Контрольні завдання

Правила вибору варіантів та правила виконання завдання

ДО самостійної РОБОТИ З бухгалтерськОГО облікУ

У ресторанному господарстві

Розділ І.

ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ САМРСТІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану по курсу «Бухгалтерський облік у ресторанному господарстві» студенти виконують самостійну роботу, яка включає в себе теоретичні відповіді на поставлені запитання.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 10-15 сторінок машинописного тексту.

Самостійна робота виконуються на стандартних листках формату А4 (297х210мм), висота букв і цифр — 2,5 мм, інтервал – 1,5. Поля: зліва — 30 мм, справа — 20 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Титульний лист оформляється згідно вимог. Недоброякісно оформлені роботи на перевірку не приймаються.

В самостійній роботі студент обов’язково вказує номер своєї залікової книжки.

В тексті самостійної роботи, поряд з назвою питання вказуються його номер із збереженням нумерації прийнятої в методичних вказівках. Відповіді на запитання повинні відображати розуміння студентом навчального матеріалу.

В кінці самостійної роботи необхідно навести список літературних джерел, що використані студентом, поставити дату і свій підпис.

Варіант для виконання самостійної роботи вибираїться з урахуванням двох останніх цифр номера залікової книжки студента.

Наприклад, якщо дві останні цифри залікової книжки — 37, то номер варіанта у таблиці слід визначити наступним чином: по горізонталі треба взяти цифру — 3, а по вертикалі — 7. На перетині рядка та колонки розміщений квадрат з номерами питань, на які слід дати відповіді.

У нашому прикладі слід дати відповіді на питання 36,57,83.

Розділ II.

ПИТАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Сутність господарського обліку, його види та їх характеристика.

2. Вимірники, які застосовуються в господарському обліку.

3. Зародження обліку. Розвиток бухгалтерського обліку до кінця 18-го століття.

4. Розвиток бухгалтерського обліку в 19 — 20 століттях.

5. Історичний розвиток і сучасний стан обліку в Україні.

6. Сучасний стан розвитку бухгалтерського обліку в світі. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

7. Сутність і особливості бухгалтерського обліку. Характеристика фінансового та управлінського обліку.

8. Основні завдання, вимоги та сфери застосування бухгалтерського обліку. Функції бухгалтерського обліку, їх характеристика.

9. Державне регулювання обліку в Україні.

10.Основні положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

11. Розробка, затвердження і застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

12. Предмет бухгалтерського обліку. Характеристика об’єктів бухгалтерського обліку.

13. Господарські процеси як об’єкти обліку.

14. Метод бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку.

15. Класифікація господарських засобів підприємства за складом і розміщенням.

16. Класифікація господарських засобів підприємства за функціональною участю в процесі діяльності.

17. Класифікація господарських засобів підприємства за джерелами формування.

18. Поняття балансу як економічної категорії. Класифікація балансів в залежності від вимірників.

19. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку і як форма звітності. Зміст та структура балансу.

20. Структура активу балансу. Характеристика статей активу.

21. Структура пассиву балансу. Характеристика статей пассиву.

22. Вимоги до бухгалтерських балансів. Класифікація бухгалтерських балансів.

23. Групування активів підприємства за балансом.

24. Групування пасивів підприємства за балансом.

25. Застосування балансу для аналізу фінансового стану підприємства.

26. Характеристика змін в балансі, які можуть відбуватися під впливом господарських операцій. Типи змін.

27. Рахунки бухгалтерського обліку: економічна сутність, призначення і будова.

28. Характеристика і призначення активних рахунків, їх будова.

29. Характеристика і призначення пасивних рахунків, їх будова.

30. Характеристика і призначення активно-пасивних рахунків, їх будова.

31. Порядок визначення сальдо на кінець звітного періоду активних, пасивних та активно-пасивних рахунків.

32.Рахунки синтетичного та аналітичного обліку. Характеристика та взаємозв’язок.

33. Субрахунки та їх використання.

34. Узагальнення даних поточного обліку. Взаємозв’язок між рахунками та балансом.

35. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках.

36. Оборотні і сальдові відомості по аналітичних рахунках.

37. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та зміст класів.

38.Характеристика і призначення рахунків класу 0 «Позабалансові рахунки».

39.Характеристика і призначення рахунків класу 1 «Необоротні активи».

40.Характеристика і призначення рахунків класу 2 «Запаси».

41.Характеристика і призначення рахунків класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи».

42.Характеристика і призначення рахунків класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань».

43. Характеристика і призначення рахунків класу 5 «Довгострокові зобов’язання».

44.Характеристика і призначення рахунків класу 6 «Поточні зобов’язання».

45.Характеристика і призначення рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності».

46.Характеристика і призначення рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

47.Характеристика і призначення рахунків класу 9 «Витрати діяльності».

48. Класифікація рахунків за економічним змістом.

49. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.

50.Характеристика операційних і фінансово-результативних рахунків.

51.Характеристика основних і регулюючих рахунків.

52. Сутність подвійного запису в бухгалтерському обліку. Поняття кореспонденції бухгалтерських рахунків. Бухгалтерські проводки. Простий і складний запис.

53. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Економічний і правовий зміст первинних документів.

54. Первинні бухгалтерські документи, їх класифікація.

55. Порядок оформлення та вимоги до первинних документів. Методика та техніка обробки документів в бухгалтерії.

56. Документообіг та його організація на підприємстві.

57. Організація зберігання документів.

58. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Основні причини проведення інвентаризації.

59.Види інвентаризації їх характеристика.

60. Порядок проведення інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації і її наслідків.

61. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку результатів інвентаризації.

62.Оцінювання як спосіб вартісного визначення господарських фактів. Принципи оцінки.

63. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку.

64. Визначення собівартості продукції зернових.

65. Визначення собівартості продукції основного молочного стада ВРХ.

66. Сутність процессу постачання. Відображення процессу постачання на рахунках бухгалтерського обліку. Облік транспортно-заготівельних витрат.

67. Порядок відображення матеріальних, трудових та інших витрат на виробництво продукції в системі бухгалтерських рахунків. Облік виходу готової продукції.

68. Класифікація витрат виробництва.

69. Характеристика елементів витрат і статей калькуляції в сільському господарстві.

70.Порядок відображення процесу реалізації продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

71. Облікові регістри, їх призначення і класифікація.

72. Способи і техніка запису в облікові регістри. Методи виправлення помилок в облікових регістрах.

73.Характеристика журнал-головної форми обліку.

74.Характеристика автоматизованої форми обліку.

75.Характеристика журнально-ордерної форми обліку.

76.Характеристика меморіально-ордерної форми обліку.

77.Характеристика спрощеної форми обліку.

78.Історичний розвиток форм бухгалтерського обліку.

79.Правові основи і вимоги щодо подання фінансової звітності.

80.Характеристика основних форм і показників фінансової звітності.

81.Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. Характеристика звітних періодів.

82.Структура і зміст Звіту про власний капітал.

83.Структура і зміст Звіту про рух грошових коштів.

84.Структура і зміст Звіту про фінансові результати.

85.Облікова політика підприємства.

86.Основні передумови раціональної організації обліку на підприємстві. Централізація і децентралізація обліку.

87. План організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Характеристика його складових.

88. Організаційна структура бухгалтерії. Права і обо’вязки головного бухгалтера.

89.Шляхи подальшого розвитку бухгалтерського обліку на базі впровадження і використання сучасної обчислювальної техніки.

Самостійна робота

Номера питань на які слід дати відповіді

Перед

Остання цифра номеру залікової книжки

Остання цифра номеру залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,30,60

10,50,89

29,49,69

9,70,80

10,40,70

10,29,60

10,39,79

39,50,82

20,50,80

9,40,79

1

2,31,61

9,51,88

28,48,68

8,71,81

11,41,71,

9,28,61

11,38,78

38,59,81

21,51,81

8,41,78

2

3,32,62

8,52,87

27,47,67

7,72,82

12,42,72

8,27,62

12,37,77

37,58,82

22,52,82

7,42,77

3

4,33,63

7,53,86

26,46,66

6,73,83

13,43,73

7,26,63

13,36,76

36,57,83

23,53,83

6,43,76

4

5,34,64

6,54,85

25,45,65

5,74,84

14,44,74,

6,25,64

14,35,75

35,56,84

24,54,84

5,44,75

5

6,35,65

5,55,84

24,44,64

4,75,85

15,45,75

5,24,65

15,34,74

34,55,85

25,55,85

4,45,74

6

7,36,66

4,56,83

23,43,63

3,76,86

16,46,76

4,23,66

16,33,73

33,54,86

26,56,86

3,46,73

7

8,37,67

3,57,82

22,42,62

2,77,87

17,47,77

3,22,67

17,32,72

32,53,87

27,57,87

2,47,72

8

9,38,68

2,58,81

21,41,61

1,78,88

18,48,78

2,21,68

18,31,71

31,52,88

28,58,88

1,48,71

9

10,39,69

1,59,80

20,40,60

12,79,89

19,48,79

1,20,69

19,30,70

30,51,89

29,59,89

11,49,70

Реферати :

Tagged with: , , , , ,
Posted in Бухоблік у ресторанному господарстві
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС