Контрольні завдання

Контрольні завдання для перевірки самостійної роботи студента

Виконання контрольної роботи передбачено для студентів заочної та очної форми навчання під час самостійної роботи з опанування програми дисципліни. Якість виконання роботи свідчить про загальну ерудованість, грамотність, самоорганізованість, а також вміння працювати з джерелами інформації. Тому під час складання заліку виконана контрольна робота допомагає правильно оцінити знання студента.

Контрольну роботу необхідно виконувати українською мовою на аркушах формату А4. На титульній сторінці потрібно вказати назву вищого навчального закладу, кафедри, роботи, прізвище, ім’я, по батькові та шифр виконавця, дату виконання. Сторінки повинні бути пронумеровані та мати поля.

Структурно контрольна робота складається у вигляді текстового матеріалу з планом та нумерацією розділів, підрозділів, пунктів та ін. Обов’язковим є посилання в тексті на джерела інформації, наприклад [5, с.22-23]. В кінці роботи подається список використаної літератури з нумерацією в порядку посилання на неї в тексті. Матеріал слід викладати лаконічно, чітко і розбірливо. Допускається оформлення роботи рукописом або на ПК. Неохайно оформлена та написана нерозбірливим почерком робота може бути повернена для перероблення. В разі потреби викладений матеріал слід ілюструвати таблицями, графіками, схемами тощо. Кожен розділ потрібно закінчувати висновками.

Робота повинна відображати критичне ставлення автора до висвітлених питань.

Низько оцінюється механічне, дослівне переписування літературних джерел без висловлення власних думок.

Термін подання контрольної роботи на кафедру визначається графіком навчального процесу.

Варіант контрольної роботи (див. Таблицю 1.) визначають за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Наприклад, якщо №095621- варіант 21, якщо №111745, то 45-30=15-й, якщо №124783, то 83-30-30=23-й, якщо №112294, то 94-30-30-30 = 4-й варіант.

Контрольна робота. Виконана не за своїм варіантом, не перевіряється і не повертається студенту.

Таблиця 1. Варіанти контрольної роботи

Номер варіанту

Запитання

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

3. Запитання для виконання контрольної роботи

1. Представлення результатів вимірів

2. Представлення таблиці
3. Представлення графіків
4. Робота з графіками

5.Похибки вимірів

6.Промахи чи грубі похибки

7. Систематичні похибки

8. Випадкові похибки

9. Статистичний розподіл випадкової величини

10. Одержання розподілу випадкової величини і його опис

11. Нормальний розподіл

12. Похибки прямих вимірів

13.Випадкові похибки

14. Похибки приладів

15. Сумарна похибка

16. Врахування похибки в записі остаточного результату виміру

17. Порядок виконання заокруглення

18. Похибки непрямих вимірів

19. Порядок дій при обчисленні остаточних результатів прямих і непрямих вимірів

20. Обробка експериментальних даних за допомогою комп’ютера
21. Оцінювання параметрів лінійної залежності

22. Лінеаризація залежностей

23. Визначення параметрів лінійної залежності з графіка

24. Метод парних точок

25. Метод найменших квадратів

26. Статистичний аналіз результатів

27. Перевірка гіпотези про збіг експериментального середнього і відомого значення величини

28. Перевірка гіпотези про збіг двох незалежних середніх значень

29. Загальне середнє

30. Похибки методу найменших квадратів

31.Статистичний підхід до перевірки гіпотез

32. Основні поняття про автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД)

33. Загальні питання побудови АСНД

34. Особливості наукових досліджень как об’єкта автоматизації

35. Складові частини АСНД

36.Основні принципи побудови сучасндх АСНД.

37. Типова структура АСНД

38. Принципи побудови АСНД

39. Типові конфігурації АСНД

Tagged with: , , , ,
Posted in Основи наукових досліджень та технічноі творчості
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС