Контрольні завдання

Методичні вказівки до виконання самостійної контрольної роботи з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів»

1. Порядок отримання завдання для виконання Та захисту контрольної роботи

Мета контрольної роботи полягає в поглибленні та перевірці знань з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів», покращенні розуміння шляхів вирішення технологічних питань під час виготовлення молочних продуктів, накопичення досвіду роботи з навчальною, методичною та науковою літературою, для становлення студента компетентним фахівцем у галузі харчових технологій.

Завдання на виконання контрольної роботи студент отримує у відповідального викладача перед навчальним семестром. Задля запобігання непорозумінь перед початком виконання контрольної роботи студент з’ясовує всі незрозумілі питання з викладачем.

Робота виконується студентом у вигляді письмових відповідей на запропоновані теми чи запитання і здається на перевірку викладачеві кафедри не пізніше, як за тиждень до початку сесії. У разі виникнення зауважень з боку викладача робота повертається студентові на доопрацювання.

Студент, який не виконав контрольну роботу, до іспиту з дисципліни «Науково-практичні основи технології молока і молочних продуктів» не допускається.

2. Загальні вимоги До порядку викладення матеріалів, змісту і структури контрольної роботи

Контрольна робота може бути виконана як державною — українською, так і російською мовою.

Завдання на контрольну роботу за варіантом видає відповідальний викладач. Студент повинен записати отримане ним завдання у контрольній роботі перед початком відповіді.

Відповіді на запитання повинні розкрити суть запитань, супроводжуватися за необхідності рисунками, таблицями, графіками, формулами.

Перелік джерел, на які посилається виконавець, повинен бути наведений у кінці відповідей на всі запитання контрольної роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

Бібліографічний опис у переліку посилань приводять у порядку, в якому вони вперше згадуються у тексті (номерні посилання) мовою оригіналу.

Бібліографічний опис в переліку посилань приводять згідно з діючими стандартами з бібліотечної та видавницької справи.

Література:

Технология молока и молочных продуктов. П. Ф. Дьяченко, М. С. Коваленко, А. Д Грищенко, А. И.Чоботарев, М. Пищевая промышленность, 1971, Потратый А. П., Аристова В. П. Справочник для работников предприятий молочной промышленности.- М. Пищевая промышленность, 1980 Власенко В. В., Машкин М. І., Бігун П. П. Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів. Вінниця „ГІПАНІС” 2000 р. Ромоданова В. О., Костенко Т. П. “Лабораторний практикум з технохімічного конторолю підприємств молочної промисловості”,-К.:-1997, 102с.

3. Правила оформлення контрольної роботи

Контрольну роботу виконують в зошиті рукописом або друкують на аркушах формату А4 (210×297 мм).

Текст відповіді на запитання викладається рукописом з обох сторінок аркуша чітким і розбірливим почерком чорними, синіми або фіолетовими чорнилами. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однакового кольору.

У разі оформлення контрольної роботи друком через півтора інтервали, з полями по 20 мм з усіх боків, слід рівномірно заповнювати сторінку текстом. Дискета з текстом здається разом з контрольною роботою.

Помилки, описки і графічні недоліки припускається виправляти підчисткою або замальовуванням білою фарбою (коректором) з написанням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. У тексті відповіді на запитання слід уникати повторень та логічних протиріч. Контрольна робота, що надрукована, брошурується з лівого боку.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розміщувати у відповіді на запитання безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання.

Ілюстрація може мати назву, яку розташовують під нею.

У разі необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані. Ілюстрації нумерують арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією.

Якщо у відповідях на запитання тільки одна ілюстрація, її також нумерують.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Горизонтальні та вертикальні лінії, що обмежують рядки таблиці, а також лінії, що обмежують таблицю ліворуч, праворуч і знизу треба обов’язково проводити. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання у тексті відповіді. Нумерують таблиці арабськими цифрами наскрізною порядковою нумерацією.

Цитати, цифрові та інші матеріали запозичення (перефразовані положення), отримані іншими авторами і наведені з літературних джерел, повинні мати посилання на ці джерела. Посилання приводять всередині тексту з зазначенням порядкового номера джерела (за переліком посилань). Номер джерела виділяють квадратними дужками.

Реферати :

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС