їзних шляхів і розташуванням усіх споруд на території.

Апаратурно-технологічні схеми виробництва виконують з метою навести послідовність технологічного процесу, починаючи із завозу, зберігання, підготовки сировини, руху напівфабрикатів і закінчується виробництвом готової продукції. Схеми креслять у ортогональних проекціях, виконуючи таким чином, щоб матеріальний потік був направлений зліва направо і згори донизу. Схеми виконують у будь-якому масштабі, дотримуючись співвідношень між розмірами обладнання. На вільному полі креслення над основним надписом повинні бути наведені у вигляді таблиці умовні зображення, що пояснюють зміст лінії руху сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Обладнання нумерують за ходом технологічного процесу з наскрізною нумерацією всіх ліній і потоків сировини. Специфікацію наводять у додатках в кінці дипломного проекту або на кресленні.

Плани поверхів з розташуванням основного технологічного обладнання виконують у масштабі 1:100 інколи залежно від розмірів підприємства 1:25, 1:50 або 1:200. План являє собою горизонтальний переріз будівлі на рівні вікон даного поверху з розміщенням обладнання. На плани наносять цифрові позначення обладнання, вказують розмір основного обладнання, а також відстань між ними, позначають сітку колон (прив’язка обладнання до колон).

Розріз виробничих приміщень наочно вказує об’ємне і конструктивне рішення кожної будівлі й розміщення технологічного обладнання. Площини горизонтальних, вертикальних розрізів необхідно вибирати таким чином, щоб до них потрапили основні машини та апарати виробничих ліній. На розрізах вказують розташування, основного і допоміжного обладнання, будівельні конструкції: стіни, колони, сходи, перекриття, фундамент.

Схеми автоматизації лінії, вузла або обладнання складаються зі структурної і функціональної схеми автоматизації.

Матеріали техніко-економічного розрахунку представляють у вигляді таблиці, яка відображає основні економічні показники підприємства, що проектується.

Матеріали дослідницької частини наводять у вигляді таблиць, графіків або рисунків.

Схему технохімконтролю виконують у відповідності до нормативної документації на даний вид продукції.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Горбатов В. М. Проектирование предприятий мясной промышленности.-М.: Пищевая промышленность.1978,-374 с. Процюк Т. Б., Руденко В. И. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности. -–К.: Вища шк., 1982. – 269 с. Клименко М. М., Пасічний В. М., Масліков М. М. Технологічне проектування м’ясо-жирових виробництв (за редакцією професора Клименка М. М.) / Навчальний посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2005. – 384 с. Антипова Л. В., Ильина Н. М. и др. Проектирование технологических процессов на предприятиях мясной промышленности с основами САПР. М.: Колос С, 2003. – 320 с. Архангельская Н. М. Курсовое и дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986. – 200 с. Буянов А. С., Рейн Л. М., Слепченко И. Р., Чурилин И. Н. Дипломное проектирование предприятий мясной промышленности. – М.: ”Пищевая промышленность”, 1979, — 248 с. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства по забою худоби, птиці, кролів і переробці продуктів забою. –К.: Мінагрополітики України, 2006. -154 с. Нормы технологического проектирования предприятий мясной промышленности. М.: Гипромясомолпром, 1992. Нормы технологического проектирования хладобоен. М.: Гипромясо, 1986. – 45с. Филипов А. Н. Технико-экономическое проектирование предприятий пищевой промышленности. М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с. Удельные нормы площадей предприятий мясной промышленности./Пособие к ВНТП 532/740. М.: Гипромясо, 1985. – 60 с. Оборудование для мясной и птицеперерабатывающей промышленности: Отрасл. каталог. М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 650 с. Фалеев Г. А. Оборудование предприятий мясной промышленности. – М.: Пищепромиздат, 1979. – 479с. Сборник технологических инструкций по предубойной подготовке, переработке скота, обработке продуктов и производству технической продукции. – М.: «Пищевая промышленность», 1979 – 240с. Рогов Н. Н. «Технология мяса мясопродуктов». – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Перший лист текстового документу

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток Б

Наступні листи текстового документу

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток В

Зразок виконання тексту документа

Проект м’ясопереробного цеху

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток Г

Перший лист специфікації.

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток Д

Наступні листи специфікації.

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток Ж

Основний штамп на графічних документах.

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Приклад заповнення напису на графічному документі.

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Додаток К

Експлікація будівель та споруд на генеральних планах

Експлікація будівель та споруд

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Експлікація приміщень на планах виробничих дільниць

Методічні вказівкі до дипломного проектування

Реферати :

Вам буде цікаво:

Tagged with: , , , , , ,
Posted in Технологічний семінар
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС