Методи пошуку нових технічних рішень — №2

— наукове припущення щодо пояснення явища дійсності, яке потрібно довести на практиці та обґрунтувати теоретично

Парадигма

— цілісна система знань, комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення будь-якого явища

Завдання 3.Дати визначення поняття “методика” і “метод” та виявити істотні відмінності між ними. Відповідь навести письмово.

Завдання 4. Виходячи з власних наукових інтересів, обрати для себе тему наукового дослідження і письмово:

— обґрунтувати актуальність наукової проблеми;

— визначити об’єкт і предмет дослідження;

— сформулювати мету і завдання дослідження;

— вибрати основні методи дослідження;

— спробувати визначити наукову новизну і практичне значення результатів наукової роботи.

Завдання 5. Закінчити речення: 1. Предметом дослідження є … 2. Основними функціями методології є … 3. Діалектичний метод пізнання реальної дійсності характеризується … 4. Об’єктами дослідження можуть бути …

Завдання 6. Скласти логічну схему етапів наукового дослідження. Відповідь оформити письмово.

Завдання 7. Виходячи з власних наукових інтересів, обрати для себе тему наукового дослідження. Скласти розгорнутий план майбутньої наукової роботи. Письмово дати теоретичне обґрунтування основних методів, що можуть бути використані для глибокого розкриття даної теми.

Завдання 8. Підібрати до кожного терміну лівої колонки відповідне тлумачення:

Абстрагування

— метод пізнання дійсності, покликаний встановити спільні й відмінні параметри між процесами, явищами, об’єктами

Аналогія

— метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про часткове роблять висновки про загальне

Порівняння

— метод пізнання, заснований на перенесенні однієї або кількох характеристик із відомого явища на невідоме

Експеримент

— метод наукового дослідження, який полягає у мисленому відокремленні суттєвих ознак, аспектів, відношень предмета, процесу чи явища

Індукція

— метод пізнання об’єктивної дійсності завдяки науково організованому досліду, ініціюванню процесів і явищ

Завдання 9. Чи погоджуєтеся Ви з тим, що метод є не тільки сукупністю правил, прийомів, способів, норм пізнання і дій, а й системою приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у вирішенні конкретного завдання, досягнення результату в будь-якій сфері діяльності? Обґрунтуйте свою точку зору письмово.

Завдання 10. Скласти невеликий конспект з питання: “ Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях ”.

Завдання 11. Скласти план курсової роботи на одну з запропонованих нижче дисциплін :

1. Процеси і апарати харчових виробництв.

2. Технологічне обладнання для харчової промисловості.

3. Загальні технології харчових виробництв.

Тести для самоперевірки

1. Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення, називається:

А) методом дослідження;

Б) об’єктом дослідження;

В) предметом дослідження.

2.Основне завдання методології науки полягає у забезпеченні пізнавальної, теоретичної діяльності людини:

А)Ефективними прийомами і способами опанування дійсності;

Б) новими науковими ідеями;

В) певними науковими фактами.

3.Сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним матеріалом, називається:

А) методологією;

Б) методом;

В) методикою.

4. Найвищим рівнем методології науки є:

А) фундаментальна;

Б)Загальнонаукова;

В) конкретно наукова.

5. Процедури, за допомогою яких встановлюється істинність будь-якого твердження, прийнято називати:

А) гіпотезами;

Б) доказами;

В)Експериментами.

6. Метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному зв’язку його частин називається:

А) індукцією;

Б) синтезом;

В) дедукцією.

7. Метод, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів розвитку, називають:

А) індукцією;

Б) конкретизацією;

В) моделюванням.

8. Гіпотетичний метод ґрунтується на:

А) використанні аксіом, що є доведеними науковими знаннями;

Б) вивченні об’єкта дослідження як сукупності елементів, що утворюють систему;

В) гіпотезі, висунутій для пояснення явища, яке потребує перевірки, щоб стати достовірною науковою теорією.

9. Розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні групи за певними суттєвими для них ознаками називається:

А) побудовою рядів динаміки;

Б) групуванням;

В) опитуванням.

10. Метод наукового пізнання, що полягає у передбаченні майбутнього стану процесу, явища чи предмета на підставі аналізу його минулого і сучасного — це:

А) моделювання;

Б) прогнозування;

В) кореляція.

CПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 43 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила оформлення. ДСТУ 3008-95 / Держстандарт України. – Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 38с.

3. Баскаков А. Я. Методология научного исследования: Учеб. пособие / А. Я. Баскаков; Н. В. Туленков.– К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник / М. Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с.

5. Власов К. П. Методы исследований и организация экспериментов / К. П. Власов, А. А. Киселева. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

6. Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 240 с.

7. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.

8. Лудченко А. А. Основы научных исследований: Учебное пособие / А. А. Лудченко; Я. А. Лудченко; Т. А. Примак. – К.: Знання, 2000. – 114 с.

9. Наринян А. Р. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А. Р. Наринян, В. Л. Поздеев. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 109 с.

10. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д. М. Стеченко; О. С. Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

13. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навч. посібник / Г. С. Цехмістрова. – К.: Слово, 2003. – 240 с.

14. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-е вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 307 с.

Радчук Олег Володимирович

Казаков Дмитро Дмитрович

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Методичні вказівки

До практичних занять на тему:

„ Методи пошуку нових технічних рішень ”

Для студентів 4 курсу,

Які навчаються за напрямом

6.051701 „ Харчові технології та інженерія ”

Денної та заочної форми Навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку 2010 р. Формат А5. Тираж примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №

Tagged with: , , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС