Контрольна робота

Контрольна робота.

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

Контрольна роботА

З дисципліни “Прикладна механіка”

На тему: Динамічний аналіз кінематичної схеми машини.

Виконав:

Студент 2 курсу гр. ТМЯ

Іванов В. В.

Перевірив: ст. викл. Рибалка О. І.

СУМИ 2011

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ.

ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ КІНЕМАТИЧНОЇ СХЕМИ МАШИНИ

1. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНА МАШИНИ

Потужність двигуна 1 машини дорівнює

Ра=Р4 /η=14 / (0,774..0,828) = (16,908.. 18,088)кВт,

Де η — ККД приводу машини

Η = η2м η2ц ηк η5п = 0,982(0,96…0,97)2х (0,92…0,94)х(0,99…0,995)5=(0,774. 0828);

Ηм — ККД пари муфт, які показані на схемі машини; Ηм= 0,98 ;

Ηц-ККД пари зубчатих передач редуктора 2; т]ц = ( 0,96… 0,97);

Ηк — ККД конічної передачі 3 ; 1^= ( 0,92… 0,94);

Ηп — ККД пари підшипників машини; Лп = (0,99… 0,995).

Визначимо частоту обертання вала двигуна 1 за формулою :

П Д = N4 UМ = 23,885(27. .180) = (644,9… 4299,3) хв.-1;

Де n4 — частота обертання вихідного валу, хв’-1

N4 = 30 х Щ/ж = 30 х 2,5 /3,14 = 23,885 хв-1;

Ци — інтервал передаточних чисел приводу машини

UМ = U1 х U2 х U3 = (З…6)х(3…6)х(3…5)= (27… 180);

U1і Та U2-інтервал передаточних чисел для циліндричних передач редуктора 2;

U1=U2= (3…6);

Uз — інтервал передаточних чисел конічної передачі 3; U3= (3…5 ).

Враховуючи потужність Рd та частоту обертання Nd За каталогом (по ГОСТ 1952-74) вибираємо електродвигун 4А 160М4УЗ, для котрого PД =18,5 кВт, nd=1500 хв -1 [1 – с. 536]

2. ПЕРЕДАТОЧНІ ЧИСЛА ПРИВОДУ МАШИНИ.

Загальне передаточне число приводу машини

= nd/n4, = 1500 / 23,885 = 62,801.

Передаточне число редуктора 2 має бути в інтервалі

Uр = U1 хU2 = Uм/U3 = 62,801/(3. ..5) = (20,934… 12,560).

Передаточне число швидкохідної ступені U1 редуктора 2

U1= (1,1…1,5) 128.-1001=(1,1… 1,5) 128.-1002(12,560…20,934) = (3,898…6,857), приймаємо U1=5, тоді

U1=U2/ Up = (20,934… 12,560) /5 = (4,187…2,512), приймаємо U2 =4. Враховуючи прийняті значення U1=5 та U2 =4, визначимо UР = U1 х U2 = 5×4 =20.

Передаточне число конічної передачі 3 приводу

U3=Um/Up=— 62,801/20 — 3,14; згідно із СТСЗВ 221-75 приймаємо U3 =3,15 для першого ряду редукторів. [2].

Остаточно маємо U1=5, U2=4, U3=3,15, звідки

Uм’ = U1xU2 x U3 =5х4х 3,15 =63.

Визначимо відносну помилку, яка має бути не більше 4% при U> 4.[1 — С.484].

128.-1003

3. КУТОВА ШВИДКІСТЬ ТА ОБЕРТОВИЙ МОМЕНТ КОЖНОГО ВАЛУ ПРИВОДУ МАШИНИ

Вхідний вал ( вал електродвигуна 1)

128.-1004;

128.-1005

Обертовий момент на вхідному валу редуктора

Проміжний вал редуктора 2

128.-1008

Вихідний вал редуктора 2

128.-1010Вихідний робочий вал машини

128.-1011,

128.-1012

ЗАВДАННЯ. Кожному студенту необхідно виконати пункти 1, 2, 3 та "Задано" задачі 1 для кінематичної схеми машин та даних до неї згідно зі своїм варіантом розрахунково-графічної роботи.

1. Рекомендована література:

1. Анурьев В. И. Справочник конструктора — машиностроителя: в 3-х т. Т. З. -5-е изд. перераб. и доп.- М.:Машиностроение, 1979 — 557с.

2. Гузенков П. Г. Детали машин: Учеб. пособие для студентов вузов.-3-е изд., перераб. и доп. — М: Вьісш. школа,1982- 351с.

Коментар до виконання контрольної роботи.

Метою виконання даної роботи є удосконалення та змістовне закріплення теоретичних знань отриманих на лекціях і практичних заняттях протягом весняного семестру.

При виконанні роботи студент повинен уміти:

— використовувати на практиці знання з курсу деталей машин;

— по заданій кінематичній схемі вибирати параметри електродвигуна машини;

— визначати необхідну потужність машини;

— визначати коефіцієнт корисної дії (ККД) машини, обґрунтовуючи ККД кожної ланки приводу машини;

— визначати частоти обертання всіх валів заданого приводу та кутові швидкості всіх валів;

— знаходити передаточні числа всіх запропонованих передач;

— знаходити відносну помилку для розрахункового передаточного числа механізму;

— визначати обертові моменти на валах приводу.

По завданню викладача кожний студент розраховує одну із передач приводу

(ланцюгову, пасово-клинову, плоско-ремінну, зубчату, черв’ячну), шпонкове з’єднання, муфту, гвинт-гайку та ін.

Розрахунково-графічна робота повинна мати реферат, зміст, вступ, схему приводу, розрахункову частину, висновок, список використаної літератури.

Tagged with: , , , ,
Posted in Прикладна механіка
фоторюкзак
Перелік предметів:
 1. Інформаційні технологіі в галузі
 2. Інформаційні технологіі в системах якості стандартизаціісертифікаціі
 3. Історія української культури
 4. Бухоблік у ресторанному господарстві
 5. Діловодство
 6. Мікропроцесорні системи управління технологічними процесами
 7. Науково-практичні основи технологіі молока і молочних продуктів
 8. Науково-практичні основи технологіі м’яса і м’ясних продуктів
 9. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства
 10. Основи наукових досліджень та технічноі творчості
 11. Основи охорони праці
 12. Основи підприємницькоі діяльності та агробізнесу
 13. Політологія
 14. Технологічне обладнання для молочноі промисловості
 15. Технологічне обладнання для м’ясноі промисловості
 16. Технологічний семінар
 17. Технологія зберігання консервування та переробки молока
 18. Технологія зберігання консервування та переробки м’яса
 19. Технологія продукціі підприємств ресторанного господарства
 20. Технохімічний контроль
 21. Технохімічний контроль
 22. Управління якістю продукціі ресторанного господарства
 23. Вища математика 3к.1с
 24. Вступ до фаху 4к.2с.
 25. Загальні технології харчових виробництв
 26. Загальна технологія харчових виробництв 4к.2с.
 27. Мікробіологія молока і молочних продуктів 3к.1с
 28. Математичні моделі в розрахунках на еом
 29. Методи контролю харчових виробництв
 30. Основи фізіології та гігієни харчування 3к.1с
 31. Отримання доброякісного молока 3к.1с
 32. Прикладна механіка
 33. Прикладна механіка 4к.2с.
 34. Теоретичні основи технології харчових виробництв
 35. Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса
 36. Фізика
 37. Харчові та дієтичні добавки
 38. Фізичне виховання 3к.1с

На русском

 1. Методы контроля пищевых производств
 2. Общая технология пищевых производств
 3. Теоретические основы технологий пищевых производств
 4. Технология хранения, консервирования и переработки мяса
LiveInternet

Интернет реклама УБС